ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พวงเพชร สุรัตรกวีกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 1
3 2543 1
4 2541 1
5 2539 1
6 2536 1
7 2527 1
8 2525 2
9 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองนครชัยศรี พ.ศ.2439-2469
ปี พ.ศ. 2550
2 พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสังคมไทย จนถึง พ.ศ. 2475
ปี พ.ศ. 2543
3 วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์-เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ปี พ.ศ. 2541
4 วัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย : มิติทางประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
5 วัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย : มิติทางประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2536
6 บทบาทของสตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525)
ปี พ.ศ. 2527
7 จันทบุรี และตราด : กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436-2450) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
8 บทบาทของสตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525)
9 บทบาทของสตรี ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525)
ปี พ.ศ. 2516
10 เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932)