ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงแก้ว ปุณยกนก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พวงแก้ว ปุญยกนก
- พวงแก้ว ปุณยกนก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 วิชัย สินวัฒนาพานิช 2
3 กล่อมจิตต์ พลายเวช 2
4 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
5 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
6 วรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช 2
7 กมลชนก ยวดยง 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
10 Siriporn Sriwarakan 1
11 สุวดี ยาป่าคาย 1
12 Thada Jirajaras 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 Varunee Padmasankh 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 ชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร 1
17 พรทิพย์ วินิจสร 1
18 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 ทวี ทองคำ 1
21 Thanathon Sesuk 1
22 Narong Punnim 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 นันทิกา นาคฉายา 1
30 สุดา เรืองปราชญ์ 1
31 Pornpimol Muanjai 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 สุรินทร์ สุวานิโช 1
35 สุวัจนา เล็กสมบูรณ์ 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
39 สุวิมล ธนะผลเลิศ 1
40 กล่อมจิตร พลายเวช 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตวิทยาลัย 1
44 กัญญา ศุภปิติพร 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 วิโรจน์ คำนึงคุณากร 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
49 ชิดชนก เชิงเชาว์ 1
50 สุพรรณี ปาจีรยพงษ์ 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 สุวิมล อังควานิช 1
53 กระมล ทองธรรมชาติ 1
54 อมรรัตน์ อสัมภินวัฒน์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 ศรินทิพย์ แก้วมหาวงศ์ 1
60 อมรรัตน์ แกมทอง 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 สุวิมล ว่องวาณิช 1
64 สุวรรณ นาควิบูลย์วงศ์ 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 วาสนา โกวิทยา 1
67 ทิพย์วรรณ มูลทองชุน 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
69 Yeshey Penjor 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 นภสร โกวรรธนะกุล 1
73 วินัย งามแสง 1
74 Tadchanon Chuman 1
75 ๋Janes, Gavin W. 1
76 มยุรี จารุปาน 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 นิศา วิชพันธุ์ 1
80 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
81 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
84 Chonticha Srisawang 1
85 Acom Sornsute 1
86 Ong, Say Kee 1
87 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
88 Pantharee Boonsatorn 1
89 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 Anawatch Mitpratan 1
96 Waraporn Siriterm 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 Vanida Chantarateptawan 1
104 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 ราตรี นันทสุคนธ์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
114 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
115 Jaitip Paiboon 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Puttipongse Varavudhi 1
121 Prakong Tangpraprutkul 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
125 Chulalongkorn University.Graduate school 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 Panee Boonthavi 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
130 พรรณพิมล กุุลบุญ 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 Chulalongkorn University. Graduate School 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
134 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
135 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
137 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
141 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
142 วิไล ชินธเนศ 1
143 อุทัย บุญประเสริฐ 1
144 ธวัชชัย สันติสุข 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 นันทินี ภุมรินทร์, 2522- 1
149 นันทิกา นาคฉายา, 2523- 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523- 1
153 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
154 ปวีณา ปีอาทิตย์, 2520- 1
155 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
156 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
157 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
158 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
159 ศิริชัย ศิริกายะ 1
160 คัคนางค์ มณีศรี 1
161 สำเริง แย้มโสภี 1
162 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
163 ประเทืองทิพย์ นวพรไพศาล 1
164 โกวิทย์ ทองอยู่ 1
165 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
166 วาสนา เสียงดัง 1
167 อัมพร ทีขะระ 1
168 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
169 ไตรรงค์ เจนการ 1
170 ไววิทย์ พุทธารี 1
171 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
172 อาภรณ์ ชูดวง 1
173 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
174 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
175 พีระ สมุทรานุกูล 1
176 จุฑามาศ พุ่มฉัตร 1
177 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
178 กัลยา อนุพัฒน์ 1
179 สุนีย์ นัยจรัญ 1
180 สุวิชา ทองสิมา 1
181 พวงผกา ตัณฑดิลก 1
182 พิศเพลิน เขียวหวาน 1
183 วัลลภ แย้มเหมือน 1
184 กมลทิพย์ อธิการยานันท์ 1
185 สมพร พรมดี 1
186 สายฝน ควรผดุง 1
187 อนันต์ จันทร์กวี 1
188 บุบผา อนันตรศิริชัย 1
189 สิริพร สิวราวุฒิ 1
190 จิราพร เนียมสุวรรณ 1
191 ปฐมพร ตู้บรรเทิง 1
192 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
193 ประคอง สุทธสาร 1
194 สุรัฐ ศิลปอนันต์ 1
195 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
196 ทัศนีย์ ขวัญสุวรรณ 1
197 เยาวณา ยอดพินิจ 1
198 สุมิตรา พูลทอง 1
199 ชอุ่ม มลิลา 1
200 อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ 1
201 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
202 ดวงจิต ปูรณานนท์ 1
203 กานดา ทองวัฒนะ 1
204 Chakkaphan Sutthirat 1
205 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
206 ปฤศณา ภูวนันท์ 1
207 กำจัด มงคลกุล 1
208 ยุพิน ตันติธนพัฒน์ 1
209 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
210 นิรมล บุญตะรันต์ 1
211 จินตนา กระแสชัย 1
212 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
213 รัตนาพร ตันสิทธิแพทย์ 1
214 สิทธิพร แอกทอง 1
215 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
216 สมนึก เจาวัฒนา 1
217 วลัยพร เหมะรัชตะ 1
218 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
219 Phanphen Wattanaarsakit 1
220 วรสิริ ธรรมประดิษฐ์ 1
221 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
222 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
223 ลออ ประภาสวัสดิ์ 1
224 วิภารัตน์ ศรีบุตรตา 1
225 Sumphan Wongseripipatana 1
226 Garnpimol C. Ritthidej 1
227 Vimolmas Lipipun 1
228 มยุรี ตันติสิระ 1
229 ปิยะรัตน์ ประมวลทรัพย์ 1
230 รุ่งนภา นาคะภากร 1
231 Kittisak Likhitwitayawuid 1
232 วัฒนชัย สมิทธากร 1
233 ชยการ คีรีรัตน์, 2507- 1
234 พัชรี มีวรรณ์ 1
235 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
236 กฤติยา วงศ์ก้อม 1
237 อนงค์พร พะวรรัมย์ 1
238 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
239 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
240 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
241 สุทัศน์ ลักษณะวิลาศ 1
242 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
243 วิมล เหมะจันทร 1
244 ศจี จันทวิมล 1
245 ปิยาพร ขาวสอาด 1
246 Kitpramuk Tantayaporn 1
247 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
248 วงษ์สันติ แสงดอกไม้ 1
249 รัชนีวรรณ สงชู 1
250 Sompol Sanguanrungsirikul 1
251 สุดารัตน์ มนต์นิมิตร 1
252 Kasidit Nootong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 7
4 2545 2
5 2544 1
6 2543 1
7 2541 3
8 2540 4
9 2535 3
10 2534 1
11 2533 3
12 2532 4
13 2531 2
14 2530 5
15 2528 1
16 2527 2
17 2526 1
18 2525 2
19 2524 2
20 2523 9
21 2522 5
22 2521 3
23 2519 2
24 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียน
5 การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
6 การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
7 การพัฒนาแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดสมรรถนะทางวิชาชีพพยาบาล
8 การเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานสอนของครู ระหว่างการประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา
9 การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
10 การประยุกต์เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน ตามแนวคิดของแองเจลโลและครอส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาจำนวนผู้ประเมินและจำนวนงานเขียนที่เหมาะสมเมื่อใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ต่างกัน
12 การใช้เทคนิคการคิดออกเสียงเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยความสามารถ ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อจัดสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
14 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบกลับแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต ที่มีวิธีการส่งเทคนิคการติดตาม และเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
15 การเปรียบเทียบความสอดคล้องในการตัดสินคะแนนจุดตัด ระหว่างวิธีของแองกอฟ วิธีของนีเดลสกี และวิธีของอิมพาราและเพลค
16 การพัฒนากระบวนการสอบความก้าวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้ผลวินิจฉัยป้อนกลับ
17 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์การสะกดคำ ที่มีรูปแบบการเขียนตามคำบอกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
18 ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน
19 การประยุกต์แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค ในการประเมินโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
20 การพัฒนาการสอบทางคลินิกเชิงโครงสร้างแบบปรนัย ในการวัดทักษะทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล
21 ผลของการใช้แบบสอบ เอ็ม อี คิว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
22 การพัฒนาแบบสอบแบบเอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
23 การสร้างแบบทดสอบเอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
24 การตรวจสอบแบบสอบการคิดวิจารณญาณของวัตสันและเกลเชอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
25 การเปรียบเทียบอัตราการรายงานตัว อัตราการออกกลางคัน ภูมิหลัง ทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงกับวิธีรับรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2527-2531
ปี พ.ศ. 2533
26 การสร้างเกณฑ์ประเมินงานวัดผลการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
27 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบเลือกตอบและแบบสอบโคลซในการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
28 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพัทธ์และค่าความเที่ยง ของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีรูปแบบตัวเลือกแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2532
29 การใช้โมเดลโลจิสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบอิงโดเมน
30 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง สภาพปัญหาส่วนตัวและสภาพแวดล้อมทางบ้าน กับความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัฑยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
31 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนักเรียนร่วมชั้น
32 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด เลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกของข้อกระทงแตกต่างกัน ในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2531
33 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางปัญญา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34 แบบสอบอัตนัยประยุกต์ (เอ็มอีคิว) เพื่อใช้วัดทักษะการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2530
35 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของการประเมินประสิทธิภาพการสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเมินโดยตนเอง เพื่อนร่วมงาน และนักเรียน
36 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบโมดิฟายด์โคลซ 4 รูปแบบ
37 การศึกษาคุณภาพของแบบสอบเอ็มอีคิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
38 สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง
39 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบชนิดคำตอบถูกตัวเดียว คำตอบถูกไม่จำกัดและคำตอบรวม
ปี พ.ศ. 2528
40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ที่มีระดับความคาดหวังและการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2527
41 การเปรียบเทียบผลการตัดสินข้อกระทงของมาตรทัศนคติแบบเธอร์สโตน ของผู้ตัดสินที่มีทัศนคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน
42 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยง ความตรง และอำนาจจำแนกของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่ใช้คำสั่ง และวิธีการให้คะแนนที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2526
43 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบชนิดเลือกตอบ ที่เรียงสถานการณ์และข้อคำถามแตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2525
44 การติดตามผลพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ของอาจารย์ที่ผ่านการประชุมจากโครงการประชุมปฏิบัติการและสัมมนาของหน่วยพัฒนาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่มีรูปแบบ ของตัวเลือกแตกต่างกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2524
46 การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
47 ปัญหาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อการเขียนตำราของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2523
48 ปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย
49 มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา
50 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีขั้นพัฒนาการความคิดแตกต่างกัน
51 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
52 สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตัว นิสัยและทัศนคติทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
53 การใช้แบบสอบการตัดสินใจเชิงศิลปะของไมเออต์ กับผู้ที่เรียนศิลปะระดับต่างๆ
54 การเปรียบเทียบผลที่นักเรียนประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูก่อน และหลังการรู้ผลสัมฤทธิ์
55 การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็ก
56 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2522
57 การเปลี่ยนคำตอบในการทำข้อสอบชนิดเลือกตอบ
58 การเปรียบเทียบผลที่นักเรียนประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู เมื่อบริหารการประเมินและคำชี้แจงแตกต่างกัน
59 ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
60 ชีวประวัติและผลงานของ ประยูร จรรยาวงษ์
61 การดัดแปลงแบบสำรวจทัศนคติครู
ปี พ.ศ. 2521
62 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน
64 องค์ประกอบบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2519
65 ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยมหิดล
66 การศึกษาการอ่านโดยการขีดเส้นใต้