ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงเพ็ญ ชุณปราณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 5
3 เตือนใจ อินทุโสมา 5
4 เกื้อ วงศ์บุญสิน 5
5 จารุวรรณ ธีรสิทธ 4
6 ยุพา ซับซ้อน 4
7 สัจจา ทาโต 4
8 สุกัญญา แสงมุกข์ 4
9 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
10 น้ำค้าง แสงสว่าง 2
11 บดี ธนะมั่น 2
12 Kua Wongboonsin 2
13 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 2
14 ประดับ แก้วแดง 2
15 สมคิด รักษาสัตย์ 2
16 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 2
17 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
18 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
19 ประนอม โอทกานนท์ 2
20 งามเอก ลำมะนา 1
21 ปรารถนา หมี้แสน 1
22 ประภัสศรี ชาวงษ์ 1
23 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
24 จรัสศรี ไกรนที 1
25 ธนิตา ฉิมวงษ์ 1
26 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
27 ยุวดี เกตสัมพันธ์ 1
28 สุวิทย์ เลิศขจรศิลป์ 1
29 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
30 จุรีวัฒน์ คงทอง 1
31 ขัตติยา ชั้นประดับ 1
32 นารีรัตน์ รูปงาม 1
33 ปรานอม ฉิมอินทร์ 1
34 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
35 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
36 เตือนใจ เจริญบุตร, 2494- 1
37 อรพิน ตันติมูรธา 1
38 เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล, 2502- 1
39 ปัทมา ผ่องศิริ 1
40 ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ 1
41 นงนุช โอบะ 1
42 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
43 ไม่มีข้อมูล 1
44 ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล 1
45 โสภี อุทรุท 1
46 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
47 มณฑกานต์ สุ่นปาน 1
48 ศรีสุภา พิทักษ์วรรัตน์ 1
49 สุมาลี ครุธทิน 1
50 สุดาวดี อินจันทร์ 1
51 วัสสิกา สิงห์โตทอง 1
52 ชนกพร จิตปัญญา 1
53 ดรุณี บุญทาเลิศ 1
54 อิสรีย์ เหลืองวิลัย 1
55 สุวิมล อังควานิช 1
56 สุนีย์ กาศจำรูญ 1
57 นภดล คำเติม 1
58 สุภิญญา แสนศรีจันทร์ 1
59 บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ 1
60 พรรณิภา สืบสุข 1
61 ทัศนีย์ กลิ่นน้อย 1
62 ขะธิณยา หล้าสุวงษ์ 1
63 นัยนา เตโชฬาร 1
64 สุรีพร ธนศิลป์ 1
65 กาญจนา ค้ายาดี 1
66 กรณิกา ตันติกนกพร 1
67 บุบผา พวงมาลี 1
68 สุขใจ ศรีเพียรเอม 1
69 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
70 พัชรา พันธ์เจริญ 1
71 สมศรี คำพันธ์ 1
72 สุวพีร์ จันทรเจษฎา 1
73 นุชรี เอกศิลป์ 1
74 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
75 กนกพร คุปตานนท์ 1
76 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
77 ชุติมา บูรณธนิต 1
78 ผ่องฉวี การดี 1
79 ประนอม รอดคำดี 1
80 แขวิมล ตันจริยานนท์ 1
81 วิมล คะชา 1
82 วาสนา ฉัตรเวทิน 1
83 ดวงพร ศรีจันทวงศ์ 1
84 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
85 ธนิษฐา สมัย 1
86 ปรินดา วรภมร 1
87 กัลยารัตน์ อ๋องคณา 1
88 ลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์ 1
89 ณัชชา อัศวภิญโญกิจ 1
90 มณี ดีประสิทธิ์ 1
91 พันทิพย์ สีจ๊ะแปง 1
92 จริยา ชื่นศิริมงคล 1
93 กฤษณพล จันทร์พรหม 1
94 พัชรินทร์ รอดพยันตร์ 1
95 บุศรา โมลา 1
96 นฤมล ปั้นลี้ 1
97 ละออ อริยกุลนิมิต 1
98 วิภาภรณ์ บุญทา 1
99 จงรักษ์ มาลิเสน 1
100 พรพิมล รักษาแก้ว 1
101 นิรมล พิมน้ำเย็น 1
102 กรุณา วงษ์เทียนหลาย 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
104 ยุพิน ยศศรี 1
105 ยุจินต์ เดชชัยยัญ 1
106 สุนันท์ พงษ์สามารถ 1
107 ยี่สุ่น นันทวโนทยาน 1
108 พยงค์ จาดช้าง 1
109 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร 1
110 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
111 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ 1
112 สุกัญญา ประจุศิลป 1
113 ยุภาวดี วงศ์ประสิทธิ์ 1
114 ไพบูลย์ เทวรักษ์ 1
115 อารีย์ สุขก้องวารี 1
116 บุญทิวา โพธิเจริญ 1
117 สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล 1
118 วันทนา ถิ่นกาญจน์ 1
119 โสภาพันธ์ สอาด 1
120 จันทรา จุลเสวก 1
121 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
122 นาถสุภางค์ ไกรอาบ 1
123 ชุลีพร ปิยสุทธิ์ 1
124 นาตยา รัตนอัมภา 1
125 ทองศุกร์ บุญเกิด 1
126 รัตนา จารุวรรโณ 1
127 รัตนา ลือวานิช 1
128 วรรณวดี เนียมสกุล 1
129 จิราภรณ์ ศานติสุข 1
130 ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ 1
131 จันทนา ชื่นวิสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 5
3 2549 3
4 2548 7
5 2547 6
6 2546 15
7 2545 12
8 2544 3
9 2543 2
10 2542 5
11 2541 5
12 2540 4
13 2539 23
14 2538 6
15 2537 5
16 2536 2
17 2535 2
18 2533 1
19 2520 1
20 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ประสบการณ์ชีวิตสมรส ของสตรีหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
2 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้สูงอายุชาย ที่มีคุณภาพชีวิตดี
3 ประสบการณ์การจัดการตนเองของบุรุษม่ายสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดี
4 การพัฒนาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2551
5 ประสบการณ์การเข้าระบบยารักษาวัณโรคปอด แบบมีพี่เลี้ยง ของผู้ป่วยที่รักษาระยะยาว
6 ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล
7 ปัจจัยทำนายด้านสุขภาพ ที่มีต่อการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก
8 สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีและไม่มีอาการกำเริบ
9 ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพของสตรีที่มาและไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
11 การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
12 การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2548
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
14 องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย
15 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสำเร็จในงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับคุณค่าในการจัดการตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรม การแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
17 การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง
18 การเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
19 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
20 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระ
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความอดทนต่อความคลุมเครือ การจัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
22 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อการทำงานเป็นทีม ของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตา
23 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีมทางการพยาบาลต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
24 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีมทางการพยาบาล ต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
25 ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
26 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในการสื่อสาร ความมีอิสระในงานกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
27 การวิเคราะห์ตัวประกอบที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์
28 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
29 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทักษะทางสังคมกับการปฏิบัติงานของพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
30 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลกับวิธีการเผชิญปัญหาในงาน ของพยาบาลจบใหม่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานระดับในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร กับการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
32 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารการพยาบาลกับการปฎิบัติงานตามหน้าที่ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
33 ผลของการจัดรูปแบบบริการพยาบาลผ่าตัดที่เน้นการดูแลครอบครัวต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัวและความพึงพอใจของพยาบาล
34 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
35 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
36 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน การสนับสนุนจากองค์การ และความสำเร็จในชีวิตตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป
37 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ หน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
38 การวิเคราะห์ตัวประกอบ ที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์
39 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กับวิธีการเผชิญปัญหาในงานของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
44 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
45 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความก้าวหน้าในอาชีพ กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน
46 ผลของการใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบค ร่วมกับการฝึกอบรมต่อความวิตกกังวล และความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลประจำการ
47 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารการพยาบาล วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ และความเป็นองค์การแห่งสติปัญญาของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
48 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในงานด้านจิตใจ การทำงานเป็นกลุ่มกับพฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์
49 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัว กับความสำเร็จในวิชาชีพ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
50 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเพิ่มคุณค่าในงานกับความจงรักภักดีต่อองค์การ ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
51 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการเห็นคุณค่าในตนเองการมีเครือข่ายความร่วมมือกับความสำเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน
52 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับความสามารถในการเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2544
53 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในงาน ความคาดหวังในบทบาท บริบทการสนับสนุนกับการปฎิบัติงานท่ีปลอดภัยตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
54 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ รูปแบบการดำเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
55 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
56 การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
57 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการศึกษาวิชาการพยาบาล ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสถาบัน และการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
58 ผลของการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
59 การเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
60 การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
61 ผลการเรียนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์อักษรไขว้ ที่มีต่อความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการจัดการความปลอดภัยในการทำงานของหัวหน้างานกับการปรับตัวภายหลังถูกทำร้ายของพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2541
63 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
64 ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัย
65 ศึกษาความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
66 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
67 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือของพยาบาลประจำการ กับความสามารถในการตัดสินใจทางการพยาบาลฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
68 การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
69 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย กับภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
70 การปรับตัวในวิชาชีพของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
71 การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
72 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
73 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม ความมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม กับระดับความสุขสมบูรณ์ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
74 ผลการสอนโดยใช้หุ่นจำลองทารกแรกเกิดร่วมกับการมีปฎิสัมพันธ์ ระหว่างบิดาและมารดา ต่อความรู้ เจตคติ และทักษะของบิดาในการดูแลทารกแรกเกิด
75 คนงานก่อสร้างกับปัญหาสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
76 กิจกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
77 การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก
78 ผลการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
79 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
80 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้
81 ศึกษาสมรรถนะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
82 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตร์ ในพ.ศ. 2544 ถึง 2549
83 การศึกษาการใช้เวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
84 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับความหวังในชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มารับคำปรึกษาในคลีนิกรับปรึกษาสุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
85 การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
86 ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการพัฒนาจิต ที่มีต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร
87 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอในงาน ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
88 การรับรู้แบบอย่างบทบาทพยาบาลวิชาชีพจากพยาบาลประจำการ และอาจารย์พยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
89 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
90 คุณภาพชีวิตของผู้รับการเปลี่ยนหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
91 ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ต่อกิจกรรมการพยาบาลและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษา งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
92 ผลของการใช้โปรแกรมการประกันคุณภาพการพยาบาลต่อคุณภาพการพยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช
93 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
94 ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลด้านร่างกายและจิตใจกับผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
95 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยกับแบบการเรียน ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรต่อเนื่องในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
96 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ
97 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับ การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
98 การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
99 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
100 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศทางวิชาการกับผลผลิตทางวิชาการของอาจารย์พยาบาล สถานศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
101 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
102 ผลของการสอนโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนที่มีต่อความรู้และความสามารถในการประเมินผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
103 การศึกษาความจำเป็นต้องการการพัฒนาวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
104 การศึกษาพฤติกรรมการนิเทศในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
105 การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
106 การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงของผู้บริหารการพยาบาลตามการรับรู้ ของตนเองโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
107 การวิเคราะห์การรายงานระหว่างผลัดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
108 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
109 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2533
110 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่เลือกและไม่เลือกเรียน วิชาชีพการพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
111 บทบาทผู้นิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค