ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนี เชยจรรยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัชนี เชยจรรยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ 5
3 พรพิมล สงกระสันต์ 5
4 สุพนิตตา สุวรรณสะอาด 5
5 ปาริชาติ จัดดี 5
6 ฤดีพร ผ่องสุภาพ 5
7 ศิริพรรณ กิจก้องเจริญ 5
8 ชมพูนุท สวนกระต่าย 5
9 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 4
10 เมตตา วิวัฒนานุกูล 4
11 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 4
12 ภัทรดา ปลอดมีชัย 4
13 สมบูรณ์ สุขะวณิช 3
14 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 3
15 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 3
16 อุทุมพร นำเจริญวุฒิ 2
17 สุพิชชา สินเลิศไพบูลย์ 2
18 อนิษฎา แจ้งเอี่ยม 2
19 พฤกษา เกษมสารคุณ 2
20 กาญจนา แก้วเทพ 2
21 อรุณี ตันศักดิ์ดา 2
22 มรกต จิรนิธิรัตน์ 2
23 ธนวัตน์ เดชผล 2
24 กมลพรรณ เนียมกุล 2
25 สิรินทร์ อยู่ประพัฒน์ 2
26 พลอยลลดา ไชยบุญเรืองสิน 2
27 กุสุมา ภูเสตว์ 2
28 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
29 กรนิภา ปัญจนันทกุล 2
30 ณัฐทิชา สุตภวา 2
31 นฤมล เพิ่มชีวิต 2
32 สิปปารี มงคลศรี 2
33 ภารตา สุทธิพันธ์ 2
34 ชูพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ 2
35 พัชนี เชยจรรยา 2
36 ชญานิศา จิรสินธิปก 2
37 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 2
38 วิญญู กู่กิจวัฒนา 2
39 อุริษา งามวุฒิวร 2
40 ศุภษร พิริยะการสกุล 2
41 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 2
42 ชุติมา จริเกษม 2
43 อุษา ศรีอรุณ 2
44 ประพิณพร แผนชากร 2
45 เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน 2
46 วัจนา โพธิสุวรรณ 2
47 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 2
48 อัศรินทร์ นนทิหทัย 2
49 อรสา ปานขาว 2
50 วรอมาตย์ อมาตยกุล 2
51 สุภชัย กลิ่นศรีสุข 2
52 ศิมาพร บุญศิริ 2
53 ปิยพักตร์ สินบัวทอง 2
54 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 2
55 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
56 เสถียร เชยประทับ 1
57 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
58 วิกานดา มุทิตานนท์ 1
59 วัฒนา เจริญยงค์ 1
60 วรทัย เมฆสุต 1
61 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
62 ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์ 1
63 จินตนา เหมรา 1
64 อชิร สมุทรโคจร 1
65 สำอางค์ ผลไม้ 1
66 กนกพร ชมภูนุท 1
67 วัชรา บุรีศรี 1
68 พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล 1
69 มโณรส จันทร์พิทักษ์ 1
70 อุษา โหราเรือง 1
71 ปาราวี พูลศิริ 1
72 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
73 กรวิกา รอดปาน 1
74 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
75 ญาดา แสงเพ็ชร 1
76 กิรติ คเชนทวา 1
77 จอย ทองกล่อมสี 1
78 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
79 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
80 สุภาพร กลวิทย์ 1
81 อมรา สาธรสันติกุล 1
82 อรอุบล ภู่บัวเผื่อน 1
83 ไม่มีข้อมูล 1
84 ณัฐินี สืบจากยง 1
85 เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515- 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 ไพลิน ศศิธนากรแก้ว 1
88 วรทัย ราวินิจ 1
89 พัลลภา วิชิตะกุล 1
90 แสงรวี กิริยาพงศ์ 1
91 ไพศาล อินทสิงห์ 1
92 เกศรา ชั่งชวลิต, 2518- 1
93 วันทนีย์ แสนภักดี 1
94 พิภาวัล เสาวกุล 1
95 สรรเพชญ ภุมรินทร์ 1
96 ณัฏฐวี ประยุกต์ศิลป์ 1
97 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
98 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
99 พิภาวัล เลาวกุล 1
100 สุพัตรา ศิริมังคะลา 1
101 อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม 1
102 ลาวัณย์ อินทรารักษ์ 1
103 รัตนา ศรีชนะชัยโชค 1
104 วรรณา พงศ์ถิ่นทองงาม 1
105 กฤติยา ยั่งยืน 1
106 มณีรัช รอดทรัพย์, 2528- 1
107 กาญจนา เชี่ยววิทย์การ 1
108 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
109 ปราณีต วิสาละ 1
110 กมลทิพย์ ม้าคนอง 1
111 ตุลย์ บุญชัย 1
112 รัตนากร ทองสำราญ 1
113 ปิยนุช สังขช่วย 1
114 ธีระพล ท้วมชุมพร 1
115 พิมพาภรณ์ สมเกียรติวีระ 1
116 ไชโย นิธิอุบัติ 1
117 ปรีชา ขุนทรง 1
118 พูนทรัพย์ สิทธิพรหม 1
119 รัตนา สมบัติวรพัฒน์ 1
120 วชิราพรรณ เลิศมงคลโรจน์ 1
121 เรืองศิลป์ แก้วดอนรี 1
122 อัจฉรามณี สามิภักดิ์ 1
123 ปริญดา ลี้รัตนพานิชย์ 1
124 พัชร พรหมภักดี 1
125 พิทยา พัฒนธัญญา 1
126 วศินี นพคุณ 1
127 ดวงจิต เรืองกฤษณ์ 1
128 จันทนา เพชรพรหม 1
129 นุชรี ตันติวิจิตร 1
130 อุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์ 1
131 บุญจิระ พุทธิศรี 1
132 พจน์ หาญพล 1
133 จรัสศรี หาญสมวงศ์ 1
134 อำภา มิตรภูษาภรณ์ 1
135 ศกลวรรณ พาเรือง 1
136 นพคุณ สุนทรหงส์ 1
137 ชมภูนุช ปฏิมาประกร 1
138 กนกวรรณ มณฑิราช 1
139 ปิณณ์ดา ศรีเนตร 1
140 วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ 1
141 สุนิสา พักตร์เพียงจันทร์ 1
142 เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 1
143 กมลวรรณ รัตนอำไพ 1
144 อภิรดี สีดอกบวบ 1
145 บุณณิกา วงศ์วานิช 1
146 ปฤษฎางค์ จันทร์บุญเรือง 1
147 พิมพ์ใจ ปัทมสันติวงศ์ 1
148 อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ 1
149 ศิรสา สอนศรี 1
150 นิศารัตน์ จันทรประภา 1
151 พิทักษ์ ชูมงคล 1
152 นฤมล เตชะนานาเลิศ 1
153 บุญส่ง แก้วรากมุข 1
154 สราญภัทร อนุมัติราชกิจ 1
155 สุมนา วรสูตร 1
156 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 54
7 2552 23
8 2551 14
9 2550 11
10 2549 9
11 2548 6
12 2547 6
13 2546 7
14 2545 8
15 2544 6
16 2543 4
17 2542 5
18 2541 6
19 2540 11
20 2539 5
21 2538 1
22 2537 7
23 2536 6
24 2535 7
25 2534 8
26 2533 10
27 2531 1
28 2525 1
29 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
ปี พ.ศ. 2557
2 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
ปี พ.ศ. 2556
3 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
4 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
5 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
6 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2555
7 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดกีฬาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกลุ่มผู้ชื่นชอบทีมฟุตบอล
8 การรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
9 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดกีฬาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกลุ่มผู้ชื่นชอบทีมฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2554
10 กลยุทธ์และประสิทธิผลการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย
12 การยอมรับและใช้รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษของกรุงเทพมหานคร
13 การวิเคราะห์เนื้อหาเพศศึกษาและความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อคอลัมน์ "เสพสมบ่มิสม" และเว็บไซต์ meetdoctoro.com
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคเลือดสุนัข
15 ความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 เครือข่ายการสื่อสารและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายจิตอาสา
17 การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
18 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก
19 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าวสารเตือนภัยทางเว็บบอร์ดและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
20 การแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการท่องเที่ยวในนิตยสารท่องเที่ยว
21 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
22 วิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการวิทยุ Club Friday การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟัง
23 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
24 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชย์ไทย
25 ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
26 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ
27 กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
28 การเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศ และการเลียนแบบพฤติกรรมชายรักชายของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
29 พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออน
30 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
31 การใช้ความดึงดูดใจทางเพศในข่าวสารประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์และละครไทย และทัศนคติของประชาชน
32 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงแรมและรีสอร์ทอิสระและที่มีเครือข่าย
33 ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
34 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง จากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
35 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทรับจัดทำกิจกรรมพิเศษ
36 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์สถานีบริการน้ำมัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น
37 พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชม จากการชมละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรัก
38 การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย
39 การเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศและการเลียนแบบพฤติกรรมชายรักชายของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
40 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงแรมและรีสอร์ทอิสระและที่มีเครือข่าย
41 การวิเคราะห์ตัวบท รายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" ช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปี พ.ศ.2553
42 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก
43 วิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการวิทยุ Club Friday การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟัง
44 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
45 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าวสารเตือนภัยทางเว็บบอร์ดและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
46 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทรับจัดทำกิจกรรมพิเศษ
47 กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
48 พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชมจากการชมละครโทรทัศน์ "บ้านนี้มีรัก"
49 การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย
50 การยอมรับและใช้รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษของกรุงเทพมหานคร
51 การใช้ความดึงดูดใจทางเพศในข่าวสารประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์และละครไทย และทัศนคติของประชาชน
52 พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออน
53 ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
54 เครือข่ายการสื่อสารและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายจิตอาสา
55 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารในภาววิกฤตของธนาคารพาณิชย์ไทย
56 การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
57 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคเลือดสุนัข
58 ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
59 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
60 ความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
61 การแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการท่องเที่ยวในนิตยสารท่องเที่ยว
62 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจกรรมพลเรือนของกองทัพเรือ
63 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
64 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์สถานีบริการน้ำมัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น
ปี พ.ศ. 2552
65 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังไม่ได้มอบอาคาร
66 ภาพลักษณ์เปรียบเทียบของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
67 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์
68 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
69 การรับรู้ข่าวสารและการยอมรับการใช้ก๊าซของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
70 การใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
71 การรับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้า
72 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
73 การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองของคนวัยทำงาน
74 เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการตอบสนองของผู้รับสารในเว็บบอร์ด
75 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ
76 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
77 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าล์แบรนด์
78 การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองของคนวัยทำงาน
79 ภาพลักษณ์เปรียบเทียบของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
80 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ
81 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
82 การรับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้า
83 การรับรู้ข่าวสารและการยอมรับการใช้ก๊าซของผู้ขับขี่รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
84 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษบกิจพอเพียง
85 การใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
86 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
87 เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการตอบสนองของผู้รับสารในเว็บบอร์ด
ปี พ.ศ. 2551
88 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen
89 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
90 กลยุทธ์การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพ สมาคมแม่บ้านตำรวจและการรับรู้ของสื่อมวลชน
91 การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา
92 เนื้อหาสารเกี่ยวกับความงามและผลในการโน้มน้าวใจที่นำเสนอทางเว็บบล็อกและเว็บไซต์
93 กลยุทธ์การสื่อสารและประสิทธิผลของการรณรงค์โครงการธนาคารขยะ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
94 กลยุทธ์การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
95 กระบวนการและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
96 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรธุรกิจเพลงและความภักดีของแฟนคลับต่อศิลปิน
97 กลยุทธ์การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม ของสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพ สมาคมแม่บ้านตำรวจและการรับรู้ของสื่อมวลชน
98 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
99 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen
100 การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา
101 เนื้อหาสารเกี่ยวกับความงามและผลในการโน้มน้าวใจที่นำเสนอทางเว็บบล็อกและเว็บไซต์
ปี พ.ศ. 2550
102 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ "พ.ศ. พอเพียง" และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชม
103 ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำ
104 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2550
105 การสื่อสารเพื่อการรื้อฟื้นและสืบทอดการสวดสรภัญญะที่บ้านใหม่สมบูรณ์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
106 รูปแบบการสื่อสารธรรมะเพื่อเยาวชนผ่านเว็บไซต์
107 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจร้านหนังสือ
108 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109 การนำเสนอของสื่อและการตอบรับข่าวสารด้านการเล่นพนันฟุตบอลลีกยุโรป 2007 ของนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
110 กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์โครงการ อย. น้อยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
111 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 ของกรมประชาสัมพันธ์
112 การจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในที่เกี่ยวข้องขององค์กรสตรี
ปี พ.ศ. 2549
113 กลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์การสร้างชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
114 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเป๊ปซี่และโค้กในประเทศไทย
115 เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา
116 ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
117 กลยุทธ์ และการสื่อสารการตลาดของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กับการรับรู้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ใช้บริการธาคารพาณิชย์ทั่วไป
118 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ และภาพลักษณ์ปัจจุบันของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
119 กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์โครงการร่วมใจเพื่อลดอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
120 กลยุทธ์การออกแบบและกำหนดประเด็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองยุคปลายรัฐบาลทักษิณ
ปี พ.ศ. 2548
122 การวิเคราะห์บทบาทของรายการ "สู้เพื่อแม่" ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและสถาบันครอบครัว
123 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมแม่สีผสมพลาสติก
124 การนำเสนอเอกลักษณ์ "ความเป็นไทย" ในรายการ คุณพระช่วย
125 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
126 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
127 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2547
128 การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยขน์ และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารผู้หญิงภาษาไทยชื่อต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร
129 การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
130 กลยุทธ์และผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
131 การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
132 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจบุคคลให้มาบริจาคอวัยวะ
133 การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
134 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเลของประชาชนในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
135 ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวชายทะเลและหมู่เกาะของคนกรุงเทพมหานคร
136 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลโครงการเก็บค่าไฟใส่กระเป๋า
137 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลโครงการพลังไทย ลดใช้พลังงาน
138 ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" ที่มีต่อวัยรุ่นไทย
139 การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มชายรักชาย
140 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2545
141 แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของทหาร กับการตัดสินใจสมัครเป็นทหารกองประจำการของชายไทย
142 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชมรมหัวใจไร้สาร
143 ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์
144 กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน
145 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
146 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
147 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมสาธารณะขององค์กรผลิตสื่อวิทยุและภาพลักษณ์ต่อองค์กรผลิตสื่อวิทยุ
148 ทัศนคติ และความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ และข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ศึกษากรณี ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
149 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
150 การแสวงหาข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
151 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
152 การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
153 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ
154 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปี พ.ศ. 2543
155 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ของบุคลากรในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
156 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสาร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
157 การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
158 ทัศนคติ และความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ และข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ศึกษากรณี ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
159 การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
160 กลยุทธ์การสื่อสาร อันนำไปสู่การก่อตัวเป็นชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
161 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์แยกประเภทขยะ ของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
162 สถานภาพของเทปบันทึกเสียงสำหรับเด็กและพฤติกรรมการซื้อของผู้ปกครอง
163 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของสื่อมวลชนต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
164 พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของเด็กในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สำหรับเด็ก
165 ปริมาณข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทด้านโทรคมนาคม ที่มีสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด
166 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และเหตุผลของการตัดสินใจซื้อวิทยุติดตามตัวของเยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
167 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
168 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทยของจังหวัดเชียงใหม่ การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
169 กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติงาน ของนักสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
ปี พ.ศ. 2540
170 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย
171 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทจำหน่ายเพลงสากล การเปิดรับและความพึงพอใจเพลงสากลของนักศึกษาสถาบันอุมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
172 เทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล ของผู้แทนจำหน่ายในธุรกิจขายตรงหลายชั้น
173 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสารระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
174 การวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544
175 แผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคม ความรู้และการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการประกันตน ในสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
176 ภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540
177 ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารกับการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยของเจ้าหน้าที่องค์กรรัฐ และพนักงานองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่การท่าอากาศยานกรุงเทพ
178 องค์ประกอบที่ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
179 รายงานการศึกษาเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของระบบราชการในสายตาของคนรุ่นใหม่
180 การเปิดรับข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
181 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของเยาวชนทั้งในระบบ/นอกระบบการศึกษา
182 ความต้องการข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารเรื่องการประกันสังคม ของผู้ประกันตน ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
183 การใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายในธุรกิจนิตยสารและหนังสือ
184 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโครงการบำบัดน้ำเสีย ของผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการ
185 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ กับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2538
186 การศึกษารูปแบบการสื่อสาร การรับรู้สภาพแวดล้อมในองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย : รัฐวิสาหกิจที่กำลังจะแปรรูป
ปี พ.ศ. 2537
187 สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย
188 รายงานการศึกษาเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของระบบราชการในสายตาของคนรุ่นใหม่
189 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่เด็กได้รับจากการชมรายการโทรทัศน์ สำหรับเด็ก
190 การเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์ ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
191 การศึกษาการรับรู้ประโยชน์จากละครโทรทัศน์ของผู้หญิง ในกรุงเทพมหานคร
192 การประเมินผลจดหมายข่าวประชาทรรศน์ของ คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
193 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน กับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
194 การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย
195 เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย : รายงานวิจัย
196 บทบาทของสื่อในการต่อต้านการขายเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535
197 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
198 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม
199 ปัจจัยด้านข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับโภชนนิสัยของประชาชน ในจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2535
200 การประเมินผลสื่อที่ใช้เผยแพร่ในโครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
201 การสื่อสารการตลาด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงสากล ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
202 ปัจจัยทางด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการส่งเด็กเข้ามาทำงานในเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร์
203 การศึกษาบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงในงานโฆษณา
204 การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของจดหมายข่าวโครงการสโมสรแรงงานเด็ก
205 ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ต่อบทบาทที่หนังสือพิมพ์ควรจะเป็นและที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา
206 การสื่อสารข้อมูลโดยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหน่วยธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2534
207 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
208 ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาที่มีต่อพระสงฆ์ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของชาวบ้านแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
209 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัว การเปิดรับสื่อมวลชนและความคิดด้านสันติภาพของเด็กไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
210 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงโสเภณี : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงโสเภณีที่เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
211 บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทื่เป็นจริงของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ภาพพจน์ของนักสังคมสงเคราะห์ ในทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
212 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการชลประทานของเกษตรกร ในเขตโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กลองใหญ่
213 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าวสาร ของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
214 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสารและการให้ความสำคัญ ในเรื่องรูปแบบการจูงใจกับความเข้าใจและความพึงพอใจในโฆษณา เพื่อส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
215 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัว การเปิดรับ สื่อมวลชนและความคิดด้านสันติภาพของเด็กไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
216 การดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทยกับแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
217 ความคาดหวัง ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อมวลชน และความต้องการทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
218 การศึกษาสถานภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน ของมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
219 การศึกษาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ และสถานภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
220 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสาร ความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับกับภาพพจน์ที่มีต่อกรมการค้าภายใน
221 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนากับการเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของชาวบ้านห้วยยาง จังหวัดอุดรธานี
222 การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับตน และการเปิดรับรายการโทรทัศน์ของเด็กนักเรียน ชั้นประถมปลายในเขตเมืองและชนบท จังหวัดสงขลา
223 ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการสื่อสาร สถานภาพสังคมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
224 การศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็น ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อวิทยุบนรถประจำทางทั่วไป ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ คลื่นพิเศษ F.M.SCA.
ปี พ.ศ. 2531
225 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และทัศนคติต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2525
226 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นเมือง การเปิดรับข่าวสาร และความทันสมัยของประชาชน : ศึกษากรณีประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
227 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 ของกรมประชาสัมพันธ์
228 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ