ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนีย์ ธระเสนา
หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 15
2 อารยา ธนารักษ์ 10
3 พจีลักษณ์ ขวัญใจ 7
4 อรัชพร ศรีบูรณะ 7
5 ปทิตตา สินพิชัย 7
6 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 6
7 ประไพศรี จันทร์ทรง 4
8 ธนวัฒน์ พิมลจินดา 4
9 เชื่อง ชาตอริยะกุล 4
10 ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค 4
11 ศรุติ สกุลรัตน์ 3
12 เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ 2
13 จุมพล หนิมพานิช 2
14 กาญจนา บุญยัง 2
15 วิทยา พรพัชรพงศ์ 2
16 สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 2
17 เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ 2
18 โอม หุวะนันทน์ 2
19 วรชัย ภิรมย์ 2
20 ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ 1
21 สิริวรรณ แสงอุไร 1
22 ศิรินทร ภู่จินดา 1
23 ยุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส 1
24 ภควัต สมิธธิ์ 1
25 ดวงพร แสงทอง 1
26 อินทิรา ไมตรี 1
27 สมคิด วิบูลย์ปิ่น 1
28 อรรณพ โพธิสุข 1
29 อัญชลี โพธิ์มี 1
30 ลือชัย วงษ์ทอง 1
31 ดำรงค์ วัฒนา 1
32 ชิตพล ชัยมะดัน 1
33 อุษณากร ทาวะรมย์ 1
34 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
35 ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
36 สมจินต์ สันถวรักษ์ 1
37 ธริศร์ ทิมทอง 1
38 มนตรี วีรยางกูร 1
39 สุพรรณ กาญจนสุธรรม 1
40 คณิน วงศ์ใหญ่ 1
41 เพียงทิพย์ อารยลักษณ์ 1
42 ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์ 1
43 เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ 1
44 พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 1
45 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 1
46 นันทวัน อินทชาติ 1
47 ตวงพร รุ่งเรืองศรี 1
48 ภาวิดา แสงโสภณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 8
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 4
5 2553 5
6 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
2 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ประชาคมอาเซียน
3 โครงการเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเมือง
4 โครงการวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
5 โครงการจัดทำโปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรและพื้นที่ทับซ้อนในกลุ่มอาชีพทางการเกษตรและปรับปรุงโปรแกรมช่วยเหลือภัยธรรมชาติ
6 โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
7 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
8 โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2556
9 โครงการวิจัยการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2556
10 โครงการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง
11 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
13 โครงการศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทยต่อการเข้าเป็นภาคีของฮ่องกงในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ปี พ.ศ. 2555
14 โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
15 โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
16 โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร
17 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
18 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2554
19 โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
21 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
22 โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปี พ.ศ. 2553
23 โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
24 ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี
25 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
26 โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย
27 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2551
28 การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย