ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จันทร์ฉาย 19
2 จินตนา บุญบงการ 16
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 สุมน มาลาสิทธิ์ 3
5 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 2
6 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 2
7 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
8 พรรณนิภา รอดวรรณะ 2
9 พันธุมดี เกตะวันดี 2
10 สมศรี ศิริไหวประพันธ์ 1
11 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
12 ศรัณย์ เตชะเสน 1
13 ทิพภากร รังคสิริ 1
14 Atchara Chanchai 1
15 ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ 1
16 คณิต วัฒนวิเชียร 1
17 คมกริช ประกอบธรรม 1
18 อัจฉรา จัทร์ฉาย, 1
19 สุจาโรตม์ ปั้นเก่า 1
20 กัญธณา บุณยรัตพันธุ์ 1
21 นภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร 1
22 วรภา คงเป็นสุข 1
23 hs1134 1
24 ชัยยุทธ ชิโนกุล 1
25 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 1
26 พรรณิภา รอดวรรณะ 1
27 ฐิติพร ชมภูคำ 1
28 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
29 สุพัตรา บุญมาก 1
30 สุรพัฒน์ วัชรประทีป 1
31 ประกอบ คุปรัตน์ 1
32 สัณห์ชัย สิชฌรังษี 1
33 วรรณภา วิจิตรจรรยา 1
34 เจริญ ปิ่นจินดา 1
35 วราภรณ์ พันธุ์พวก 1
36 มีชัย วีระไวทยะ 1
37 พงษ์ศักดิ์ เลิศธรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2549 2
8 2542 1
9 2530 2
10 2525 2
11 2524 1
12 2520 1
13 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร
4 นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไอโอดีนสำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
7 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการศึกษาศักยภาพส่งออกอาหารไทยไปเกาหลีใต้
ปี พ.ศ. 2549
9 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
10 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
11 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
ปี พ.ศ. 2530
12 การศึกษาการวางแผนและการสรรหาบุคลากรของธุรกิจขนาดใหญ่ 200 อันดับแรกของประเทศไทย
13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2525
14 ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
16 การใช้ระบบอาสาสมัครในการให้บริการงานแผนครอบครัวชุมชน ของสำนักงานบริการวางแผนครอบครัวชุมชน ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
17 การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง