ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 สุกัญญา แสงมุกข์ 4
3 ยุพา ซับซ้อน 4
4 จารุวรรณ ธีรสิทธ 4
5 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 4
6 สัจจา ทาโต 4
7 เตือนใจ อินทุโสมา 4
8 เกื้อ วงศ์บุญสิน 4
9 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
10 วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล 4
11 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 2
12 ประดับ แก้วแดง 2
13 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ 2
14 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 2
15 บดี ธนะมั่น 2
16 น้ำค้าง แสงสว่าง 2
17 ประนอม โอทกานนท์ 2
18 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
19 สมคิด รักษาสัตย์ 2
20 วิพรรณ รุฟโฟโล 2
21 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
22 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
23 ปรารถนา หมี้แสน 1
24 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
25 ประนอม โอทกานนท์ 1
26 สุวิทย์ เลิศขจรศิลป์ 1
27 ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล 1
28 นงนุช โอบะ 1
29 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
30 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
31 จรัสศรี ไกรนที 1
32 ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ 1
33 งามเอก ลำมะนา 1
34 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
35 ประภัสศรี ชาวงษ์ 1
36 ธนิตา ฉิมวงษ์ 1
37 นารีรัตน์ รูปงาม 1
38 ไพบูลย์ เทวรักษ์ 1
39 บังอร ยุววิทยาพานิช, 2498- 1
40 บุบผา พวงมาลี 1
41 จริยา ชื่นศิริมงคล, 2510- 1
42 อารีย์ สุขก้องวารี 1
43 เตือนใจ เจริญบุตร, 2494- 1
44 กมลวรรณ รวยสูงเนิน, 2512- 1
45 บุญทิวา โพธิเจริญ 1
46 ยุภาวดี วงศ์ประสิทธิ์ 1
47 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
48 ไม่มีข้อมูล 1
49 ปัทมา ผ่องศิริ 1
50 ปรานอม ฉิมอินทร์ 1
51 โสภี อุทรุท 1
52 นุชรี เอกศิลป์ 1
53 อรพิน ตันติมูรธา 1
54 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
55 กาญจนา ค้ายาดี 1
56 สมศรี คำพันธ์ 1
57 สุภิญญา แสนศรีจันทร์ 1
58 วันเพ็ญ สุขขี 1
59 พรรณิภา สืบสุข 1
60 สุวพีร์ จันทรเจษฎา 1
61 ศรีสุภา พิทักษ์วรรัตน์ 1
62 อิสรีย์ เหลืองวิลัย 1
63 นภดล คำเติม 1
64 ทัศนีย์ กลิ่นน้อย 1
65 นฤมล ปั้นลี้ 1
66 สุมาลี ครุธทิน 1
67 สุดาวดี อินจันทร์ 1
68 พันทิพย์ สีจ๊ะแปง 1
69 พัชรินทร์ รอดพยันตร์ 1
70 ดรุณี บุญทาเลิศ 1
71 วัสสิกา สิงห์โตทอง 1
72 สุขใจ ศรีเพียรเอม 1
73 ยุวดี เกตสัมพันธ์ 1
74 กนกพร คุปตานนท์ 1
75 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
76 สุรีพร ธนศิลป์ 1
77 จุรีวัฒน์ คงทอง 1
78 ฉันทนา หวันแก้ว 1
79 นัยนา เตโชฬาร 1
80 กรณิกา ตันติกนกพร 1
81 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
82 Kua Wongboonsin 1
83 ชนกพร จิตปัญญา 1
84 ขะธิณยา หล้าสุวงษ์ 1
85 พัชรา พันธ์เจริญ 1
86 อัจริยา วัชราวิวัฒน์ 1
87 มณฑกานต์ สุ่นปาน 1
88 ขัตติยา ชั้นประดับ 1
89 นิรมล พิมน้ำเย็น, 2512- 1
90 มณี ดีประสิทธิ์ 1
91 กัลยารัตน์ อ๋องคณา 1
92 วิมล คะชา 1
93 ลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์ 1
94 วิภาภรณ์ บุญทา 1
95 กาญจนา เขื่อนแก้ว 1
96 ดวงพร ศรีจันทวงศ์ 1
97 ปรินดา วรภมร 1
98 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
99 นาถสุภางค์ ไกรอาบ 1
100 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
101 ชุลีพร ปิยสุทธิ์ 1
102 ยุพิน ยศศรี 1
103 ธนิษฐา สมัย 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 วาสนา ฉัตรเวทิน 1
106 นิรมล พิมน้ำเย็น 1
107 จงรักษ์ มาลิเสน 1
108 สุนีย์ กาศจำรูญ 1
109 ณัชชา อัศวภิญโญกิจ 1
110 บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ 1
111 พรพิมล รักษาแก้ว 1
112 กรุณา วงษ์เทียนหลาย 1
113 สุวิมล อังควานิช 1
114 บุศรา โมลา 1
115 แขวิมล ตันจริยานนท์ 1
116 ละออ อริยกุลนิมิต 1
117 ผ่องฉวี การดี 1
118 ชุติมา บูรณธนิต 1
119 จริยา ชื่นศิริมงคล 1
120 กฤษณพล จันทร์พรหม 1
121 ประนอม รอดคำดี 1
122 โสภาพันธ์ สอาด 1
123 จันทรา จุลเสวก 1
124 ละออ อริยกุลนิมิต, 2507- 1
125 ยี่สุ่น นันทวโนทยาน 1
126 ยุจินต์ เดชชัยยัญ 1
127 พยงค์ จาดช้าง 1
128 พรพิมล ผดุงสงฆ์, 2511- 1
129 อภิญญา วรรณประพันธ์, 2519- 1
130 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร 1
131 หทยา รัตนโชติ, 2516- 1
132 สุวิริยา สุวรรณโคตร 1
133 ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, 2500- 1
134 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
135 สุนันท์ พงษ์สามารถ 1
136 พัชมน อ้นโต, 2506- 1
137 วิมล คะชา, 2504- 1
138 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
139 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
140 ภัทรา เผือกพันธ์, 2513- 1
141 วรรณวดี เนียมสกุล 1
142 ภาวนา ประดิษฐ์, 2504- 1
143 จิราภรณ์ ศานติสุข 1
144 ปัญญนันท์ รัตนพนาวรรณ 1
145 นาตยา รัตนอัมภา 1
146 ทองศุกร์ บุญเกิด 1
147 รัตนา จารุวรรโณ 1
148 หฤทัย อาจปรุ, 2519- 1
149 จันทนา ชื่นวิสิทธิ์ 1
150 สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล 1
151 วันทนา ถิ่นกาญจน์ 1
152 สุกัญญา ประจุศิลป 1
153 กิ่งทิพย์ พุฒแก้ว, 2516- 1
154 รัตนา ลือวานิช 1
155 เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล, 2502- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 5
2 2551 7
3 2549 3
4 2548 7
5 2547 6
6 2546 15
7 2545 13
8 2544 3
9 2543 4
10 2542 6
11 2541 6
12 2540 6
13 2539 23
14 2538 7
15 2537 5
16 2536 2
17 2535 3
18 2534 1
19 2533 1
20 2520 1
21 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
2 ประสบการณ์ชีวิตสมรส ของสตรีหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
3 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้สูงอายุชาย ที่มีคุณภาพชีวิตดี
4 ประสบการณ์การจัดการตนเองของบุรุษม่ายสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดี
5 การพัฒนาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2551
6 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
7 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
8 ประสบการณ์การเข้าระบบยารักษาวัณโรคปอด แบบมีพี่เลี้ยง ของผู้ป่วยที่รักษาระยะยาว
9 ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล
10 ปัจจัยทำนายด้านสุขภาพ ที่มีต่อการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก
11 สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีและไม่มีอาการกำเริบ
12 ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพของสตรีที่มาและไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
14 การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์การพยาบาลที่มีความยืดหยุ่น โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาพฤติกรรมทางบวกขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2548
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
17 องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย
18 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
19 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสำเร็จในงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับคุณค่าในการจัดการตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรม การแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
20 การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง
21 การเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
22 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
23 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระ
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความอดทนต่อความคลุมเครือ การจัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
25 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อการทำงานเป็นทีม ของบุคลากรทางการพยาบาลหน่วยตรวจโรคตา
26 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีมทางการพยาบาลต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
27 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีมทางการพยาบาล ต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
28 ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
29 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในการสื่อสาร ความมีอิสระในงานกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
30 การวิเคราะห์ตัวประกอบที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
32 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทักษะทางสังคมกับการปฏิบัติงานของพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
33 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลกับวิธีการเผชิญปัญหาในงาน ของพยาบาลจบใหม่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
34 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานระดับในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร กับการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
35 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารการพยาบาลกับการปฎิบัติงานตามหน้าที่ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
36 ผลของการจัดรูปแบบบริการพยาบาลผ่าตัดที่เน้นการดูแลครอบครัวต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัวและความพึงพอใจของพยาบาล
37 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
38 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
39 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน การสนับสนุนจากองค์การ และความสำเร็จในชีวิตตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ หน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
41 การวิเคราะห์ตัวประกอบ ที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กับวิธีการเผชิญปัญหาในงานของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
44 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
45 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
46 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
47 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
48 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความก้าวหน้าในอาชีพ กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน
49 ผลของการใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบค ร่วมกับการฝึกอบรมต่อความวิตกกังวล และความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลประจำการ
50 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารการพยาบาล วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ และความเป็นองค์การแห่งสติปัญญาของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
51 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในงานด้านจิตใจ การทำงานเป็นกลุ่มกับพฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์
52 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัว กับความสำเร็จในวิชาชีพ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์
53 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเพิ่มคุณค่าในงานกับความจงรักภักดีต่อองค์การ ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
54 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการเห็นคุณค่าในตนเองการมีเครือข่ายความร่วมมือกับความสำเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน
55 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับความสามารถในการเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
56 การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
57 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในงาน ความคาดหวังในบทบาท บริบทการสนับสนุนกับการปฎิบัติงานท่ีปลอดภัยตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
58 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ รูปแบบการดำเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
59 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
60 การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
61 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการศึกษาวิชาการพยาบาล ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสถาบัน และการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
62 การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
63 การบูรณาการการสอนและการวิจัยของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
64 ผลของการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
65 การเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
66 การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
67 ผลการเรียนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์อักษรไขว้ ที่มีต่อความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
68 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการจัดการความปลอดภัยในการทำงานของหัวหน้างานกับการปรับตัวภายหลังถูกทำร้ายของพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์
69 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
70 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
71 ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัย
72 ศึกษาความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
73 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานคร
74 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
75 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือของพยาบาลประจำการ กับความสามารถในการตัดสินใจทางการพยาบาลฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
76 การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
77 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย กับภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
78 การปรับตัวในวิชาชีพของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
79 การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
80 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
81 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
82 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
83 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม ความมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม กับระดับความสุขสมบูรณ์ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
84 ผลการสอนโดยใช้หุ่นจำลองทารกแรกเกิดร่วมกับการมีปฎิสัมพันธ์ ระหว่างบิดาและมารดา ต่อความรู้ เจตคติ และทักษะของบิดาในการดูแลทารกแรกเกิด
85 คนงานก่อสร้างกับปัญหาสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
86 กิจกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
87 การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก
88 ผลการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
89 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
90 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้
91 ศึกษาสมรรถนะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
92 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตร์ ในพ.ศ. 2544 ถึง 2549
93 การศึกษาการใช้เวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
94 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับความหวังในชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มารับคำปรึกษาในคลีนิกรับปรึกษาสุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
95 การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
96 ผลของการสอนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลร่วมกับการพัฒนาจิต ที่มีต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร
97 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอในงาน ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
98 การรับรู้แบบอย่างบทบาทพยาบาลวิชาชีพจากพยาบาลประจำการ และอาจารย์พยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
99 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
100 คุณภาพชีวิตของผู้รับการเปลี่ยนหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
101 ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ต่อกิจกรรมการพยาบาลและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษา งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
102 ผลของการใช้โปรแกรมการประกันคุณภาพการพยาบาลต่อคุณภาพการพยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช
103 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
104 ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลด้านร่างกายและจิตใจกับผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
105 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
106 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยกับแบบการเรียน ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรต่อเนื่องในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
107 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยบำรุงรักษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ
108 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล อัตมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับ การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
109 การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
110 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
111 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศทางวิชาการกับผลผลิตทางวิชาการของอาจารย์พยาบาล สถานศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
112 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
113 ผลของการสอนโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนที่มีต่อความรู้และความสามารถในการประเมินผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
114 การศึกษาความจำเป็นต้องการการพัฒนาวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
115 การศึกษาพฤติกรรมการนิเทศในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
116 การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
117 การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงของผู้บริหารการพยาบาลตามการรับรู้ ของตนเองโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
118 การวิเคราะห์การรายงานระหว่างผลัดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
119 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
120 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
121 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2534
122 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
123 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่เลือกและไม่เลือกเรียน วิชาชีพการพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
124 บทบาทผู้นิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
125 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร