ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พะเยาว์ บุตรวาทิตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 4
2 สมภพ จงรวยทรัพย์ 3
3 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 3
4 กานดา ฉัตรไชยศิริ 2
5 วรพจน์ รักสังข์ 2
6 ลำแพน สารจันทึก 2
7 พรทิพย์ เพชรมนต์ 2
8 ภุชงค์ เพชรมนต์ 2
9 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
10 สันติภาพ นวลจำรัส 1
11 สำราญ สุขใจ 1
12 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
13 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
14 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
15 นพพร กองพันธ์ 1
16 สุเทพ ขวัญเผือก 1
17 ปรีชา แต่งผิว 1
18 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
19 พิชัย เชื้องาม 1
20 โอภาส คล้ายทรง 1
21 นิวัธ รัตนวงศา 1
22 กานดา ฉัตรไชย 1
23 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
24 ประไพ ทองระอา 1
25 เกศสุดา มนตรีศรี 1
26 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 1
27 สัญญา ทองสีดำ 1
28 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
29 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
30 โสภณ ยอดพรหม 1
31 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
32 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
33 ดนัย นาคประเสริฐ 1
34 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
35 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
36 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
37 ดิเรก สังข์ศร 1
38 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
39 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
40 สุธาทิพย์ ห้องทองแดง 1
41 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
42 จุฑารัตน์ จามกระโทก 1
43 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
44 สมบัติ กองภา 1
45 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
46 ธนพร ศิลปชัย 1
47 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
48 สุชาติ จุลพูล 1
49 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
50 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
51 นคร มหายศนันท์ 1
52 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
53 มณชัย มีสุข 1
54 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
55 ธเนศ จันทร์เทศ 1
56 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 543 5
ผลงานวิจัย