ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พักตร์ผจง วัฒนสินธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จันทร์ฉาย 19
2 จินตนา บุญบงการ 16
3 สุทธิมา ชำนาญเวช 14
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
5 สุมน มาลาสิทธิ์ 3
6 พรรณนิภา รอดวรรณะ 2
7 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
8 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 2
9 พันธุมดี เกตะวันดี 2
10 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 2
11 วรภา คงเป็นสุข 1
12 กัญธณา บุณยรัตพันธุ์ 1
13 นภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร 1
14 hs1134 1
15 ฐิติพร ชมพูคำ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 คณิต วัฒนวิเชียร 1
18 ฐิติพร ชมภูคำ 1
19 Atchara Chanchai 1
20 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 1
21 พรรณิภา รอดวรรณะ 1
22 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
23 สุพัตรา บุญมาก 1
24 อัจฉรา จัทร์ฉาย, 1
25 พงษ์ศักดิ์ เลิศธรานนท์, 1
26 คมกริช ประกอบธรรม 1
27 ทิพภากร รังคสิริ 1
28 ชัยยุทธ ชิโนกุล 1
29 เจริญ ปิ่นจินดา 1
30 วราภรณ์ พันธุ์พวก 1
31 มีชัย วีระไวทยะ 1
32 สุรพัฒน์ วัชรประทีป 1
33 ประกอบ คุปรัตน์ 1
34 สัณห์ชัย สิชฌรังษี 1
35 วรรณภา วิจิตรจรรยา 1
36 สมศรี ศิริไหวประพันธ์ 1
37 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
38 ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ 1
39 ศรัณย์ เตชะเสน 1
40 พงษ์ศักดิ์ เลิศธรานนท์ 1
41 สุจาโรตม์ ปั้นเก่า 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Commerce and Accountancy 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 4
9 2549 4
10 2548 3
11 2547 2
12 2545 1
13 2542 2
14 2530 2
15 2525 2
16 2524 1
17 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร
4 การศึกษาศักยภาพส่งออกอาหารไทยไปเกาหลีใต้
5 นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
7 การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ปี พ.ศ. 2553
8 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
9 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการศึกษาศักยภาพส่งออกอาหารไทยไปเกาหลีใต้
ปี พ.ศ. 2551
11 แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
ปี พ.ศ. 2550
12 ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมขนส่งด่วนต่อประเทศไทย
13 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
14 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
15 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2549
16 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
17 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
18 แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
19 การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
20 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
21 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
22 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2547
23 ตัวแบบการพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
24 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2545
25 โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
ปี พ.ศ. 2542
26 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
27 โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
ปี พ.ศ. 2530
28 การศึกษาการวางแผนและการสรรหาบุคลากรของธุรกิจขนาดใหญ่ 200 อันดับแรกของประเทศไทย
29 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2525
30 ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
31 การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
32 การใช้ระบบอาสาสมัครในการให้บริการงานแผนครอบครัวชุมชน ของสำนักงานบริการวางแผนครอบครัวชุมชน ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
33 การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง