ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พะเยาว์ บุตรวาทิตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 4
2 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 3
3 สมภพ จงรวยทรัพย์ 3
4 ลำแพน สารจันทึก 2
5 ภุชงค์ เพชรมนต์ 2
6 วรพจน์ รักสังข์ 2
7 กานดา ฉัตรไชยศิริ 2
8 พรทิพย์ เพชรมนต์ 2
9 มณชัย มีสุข 1
10 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
11 ธเนศ จันทร์เทศ 1
12 นคร มหายศนันท์ 1
13 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
14 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
15 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
16 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
17 ดิเรก สังข์ศร 1
18 สมบัติ กองภา 1
19 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
20 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
21 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
22 นพพร กองพันธ์ 1
23 ปรีชา แต่งผิว 1
24 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
25 พิชัย เชื้องาม 1
26 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
27 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
28 ดนัย นาคประเสริฐ 1
29 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
30 สุชาติ จุลพูล 1
31 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
32 ธนพร ศิลปชัย 1
33 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
34 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
35 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
36 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
37 โสภณ ยอดพรหม 1
38 สุเทพ ขวัญเผือก 1
39 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
40 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
41 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
42 สันติภาพ นวลจำรัส 1
43 สำราญ สุขใจ 1
44 โอภาส คล้ายทรง 1
45 สัญญา ทองสีดำ 1
46 สุธาทิพย์ ห้องทองแดง 1
47 จุฑารัตน์ จามกระโทก 1
48 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
49 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
50 เกศสุดา มนตรีศรี 1
51 ประไพ ทองระอา 1
52 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 1
53 กานดา ฉัตรไชย 1
54 นิวัธ รัตนวงศา 1
55 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
56 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 543 5
ผลงานวิจัย