ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พศิน อิศรเสนี ณ อยุธยา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เศรษฐา ปานงาม 6
2 ชำนาญ ปัญญาใส 5
3 อนุกูล น้อยไม้ 4
4 อัมพร โพธิ์ใย 4
5 สิทธิพงษ์ วงศ์น้ำคำ 4
6 Pasin Israsena 3
7 วัชรากร หนูทอง 2
8 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
10 สุเมธ เลิศอมรสิน 2
11 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
12 พรเทพ เกษมศิริ 1
13 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
14 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
15 กฤษณ์กร เยาว์มณี 1
16 อาภา สุวรรณรัตน์ 1
17 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
18 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
19 วีระชัย จันทร์สุด 1
20 Thaweesak Koanantakool 1
21 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
22 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
23 ภควัฒน์ ดับโศก 1
24 Apit Hemakom 1
25 Sumate Lertamonsin 1
26 Anukool Noymai 1
27 อภิชย์ เหมาคม 1
28 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
29 วศิน อิทธิเมฆินทร์ 1
30 ปรินันท์ วรรณสว่าง 1
31 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
32 Itti Rittaporn 1
33 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
34 เฉลิม คงชอบ 1
35 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
36 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
37 Sitthipong Wongnamkum 1
38 จันทิรา เจือกโว้น 1
39 Setha Pan-ngum 1
40 Pakawat Dubsok 1
41 ภควัต ดับโสก 1
42 เกษศิริ หลักเมือง 1
43 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 1
44 ชรัณ มีนกาญจน์ 1
45 ยุทธนา เจวจินดา 1
46 นพดล จตุไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 4
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณ
2 การพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายต้นแบบในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการนำร่องการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ :
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาต้นแบบหูฟังแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์
5 การพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารไร้สายดิจิทัลในห้องเรียนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2551
7 Hardware Implementation of a TEA-based Lightweight Encryption for RFID Security
8 A study of low-cost, robust Assistive Listening System (ALS) based on digital wireless technology
ปี พ.ศ. 2550
9 เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE
10 วงจรรวม Decimation Filter สำหรับ Sigma-Delta A/D ใน Sensor
11 การออกแบบวงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลโหมดกระแส
12 วงจรรวมเข้ารหัสโดยใช้ Tiny Encryption Algorithm (TEA)
ปี พ.ศ. 2549
13 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2547
14 รายงานทางเทคนิคการพัฒนาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (TIDI-COS) สำหรับ TIDI Smart Card
ปี พ.ศ. 2546
15 Burst Mode Controller สำหรับ PHS Cell Station,รายงานทางเทคนิค v3.0
ปี พ.ศ. 2545
16 การออกแบบวงจรดิจิตอลเฟสล็อกลูปโดยใช้วิธีเลือกเฟส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 Novel pattern-based power estimation tool with accurate glitch modeling
18 Accurate power estimation technique with application to low-power recursive digital filter design
19 Bit-level retiming of high-speed digital recursive filters
20 Wave digital filters using digit serial 3-port adaptors
21 Design and Implementation of Low Power Hardware Encryption for Low Cost Secure RFID Using TEA
22 Rapid implementation of DSP algorithms for algorithm evaluation: a decimation filter example
23 Electronic stethoscope prototype with adaptive noise cancellation
24 Remote hearing screening as part of auditory telerehabilitation; a preliminary report
25 Optimal systolic block size for low power high speed digital allpass filters based on the 3-port adaptor
26 Power minimisation of VLSI wave digital filters through systolic block size selection
27 A viterbi decoder with low-power trace-back memory structure for wireless pervasive communications
28 Securing ubiquitous and low-cost RFID using tiny encryption algorithm
29 A high-speed, low-power interleaved trace-back memory for Viterbi Decoder
30 A study of low-cost, robust assistive listening system based on UHF wireless technology
31 On XTEA-based encryption/authentication core for wireless pervasive communication
32 A study of low-cost, robust Assistive Listening System (ALS) based on digital wireless technology
33 Evaluation of a new digital als system for use in classrooms of children with hearing disabilities
34 Brain signal detection methodology for attention training using minimal EEG channels
35 Developing an appropriate digital hearing aid for low-resource countries: A case study
36 Development of a low cost assistive listening system for hearing-impaired student classroom
37 Introduction message from special issue editor
38 The design of a blind source separation system for digital hearing aids
39 Emotion classification using minimal EEG channels and frequency bands
40 Real-time EEG-based happiness detection system
41 Online EEG artifact suppression for neurofeedback training systems
42 Automatic removal of EEG artifacts using ICA and Lifting Wavelet Transform
43 CE marking on a thai hearing aid