ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พศิน อิศรเสนี ณ อยุธยา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เศรษฐา ปานงาม 6
2 ชำนาญ ปัญญาใส 5
3 อัมพร โพธิ์ใย 4
4 สิทธิพงษ์ วงศ์น้ำคำ 4
5 อนุกูล น้อยไม้ 4
6 Pasin Israsena 3
7 วัชรากร หนูทอง 2
8 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
10 สุเมธ เลิศอมรสิน 2
11 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
12 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
13 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
14 วีระชัย จันทร์สุด 1
15 อภิชย์ เหมาคม 1
16 Apit Hemakom 1
17 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
18 Thaweesak Koanantakool 1
19 Sitthipong Wongnamkum 1
20 จันทิรา เจือกโว้น 1
21 ชรัณ มีนกาญจน์ 1
22 ยุทธนา เจวจินดา 1
23 Anukool Noymai 1
24 Itti Rittaporn 1
25 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
26 ปรินันท์ วรรณสว่าง 1
27 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
28 เฉลิม คงชอบ 1
29 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
30 Pakawat Dubsok 1
31 ภควัต ดับโสก 1
32 นพดล จตุไพบูลย์ 1
33 Setha Pan-ngum 1
34 เกษศิริ หลักเมือง 1
35 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 1
36 วศิน อิทธิเมฆินทร์ 1
37 ภควัฒน์ ดับโศก 1
38 กฤษณ์กร เยาว์มณี 1
39 พรเทพ เกษมศิริ 1
40 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
41 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
42 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
43 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
44 อาภา สุวรรณรัตน์ 1
45 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
46 Sumate Lertamonsin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบกล่องที่พัฒนาต้นแบบโดยเนคเทค และต้นทุนของการคัดกรองการได้ยินและบริการเครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
2 เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณ
3 การพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายต้นแบบในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการนำร่องการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ :
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาต้นแบบหูฟังแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์
6 การพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารไร้สายดิจิทัลในห้องเรียนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2551
8 Hardware Implementation of a TEA-based Lightweight Encryption for RFID Security
9 A study of low-cost, robust Assistive Listening System (ALS) based on digital wireless technology
ปี พ.ศ. 2550
10 เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE
11 วงจรรวม Decimation Filter สำหรับ Sigma-Delta A/D ใน Sensor
12 การออกแบบวงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลโหมดกระแส
13 วงจรรวมเข้ารหัสโดยใช้ Tiny Encryption Algorithm (TEA)
ปี พ.ศ. 2549
14 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2547
15 รายงานทางเทคนิคการพัฒนาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (TIDI-COS) สำหรับ TIDI Smart Card
ปี พ.ศ. 2546
16 Burst Mode Controller สำหรับ PHS Cell Station,รายงานทางเทคนิค v3.0
ปี พ.ศ. 2545
17 การออกแบบวงจรดิจิตอลเฟสล็อกลูปโดยใช้วิธีเลือกเฟส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 Novel pattern-based power estimation tool with accurate glitch modeling
19 Accurate power estimation technique with application to low-power recursive digital filter design
20 Bit-level retiming of high-speed digital recursive filters
21 Wave digital filters using digit serial 3-port adaptors
22 Design and Implementation of Low Power Hardware Encryption for Low Cost Secure RFID Using TEA
23 Rapid implementation of DSP algorithms for algorithm evaluation: a decimation filter example
24 Electronic stethoscope prototype with adaptive noise cancellation
25 Remote hearing screening as part of auditory telerehabilitation; a preliminary report
26 Optimal systolic block size for low power high speed digital allpass filters based on the 3-port adaptor
27 Power minimisation of VLSI wave digital filters through systolic block size selection
28 A viterbi decoder with low-power trace-back memory structure for wireless pervasive communications
29 Securing ubiquitous and low-cost RFID using tiny encryption algorithm
30 A high-speed, low-power interleaved trace-back memory for Viterbi Decoder
31 A study of low-cost, robust assistive listening system based on UHF wireless technology
32 On XTEA-based encryption/authentication core for wireless pervasive communication
33 A study of low-cost, robust Assistive Listening System (ALS) based on digital wireless technology
34 Evaluation of a new digital als system for use in classrooms of children with hearing disabilities
35 Brain signal detection methodology for attention training using minimal EEG channels
36 Developing an appropriate digital hearing aid for low-resource countries: A case study
37 Development of a low cost assistive listening system for hearing-impaired student classroom
38 Introduction message from special issue editor
39 The design of a blind source separation system for digital hearing aids
40 Emotion classification using minimal EEG channels and frequency bands
41 Real-time EEG-based happiness detection system
42 Online EEG artifact suppression for neurofeedback training systems
43 Automatic removal of EEG artifacts using ICA and Lifting Wavelet Transform
44 CE marking on a thai hearing aid