ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนันท์ พงษ์สามารถ 5
2 งามพร ธัญญะกิจไพศาล 5
3 วัชระ เพชรคุปต์ 5
4 วิจิตร บรรลุนารา 4
5 สุนทรา พันธ์มีเกียรติ 4
6 ดอลลี่ เมธาธราธิป 4
7 ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
9 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 2
10 วิสากานต์ บุญไพศาลเสรี 1
11 ขวัญตา จารุอำพรพรรณ 1
12 สิริรักษ์ ศศิธนาเศรษฐ์ 1
13 นวลฉวี หงษ์ประสงค์ 1
14 Pasutha Thunyakitpisal 1
15 ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล 1
16 ทัศนี สลัดยะนันท์ 1
17 สุธาภา ศรีอรุโณทัย 1
18 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
19 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 1
20 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
22 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
23 พิมล บำรุง 1
24 พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 1
25 Bidwell, Joseph P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 9
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 2
12 2545 5
13 2543 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาผลและประสิทธิภาพของยาสมานแผลช่องปากสูตรที่มีอะซีแมนแนนสกัดจากว่านหางจระเข้เป็นสารออกฤทธิ์หลักรูปแบบออราเบส ในการรักษาแผลร้อนใน (ระยะที่สอง)
ปี พ.ศ. 2557
2 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก
4 บทบาทของไมโทเจน–แอคทิเวเตดโปรตีนไคเนสต่อการแสดงออกของเด็นทีนไซเอโลฟอสโฟโปรตีนในเซลล์เนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วยอะซีแมนแนน
5 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ การทำงานเอ็นไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส โปรตีนออสติโอพอนติน คอลลาเจนและการสร้างตะกอนแร่ธาตุในเซลล์ไลน์สร้างเคลือบรากฟัน
6 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ในการลดการเกิดเบ้าฟันอักเสบภายหลังการถอนฟันและเร่งการสร้างเนื้อฟันซ่อมเสริมในฟันที่ผุใกล้ทะลุโพรงฟัน
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท : รายงานวิจัย
9 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
10 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรว่านหางจระเข้เป็นสารออกฤทธิ์หลักในยาและวัสดุทางทันตกรรมเพื่อการรักษาทางทันตกรรม
11 การศึกษาผลของสารอะซิแมนต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์การทำงานเอ็นไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสโปรตีนออสติโอพอนตินคอลลาเจนและการสร้างก้อนตะกอนแกรีธาตุในเซลล์ไลน์สร้างเคลือบรากฟัน
12 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
13 การศึกษาน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดโพลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนต่อปริมาณเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ในผู้ป่วยจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
14 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟัน ที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์ สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
16 การศึกษาน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดโพลิแซคดาไรด์จากเปลือกทุเรียน ต่อปริมาณเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ ในผู้ป่วยจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลของการใช้สารสกัดอะซีแมนแนนจากว่านหางจระเข้ในการซ่อมแซมบาดแผลเยื่อบุช่องปากของหนูขาว
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสมานแผลในช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากส่วนวุ้นของว่านหางจระเข้
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
20 การโคลนจีนคอนเน็ททีพทิชชูโก๊ธรแฟคเตอร์ของมนุษย์ลงในแวกเตอร์แบคทีเรีย TA cloning vector
21 การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจน ชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน
22 ผลในการยับยั้งเชื้อและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ที่ผสมเจลพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจนชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน : รายงานผลงานวิจัย
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาผลของสารสกัดส่วนวุ้นของว่านหางจระเข้ต่อการสร้างคอลลาเจนชนิดที่ 1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่แยกจากเนื้อเยื่อเหงือกและเซลล์เอ็นยึดปริทันต์
26 การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจน ชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน
ปี พ.ศ. 2547
27 การศึกษาผลของสารสกัดของว่านหางจระเข้ต่อระดับเอนไซม์อัลคาลินฟอสฟาเตส และการตกผลึกของสารอนินทรีย์ในเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูก : รายงานผลงานวิจัย
28 การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก
29 ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอนำรหัสของเอ็นไซม์เมทริกเมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
31 การศึกษาคุณสมบัติ ของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอนเอ นำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2545
32 ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอนำรหัสของเอนไซม์เมทริกต์เมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานการวิจัย
33 การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก
34 ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอนำรหัสของเอ็นไซม์เมทริกเมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก
35 ผลของ 1,25 (OH)2 D3 และ TGF-B ต่อการสร้าง SPARC และ OPN ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟัน
36 ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอ นำรหัสของเอนไซม์เมทริกต์เมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2543
37 ผลของ 1,25 (OH)2 D3 และ TGF-B ต่อการสร้าง SPARC และ OPN ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1