ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนี ธรรมวันนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
2 แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์ 4
3 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
4 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
5 Patchanee Thamwanna 3
6 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
7 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 3
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
9 Chulaporn Limwattananon 2
10 Onanong Waleekhachonloet 2
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
13 สำนักงานประกันสังคม 2
14 พัฒนาวิไล อินใหม 2
15 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 2
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
18 สุพินดา สาทรกิจ 1
19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
20 ครรชิต สุขนาค 1
21 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
22 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
23 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพืันที่กรุงเทพมหานคร 1
24 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
25 ผลิดา ภูธรใจ 1
26 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
27 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
28 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
30 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
31 จิตปราณี วาศวิท 1
32 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
33 ทวีศรี กรีทอง 1
34 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
35 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
36 ณัฐินี บัณฑะวงศ์ 1
37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
39 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
40 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
41 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
42 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
43 ชาฮีดา วิริยาทร 1
44 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
45 สิรินาฏ นิภาพร 1
46 ประไพร อุตมา 1
47 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
48 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
49 Phatthanawilai Inmai 1
50 Thananan Rattanachotphanit 1
51 Passakorn Suanrueang 1
52 Kwanpracha Chiangchaisakulthai 1
53 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 3
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Reviewing Anesthesia Service Rate of Government Hospital for Reimbursement in Civil Servant Medical Benefit Scheme
3 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
4 รายงานประจำปี 2556 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5 ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
7 แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557
ปี พ.ศ. 2556
8 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
9 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
10 ศักยภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการกำกับโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
12 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2553
13 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
ปี พ.ศ. 2552
14 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ