ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนี ธรรมวันนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
2 แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์ 4
3 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
4 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
5 Patchanee Thamwanna 3
6 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
7 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 3
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
10 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 2
11 พัฒนาวิไล อินใหม 2
12 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
13 ไม่มีข้อมูล 2
14 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
15 Chulaporn Limwattananon 2
16 สำนักงานประกันสังคม 2
17 Onanong Waleekhachonloet 2
18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
20 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
21 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
22 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
23 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
24 ชาฮีดา วิริยาทร 1
25 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
26 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
27 Phatthanawilai Inmai 1
28 ประไพร อุตมา 1
29 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
30 Thananan Rattanachotphanit 1
31 Kwanpracha Chiangchaisakulthai 1
32 สิรินาฏ นิภาพร 1
33 ณัฐินี บัณฑะวงศ์ 1
34 Passakorn Suanrueang 1
35 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
36 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
37 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
38 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
39 ผลิดา ภูธรใจ 1
40 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพืันที่กรุงเทพมหานคร 1
41 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
42 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
44 ครรชิต สุขนาค 1
45 สุพินดา สาทรกิจ 1
46 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
47 จิตปราณี วาศวิท 1
48 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
49 ทวีศรี กรีทอง 1
50 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
51 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
52 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
53 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 3
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Reviewing Anesthesia Service Rate of Government Hospital for Reimbursement in Civil Servant Medical Benefit Scheme
3 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
4 รายงานประจำปี 2556 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5 ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
7 แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557
ปี พ.ศ. 2556
8 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
9 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
10 ศักยภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการกำกับโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
12 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2553
13 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
ปี พ.ศ. 2552
14 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ