ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงแก้ว ปุณยกนก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พวงแก้ว ปุญยกนก
- พวงแก้ว ปุณยกนก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
3 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
4 กล่อมจิตต์ พลายเวช 2
5 วรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช 2
6 วิชัย สินวัฒนาพานิช 2
7 ศรินทิพย์ แก้วมหาวงศ์ 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 อมรรัตน์ อสัมภินวัฒน์ 1
12 ทิพย์วรรณ มูลทองชุน 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 วาสนา โกวิทยา 1
15 สุวรรณ นาควิบูลย์วงศ์ 1
16 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 ชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร 1
19 อมรรัตน์ แกมทอง 1
20 Suchin Arunsawatwong 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 ทวี ทองคำ 1
23 พีระ สมุทรานุกูล 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 ไตรรงค์ เจนการ 1
27 ประเทืองทิพย์ นวพรไพศาล 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 อาภรณ์ ชูดวง 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 Varunee Padmasankh 1
32 พรทิพย์ วินิจสร 1
33 สุวิมล ว่องวาณิช 1
34 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
35 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตวิทยาลัย 1
38 พรรณพิมล กุุลบุญ 1
39 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
40 สิทธิพร แอกทอง 1
41 รัตนาพร ตันสิทธิแพทย์ 1
42 ราตรี นันทสุคนธ์ 1
43 Kasidit Nootong 1
44 จินตนา กระแสชัย 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 วรสิริ ธรรมประดิษฐ์ 1
47 Phanphen Wattanaarsakit 1
48 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
49 สมนึก เจาวัฒนา 1
50 นิรมล บุญตะรันต์ 1
51 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 วิโรจน์ คำนึงคุณากร 1
54 กล่อมจิตร พลายเวช 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 สุวิมล อังควานิช 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 สุวิมล ธนะผลเลิศ 1
61 กัญญา ศุภปิติพร 1
62 ชิดชนก เชิงเชาว์ 1
63 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 สุพรรณี ปาจีรยพงษ์ 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 อัมพร ทีขะระ 1
69 ศิริชัย ศิริกายะ 1
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
71 ปวีณา ปีอาทิตย์, 2520- 1
72 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 นันทินี ภุมรินทร์, 2522- 1
75 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
81 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 นันทิกา นาคฉายา, 2523- 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 กฤติยา วงศ์ก้อม 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 Kittisak Likhitwitayawuid 1
88 รุ่งนภา นาคะภากร 1
89 วิภารัตน์ ศรีบุตรตา 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 พัชรี มีวรรณ์ 1
92 วัฒนชัย สมิทธากร 1
93 Wilai Anomasiri 1
94 ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523- 1
95 ปฐมพร ตู้บรรเทิง 1
96 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
97 ชยการ คีรีรัตน์, 2507- 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 จิราพร เนียมสุวรรณ 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 สมพร พรมดี 1
103 กมลทิพย์ อธิการยานันท์ 1
104 กัลยา อนุพัฒน์ 1
105 สุนีย์ นัยจรัญ 1
106 บุบผา อนันตรศิริชัย 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 วลัยพร เหมะรัชตะ 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 วาสนา เสียงดัง 1
111 จุฑามาศ พุ่มฉัตร 1
112 อนันต์ จันทร์กวี 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สุวิชา ทองสิมา 1
115 พวงผกา ตัณฑดิลก 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 วิไล ชินธเนศ 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
120 Chulalongkorn University. Graduate School 1
121 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
122 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
123 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
124 พิศเพลิน เขียวหวาน 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 สำเริง แย้มโสภี 1
127 คัคนางค์ มณีศรี 1
128 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
129 โกวิทย์ ทองอยู่ 1
130 เยาวณา ยอดพินิจ 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
134 Thada Jirajaras 1
135 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
136 Siriporn Sriwarakan 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
140 Acom Sornsute 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
145 เอกชัย อดุลยธรรม 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
154 นันทิกา นาคฉายา 1
155 Narong Punnim 1
156 Pornpimol Muanjai 1
157 สุรินทร์ สุวานิโช 1
158 สุวัจนา เล็กสมบูรณ์ 1
159 สุดา เรืองปราชญ์ 1
160 Ong, Say Kee 1
161 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
162 นิศา วิชพันธุ์ 1
163 พรรณี กาญจนพลู 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 ประคอง ชอบเสียง 1
166 มยุรี จารุปาน 1
167 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
168 สุมา เมืองใย 1
169 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
170 Ampa Luiengpirom 1
171 บรรจง คณะวรรณ 1
172 Naiyana Chaiyabutr 1
173 Prakong Tangpraprutkul 1
174 ละอองทิพย์ เหมะ 1
175 Puttipongse Varavudhi 1
176 ๋Janes, Gavin W. 1
177 รุ่งราวี ทองกันยา 1
178 Chayaporn Supachartwong 1
179 Jittima Chatchawansaisin 1
180 Anawatch Mitpratan 1
181 Waraporn Siriterm 1
182 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
183 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
184 Chonticha Srisawang 1
185 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
186 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
187 Yeshey Penjor 1
188 นภสร โกวรรธนะกุล 1
189 Tadchanon Chuman 1
190 วินัย งามแสง 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
193 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
194 สุทัศน์ ลักษณะวิลาศ 1
195 ศจี จันทวิมล 1
196 วิมล เหมะจันทร 1
197 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
198 ลออ ประภาสวัสดิ์ 1
199 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
200 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
201 รัชนีวรรณ สงชู 1
202 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
203 Sompol Sanguanrungsirikul 1
204 สุดารัตน์ มนต์นิมิตร 1
205 ปิยาพร ขาวสอาด 1
206 Kitpramuk Tantayaporn 1
207 ดวงจิต ปูรณานนท์ 1
208 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
209 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
210 ประคอง สุทธสาร 1
211 ทัศนีย์ ขวัญสุวรรณ 1
212 สุมิตรา พูลทอง 1
213 ยุพิน ตันติธนพัฒน์ 1
214 กำจัด มงคลกุล 1
215 สุรัฐ ศิลปอนันต์ 1
216 ชอุ่ม มลิลา 1
217 Chakkaphan Sutthirat 1
218 กานดา ทองวัฒนะ 1
219 ปฤศณา ภูวนันท์ 1
220 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
221 อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ 1
222 วงษ์สันติ แสงดอกไม้ 1
223 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
224 Srilert Chotpantarat 1
225 Chalermpol Leevailoj 1
226 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
227 Vanida Chantarateptawan 1
228 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
229 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
230 Boonchai Sangpetngam 1
231 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
232 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
233 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
235 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
236 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
237 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
238 Jaitip Paiboon 1
239 Garnpimol C. Ritthidej 1
240 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
241 Vimolmas Lipipun 1
242 ปิยะรัตน์ ประมวลทรัพย์ 1
243 อนงค์พร พะวรรัมย์ 1
244 มยุรี ตันติสิระ 1
245 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
246 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
247 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
248 Chulalongkorn University.Graduate school 1
249 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
250 Panee Boonthavi 1
251 Supa Chantharasakul 1
252 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 7
4 2545 2
5 2544 1
6 2543 1
7 2542 1
8 2541 3
9 2540 4
10 2535 3
11 2534 1
12 2533 4
13 2532 5
14 2531 2
15 2530 5
16 2528 1
17 2527 2
18 2526 1
19 2525 2
20 2524 3
21 2523 9
22 2522 5
23 2521 3
24 2519 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียน
5 การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
6 การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
7 การพัฒนาแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดสมรรถนะทางวิชาชีพพยาบาล
8 การเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานสอนของครู ระหว่างการประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา
9 การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
10 การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน ตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาจำนวนผู้ประเมินและจำนวนงานเขียนที่เหมาะสมเมื่อใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ต่างกัน
12 การใช้เทคนิคการคิดออกเสียงเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยความสามารถ ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อจัดสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
14 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบกลับแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต ที่มีวิธีการส่งเทคนิคการติดตาม และเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2542
15 การศึกษาเชิงประเมินเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
ปี พ.ศ. 2541
16 การเปรียบเทียบความสอดคล้องในการตัดสินคะแนนจุดตัด ระหว่างวิธีของแองกอฟ วิธีของนีเดลสกี และวิธีของอิมพาราและเพลค
17 การพัฒนากระบวนการสอบความก้าวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้ผลวินิจฉัยป้อนกลับ
18 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์การสะกดคำ ที่มีรูปแบบการเขียนตามคำบอกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
19 ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน
20 การประยุกต์แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค ในการประเมินโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
21 การพัฒนาการสอบทางคลินิกเชิงโครงสร้างแบบปรนัย ในการวัดทักษะทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล
22 ผลของการใช้แบบสอบ เอ็ม อี คิว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
23 การพัฒนาแบบสอบแบบเอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 การสร้างแบบทดสอบเอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
25 การตรวจสอบแบบสอบการคิดวิจารณญาณของวัตสันและเกลเชอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
26 การเปรียบเทียบอัตราการรายงานตัว อัตราการออกกลางคัน ภูมิหลัง ทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงกับวิธีรับรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2527-2531
ปี พ.ศ. 2533
27 การสร้างเกณฑ์ประเมินงานวัดผลการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
28 แบบสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็มอีคิว) เพื่อใช้วัดทักษะการแก้ปัญหา
29 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบเลือกตอบและแบบสอบโคลซในการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพัทธ์และค่าความเที่ยง ของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2532
31 แบบสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็ม อี คิว) เพื่อใช้วัด ทักษะการแก้ปัญหา
32 การใช้โมเดลโลจิสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบอิงโดเมน
33 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง สภาพปัญหาส่วนตัวและสภาพแวดล้อมทางบ้าน กับความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัฑยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
34 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนักเรียนร่วมชั้น
35 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด เลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกของข้อกระทงแตกต่างกัน ในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2531
36 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางปัญญา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37 แบบสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็มอีคิว) เพื่อใช้วัดทักษะการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2530
38 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของการประเมินประสิทธิภาพการสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินโดยตนเอง เพื่อนร่วมงาน และนักเรียน
39 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบโมดิฟายด์โคลซ 4 รูปแบบ
40 การศึกษาคุณภาพของแบบสอบเอ็มอีคิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
41 สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง
42 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบชนิดคำตอบถูกตัวเดียว คำตอบถูกไม่จำกัดและคำตอบรวม
ปี พ.ศ. 2528
43 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ที่มีระดับความคาดหวังและการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2527
44 การเปรียบเทียบผลการตัดสินข้อกระทงของมาตรทัศนคติแบบเธอร์สโตน ของผู้ตัดสินที่มีทัศนคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน
45 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยง ความตรง และอำนาจจำแนกของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่ใช้คำสั่ง และวิธีการให้คะแนนที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2526
46 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบชนิดเลือกตอบ ที่เรียงสถานการณ์และข้อคำถามแตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2525
47 การติดตามผลพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ของอาจารย์ที่ผ่านการประชุมจากโครงการประชุมปฏิบัติการและสัมมนาของหน่วยพัฒนาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่มีรูปแบบ ของตัวเลือกแตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2524
49 การศึกษาเชิงประเมินเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
50 การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
51 ปัญหาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อการเขียนตำราของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2523
52 ปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย
53 มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา
54 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีขั้นพัฒนาการความคิดแตกต่างกัน
55 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
56 สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตัว นิสัยและทัศนคติทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
57 การใช้แบบสอบการตัดสินใจเชิงศิลปะของไมเออต์ กับผู้ที่เรียนศิลปะระดับต่างๆ
58 การเปรียบเทียบผลที่นักเรียนประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูก่อน และหลังการรู้ผลสัมฤทธิ์
59 การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็ก
60 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2522
61 การเปลี่ยนคำตอบในการทำข้อสอบชนิดเลือกตอบ
62 การเปรียบเทียบผลที่นักเรียนประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู เมื่อบริหารการประเมินและคำชี้แจงแตกต่างกัน
63 ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
64 ชีวประวัติและผลงานของ ประยูร จรรยาวงษ์
65 การดัดแปลงแบบสำรวจทัศนคติครู
ปี พ.ศ. 2521
66 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน
68 องค์ประกอบบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2519
69 ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยมหิดล
70 การศึกษาการอ่านโดยการขีดเส้นใต้