ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนี เชยจรรยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัชนี เชยจรรยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 ศิริพรรณ กิจก้องเจริญ 5
3 ชมพูนุท สวนกระต่าย 5
4 ฤดีพร ผ่องสุภาพ 5
5 พรพิมล สงกระสันต์ 5
6 ปาริชาติ จัดดี 5
7 สุพนิตตา สุวรรณสะอาด 5
8 สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ 5
9 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 4
10 เมตตา วิวัฒนานุกูล 4
11 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 4
12 ภัทรดา ปลอดมีชัย 4
13 สมบูรณ์ สุขะวณิช 3
14 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 3
15 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 3
16 อนิษฎา แจ้งเอี่ยม 2
17 อรุณี ตันศักดิ์ดา 2
18 ชูพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ 2
19 สุพิชชา สินเลิศไพบูลย์ 2
20 ธนวัตน์ เดชผล 2
21 นฤมล เพิ่มชีวิต 2
22 กมลพรรณ เนียมกุล 2
23 พฤกษา เกษมสารคุณ 2
24 อุทุมพร นำเจริญวุฒิ 2
25 อุษา ศรีอรุณ 2
26 พัชนี เชยจรรยา 2
27 สิรินทร์ อยู่ประพัฒน์ 2
28 มรกต จิรนิธิรัตน์ 2
29 กุสุมา ภูเสตว์ 2
30 พลอยลลดา ไชยบุญเรืองสิน 2
31 ภารตา สุทธิพันธ์ 2
32 ณัฐทิชา สุตภวา 2
33 กรนิภา ปัญจนันทกุล 2
34 สิปปารี มงคลศรี 2
35 ชุติมา จริเกษม 2
36 วิญญู กู่กิจวัฒนา 2
37 ประพิณพร แผนชากร 2
38 อัศรินทร์ นนทิหทัย 2
39 ชญานิศา จิรสินธิปก 2
40 เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน 2
41 กาญจนา แก้วเทพ 2
42 ศุภษร พิริยะการสกุล 2
43 อุริษา งามวุฒิวร 2
44 ศิมาพร บุญศิริ 2
45 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 2
46 สุภชัย กลิ่นศรีสุข 2
47 อรสา ปานขาว 2
48 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 2
49 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
50 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 2
51 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 2
52 ปิยพักตร์ สินบัวทอง 2
53 วัจนา โพธิสุวรรณ 2
54 วรอมาตย์ อมาตยกุล 2
55 สุพัตรา ศิริมังคะลา 1
56 พิภาวัล เลาวกุล 1
57 พิภาวัล เสาวกุล 1
58 สรรเพชญ ภุมรินทร์ 1
59 วรรณา พงศ์ถิ่นทองงาม 1
60 รัตนา ศรีชนะชัยโชค 1
61 วันทนีย์ แสนภักดี 1
62 อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม 1
63 ลาวัณย์ อินทรารักษ์ 1
64 ณัฏฐวี ประยุกต์ศิลป์ 1
65 สุภาพร กลวิทย์ 1
66 วัฒนา เจริญยงค์ 1
67 เกศรา ชั่งชวลิต, 2518- 1
68 สำอางค์ ผลไม้ 1
69 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
70 เสถียร เชยประทับ 1
71 วิกานดา มุทิตานนท์ 1
72 วรทัย เมฆสุต 1
73 จินตนา เหมรา 1
74 กฤติยา ยั่งยืน 1
75 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
76 วัชรา บุรีศรี 1
77 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
78 ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์ 1
79 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
80 พัลลภา วิชิตะกุล 1
81 นุชรี ตันติวิจิตร 1
82 จันทนา เพชรพรหม 1
83 อุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์ 1
84 วศินี นพคุณ 1
85 พิทยา พัฒนธัญญา 1
86 ดวงจิต เรืองกฤษณ์ 1
87 รัตนา สมบัติวรพัฒน์ 1
88 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
89 กมลทิพย์ ม้าคนอง 1
90 ตุลย์ บุญชัย 1
91 พูนทรัพย์ สิทธิพรหม 1
92 เรืองศิลป์ แก้วดอนรี 1
93 วชิราพรรณ เลิศมงคลโรจน์ 1
94 อรอุบล ภู่บัวเผื่อน 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 อมรา สาธรสันติกุล 1
97 ไม่มีข้อมูล 1
98 ณัฐินี สืบจากยง 1
99 ไพลิน ศศิธนากรแก้ว 1
100 ไพศาล อินทสิงห์ 1
101 อัจฉรามณี สามิภักดิ์ 1
102 ปริญดา ลี้รัตนพานิชย์ 1
103 พัชร พรหมภักดี 1
104 แสงรวี กิริยาพงศ์ 1
105 เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515- 1
106 อภิรดี สีดอกบวบ 1
107 นิศารัตน์ จันทรประภา 1
108 พิทักษ์ ชูมงคล 1
109 ปฤษฎางค์ จันทร์บุญเรือง 1
110 พิมพ์ใจ ปัทมสันติวงศ์ 1
111 อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ 1
112 สุมนา วรสูตร 1
113 สราญภัทร อนุมัติราชกิจ 1
114 ชมภูนุช ปฏิมาประกร 1
115 บุณณิกา วงศ์วานิช 1
116 นฤมล เตชะนานาเลิศ 1
117 บุญส่ง แก้วรากมุข 1
118 ศิรสา สอนศรี 1
119 พจน์ หาญพล 1
120 รัตนากร ทองสำราญ 1
121 ปิยนุช สังขช่วย 1
122 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
123 กาญจนา เชี่ยววิทย์การ 1
124 ปราณีต วิสาละ 1
125 ปรีชา ขุนทรง 1
126 ไชโย นิธิอุบัติ 1
127 บุญจิระ พุทธิศรี 1
128 ธีระพล ท้วมชุมพร 1
129 มณีรัช รอดทรัพย์, 2528- 1
130 พิมพาภรณ์ สมเกียรติวีระ 1
131 นพคุณ สุนทรหงส์ 1
132 ศกลวรรณ พาเรือง 1
133 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
134 กรวิกา รอดปาน 1
135 พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล 1
136 กนกพร ชมภูนุท 1
137 มโณรส จันทร์พิทักษ์ 1
138 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
139 จอย ทองกล่อมสี 1
140 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
141 ญาดา แสงเพ็ชร 1
142 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
143 กิรติ คเชนทวา 1
144 อุษา โหราเรือง 1
145 ปาราวี พูลศิริ 1
146 ปิณณ์ดา ศรีเนตร 1
147 กนกวรรณ มณฑิราช 1
148 อำภา มิตรภูษาภรณ์ 1
149 จรัสศรี หาญสมวงศ์ 1
150 กมลวรรณ รัตนอำไพ 1
151 เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 1
152 วรทัย ราวินิจ 1
153 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
154 วรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ 1
155 สุนิสา พักตร์เพียงจันทร์ 1
156 อชิร สมุทรโคจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 54
7 2552 22
8 2551 14
9 2550 9
10 2549 9
11 2548 3
12 2547 6
13 2546 6
14 2545 5
15 2544 6
16 2543 3
17 2542 5
18 2541 6
19 2540 10
20 2539 5
21 2538 1
22 2537 6
23 2536 5
24 2535 7
25 2534 7
26 2533 9
27 2531 1
28 2525 1
29 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
ปี พ.ศ. 2557
2 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
ปี พ.ศ. 2556
3 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
4 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
5 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
6 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2555
7 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดกีฬาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกลุ่มผู้ชื่นชอบทีมฟุตบอล
8 การรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
9 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดกีฬาของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อกลุ่มผู้ชื่นชอบทีมฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2554
10 กลยุทธ์และประสิทธิผลการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทย
12 การยอมรับและใช้รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษของกรุงเทพมหานคร
13 การวิเคราะห์เนื้อหาเพศศึกษาและความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อคอลัมน์ "เสพสมบ่มิสม" และเว็บไซต์ meetdoctoro.com
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคเลือดสุนัข
15 ความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 เครือข่ายการสื่อสารและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายจิตอาสา
17 การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
18 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก
19 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าวสารเตือนภัยทางเว็บบอร์ดและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
20 การแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการท่องเที่ยวในนิตยสารท่องเที่ยว
21 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
22 วิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการวิทยุ Club Friday การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟัง
23 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
24 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชย์ไทย
25 ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
26 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ
27 กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
28 การเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศ และการเลียนแบบพฤติกรรมชายรักชายของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
29 พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออน
30 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
31 การใช้ความดึงดูดใจทางเพศในข่าวสารประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์และละครไทย และทัศนคติของประชาชน
32 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงแรมและรีสอร์ทอิสระและที่มีเครือข่าย
33 ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
34 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง จากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
35 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทรับจัดทำกิจกรรมพิเศษ
36 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์สถานีบริการน้ำมัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น
37 พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชม จากการชมละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรัก
38 การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย
39 การเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศและการเลียนแบบพฤติกรรมชายรักชายของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
40 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงแรมและรีสอร์ทอิสระและที่มีเครือข่าย
41 การวิเคราะห์ตัวบท รายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" ช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปี พ.ศ.2553
42 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก
43 วิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการวิทยุ Club Friday การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟัง
44 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
45 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าวสารเตือนภัยทางเว็บบอร์ดและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
46 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทรับจัดทำกิจกรรมพิเศษ
47 กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
48 พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชมจากการชมละครโทรทัศน์ "บ้านนี้มีรัก"
49 การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย
50 การยอมรับและใช้รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษของกรุงเทพมหานคร
51 การใช้ความดึงดูดใจทางเพศในข่าวสารประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์และละครไทย และทัศนคติของประชาชน
52 พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออน
53 ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
54 เครือข่ายการสื่อสารและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายจิตอาสา
55 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารในภาววิกฤตของธนาคารพาณิชย์ไทย
56 การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
57 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคเลือดสุนัข
58 ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
59 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
60 ความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
61 การแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการท่องเที่ยวในนิตยสารท่องเที่ยว
62 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจกรรมพลเรือนของกองทัพเรือ
63 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
64 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์สถานีบริการน้ำมัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น
ปี พ.ศ. 2552
65 ภาพลักษณ์เปรียบเทียบของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
66 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์
67 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
68 การรับรู้ข่าวสารและการยอมรับการใช้ก๊าซของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
69 การใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
70 การรับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้า
71 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
72 การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองของคนวัยทำงาน
73 เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการตอบสนองของผู้รับสารในเว็บบอร์ด
74 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตทีดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ
75 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
76 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าล์แบรนด์
77 การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองของคนวัยทำงาน
78 ภาพลักษณ์เปรียบเทียบของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
79 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยธนาคารต่างชาติและธนาคารไทยของผู้ใช้บริการ
80 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
81 การรับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกศูนย์การค้า
82 การรับรู้ข่าวสารและการยอมรับการใช้ก๊าซของผู้ขับขี่รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
83 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษบกิจพอเพียง
84 การใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
85 ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
86 เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการตอบสนองของผู้รับสารในเว็บบอร์ด
ปี พ.ศ. 2551
87 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen
88 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
89 กลยุทธ์การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพ สมาคมแม่บ้านตำรวจและการรับรู้ของสื่อมวลชน
90 การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา
91 เนื้อหาสารเกี่ยวกับความงามและผลในการโน้มน้าวใจที่นำเสนอทางเว็บบล็อกและเว็บไซต์
92 กลยุทธ์การสื่อสารและประสิทธิผลของการรณรงค์โครงการธนาคารขยะ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
93 กลยุทธ์การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
94 กระบวนการและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
95 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรธุรกิจเพลงและความภักดีของแฟนคลับต่อศิลปิน
96 กลยุทธ์การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม ของสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพ สมาคมแม่บ้านตำรวจและการรับรู้ของสื่อมวลชน
97 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
98 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen
99 การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา
100 เนื้อหาสารเกี่ยวกับความงามและผลในการโน้มน้าวใจที่นำเสนอทางเว็บบล็อกและเว็บไซต์
ปี พ.ศ. 2550
101 เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ "พ.ศ. พอเพียง" และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชม
102 ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำ
103 การสื่อสารเพื่อการรื้อฟื้นและสืบทอดการสวดสรภัญญะที่บ้านใหม่สมบูรณ์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
104 รูปแบบการสื่อสารธรรมะเพื่อเยาวชนผ่านเว็บไซต์
105 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจร้านหนังสือ
106 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107 การนำเสนอของสื่อและการตอบรับข่าวสารด้านการเล่นพนันฟุตบอลลีกยุโรป 2007 ของนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
108 กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์โครงการ อย. น้อยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
109 การจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในที่เกี่ยวข้องขององค์กรสตรี
ปี พ.ศ. 2549
110 กลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์การสร้างชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
111 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเป๊ปซี่และโค้กในประเทศไทย
112 เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมา
113 ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
114 กลยุทธ์ และการสื่อสารการตลาดของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กับการรับรู้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ใช้บริการธาคารพาณิชย์ทั่วไป
115 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ และภาพลักษณ์ปัจจุบันของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
116 กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์โครงการร่วมใจเพื่อลดอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
117 กลยุทธ์การออกแบบและกำหนดประเด็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองยุคปลายรัฐบาลทักษิณ
ปี พ.ศ. 2548
119 การวิเคราะห์บทบาทของรายการ "สู้เพื่อแม่" ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและสถาบันครอบครัว
120 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมแม่สีผสมพลาสติก
121 การนำเสนอเอกลักษณ์ "ความเป็นไทย" ในรายการ คุณพระช่วย
ปี พ.ศ. 2547
122 การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยขน์ และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารผู้หญิงภาษาไทยชื่อต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร
123 การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
124 กลยุทธ์และผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
125 การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
126 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจบุคคลให้มาบริจาคอวัยวะ
127 การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
128 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเลของประชาชนในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
129 ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวชายทะเลและหมู่เกาะของคนกรุงเทพมหานคร
130 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลโครงการเก็บค่าไฟใส่กระเป๋า
131 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลโครงการพลังไทย ลดใช้พลังงาน
132 ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" ที่มีต่อวัยรุ่นไทย
133 การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มชายรักชาย
ปี พ.ศ. 2545
134 แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของทหาร กับการตัดสินใจสมัครเป็นทหารกองประจำการของชายไทย
135 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชมรมหัวใจไร้สาร
136 ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์
137 กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน
138 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมสาธารณะขององค์กรผลิตสื่อวิทยุและภาพลักษณ์ต่อองค์กรผลิตสื่อวิทยุ
ปี พ.ศ. 2544
139 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
140 การแสวงหาข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
141 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
142 การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
143 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ
144 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปี พ.ศ. 2543
145 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ของบุคลากรในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
146 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสาร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
147 การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
148 การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
149 กลยุทธ์การสื่อสาร อันนำไปสู่การก่อตัวเป็นชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
150 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์แยกประเภทขยะ ของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
151 สถานภาพของเทปบันทึกเสียงสำหรับเด็กและพฤติกรรมการซื้อของผู้ปกครอง
152 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของสื่อมวลชนต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
153 พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของเด็กในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สำหรับเด็ก
154 ปริมาณข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทด้านโทรคมนาคม ที่มีสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด
155 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และเหตุผลของการตัดสินใจซื้อวิทยุติดตามตัวของเยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
156 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
157 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทยของจังหวัดเชียงใหม่ การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
158 กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติงาน ของนักสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
ปี พ.ศ. 2540
159 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย
160 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทจำหน่ายเพลงสากล การเปิดรับและความพึงพอใจเพลงสากลของนักศึกษาสถาบันอุมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
161 เทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล ของผู้แทนจำหน่ายในธุรกิจขายตรงหลายชั้น
162 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสารระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
163 การวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544
164 แผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคม ความรู้และการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการประกันตน ในสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
165 ภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540
166 ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารกับการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยของเจ้าหน้าที่องค์กรรัฐ และพนักงานองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่การท่าอากาศยานกรุงเทพ
167 องค์ประกอบที่ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
168 การเปิดรับข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
169 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของเยาวชนทั้งในระบบ/นอกระบบการศึกษา
170 ความต้องการข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารเรื่องการประกันสังคม ของผู้ประกันตน ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
171 การใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายในธุรกิจนิตยสารและหนังสือ
172 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโครงการบำบัดน้ำเสีย ของผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการ
173 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ กับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2538
174 การศึกษารูปแบบการสื่อสาร การรับรู้สภาพแวดล้อมในองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย : รัฐวิสาหกิจที่กำลังจะแปรรูป
ปี พ.ศ. 2537
175 สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย
176 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่เด็กได้รับจากการชมรายการโทรทัศน์ สำหรับเด็ก
177 การเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์ ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
178 การศึกษาการรับรู้ประโยชน์จากละครโทรทัศน์ของผู้หญิง ในกรุงเทพมหานคร
179 การประเมินผลจดหมายข่าวประชาทรรศน์ของ คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
180 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน กับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
181 การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัย
182 เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย : รายงานวิจัย
183 บทบาทของสื่อในการต่อต้านการขายเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535
184 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม
185 ปัจจัยด้านข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับโภชนนิสัยของประชาชน ในจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2535
186 การประเมินผลสื่อที่ใช้เผยแพร่ในโครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
187 การสื่อสารการตลาด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงสากล ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
188 ปัจจัยทางด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการส่งเด็กเข้ามาทำงานในเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร์
189 การศึกษาบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงในงานโฆษณา
190 การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของจดหมายข่าวโครงการสโมสรแรงงานเด็ก
191 ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ต่อบทบาทที่หนังสือพิมพ์ควรจะเป็นและที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา
192 การสื่อสารข้อมูลโดยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหน่วยธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2534
193 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
194 ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาที่มีต่อพระสงฆ์ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของชาวบ้านแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
195 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงโสเภณี : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงโสเภณีที่เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
196 บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทื่เป็นจริงของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ภาพพจน์ของนักสังคมสงเคราะห์ ในทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
197 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการชลประทานของเกษตรกร ในเขตโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กลองใหญ่
198 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าวสาร ของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
199 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสารและการให้ความสำคัญ ในเรื่องรูปแบบการจูงใจกับความเข้าใจและความพึงพอใจในโฆษณา เพื่อส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
200 การดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทยกับแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
201 ความคาดหวัง ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อมวลชน และความต้องการทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
202 การศึกษาสถานภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน ของมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
203 การศึกษาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ และสถานภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
204 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสาร ความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับกับภาพพจน์ที่มีต่อกรมการค้าภายใน
205 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนากับการเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของชาวบ้านห้วยยาง จังหวัดอุดรธานี
206 การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับตน และการเปิดรับรายการโทรทัศน์ของเด็กนักเรียน ชั้นประถมปลายในเขตเมืองและชนบท จังหวัดสงขลา
207 ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการสื่อสาร สถานภาพสังคมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
208 การศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็น ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อวิทยุบนรถประจำทางทั่วไป ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ คลื่นพิเศษ F.M.SCA.
ปี พ.ศ. 2531
209 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และทัศนคติต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2525
210 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นเมือง การเปิดรับข่าวสาร และความทันสมัยของประชาชน : ศึกษากรณีประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ