ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พศิน แตงจวง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- พศิน, แตงจวง
- พศิน แดงจวง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชายรักร่วมเพศภายใต้โครงการ Mplus ใส่ใจสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025
3 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
4 การจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านด้านการรักษาพยาบาลในชุมชน
5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผล ต่อปัญหาขยะในชุมชน
6 กระบวนการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพ ของชุมชนบ้านแม่ฮักพัฒนา
7 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชายรักร่วมเพศเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
8 การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน :
ปี พ.ศ. 2550
9 รูปแบบการจ้างงานและการระดมแรงงาน
ปี พ.ศ. 2548
10 พัฒนาการของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปีการศึกษา 2542-2545
ปี พ.ศ. 2546
12 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและแบบทวิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2545
13 ปรัชญาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการศึกษานอกระบบในสถาบันอุดมศึกษา