ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงสร้อย วรกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทิกา ทวิชาชาติ 5
2 รัฐ ลอยสงเคราะห์ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 จินตนา กมลพันธ์ 1
6 จันทร ยี่สุ่นศรี 1
7 เฟื่องฟ้า สีสวย 1
8 ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ 1
9 นัยนา อุปมา 1
10 ดวงใจ กสานติกุล 1
11 พร ทิสยากร 1
12 นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ 1
13 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
14 ฐานมาศ แก้วอนันต์ 1
15 ฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์ 1
16 ชุติกาญจน์ มณีผ่อง 1
17 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 1
18 ชาญทอง ไล้เลิศ 1
19 ปวีณา จินต์สวัสดิ์ 1
20 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
21 พรทรัพย์ สมิติษเฐียร 1
22 ชาวิท ตันวีระชัยสกุล 1
23 ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล 1
24 ชินัณ บุญเรืองรัตน์ 1
25 สุภัทรพร เทพมงคล 1
26 ยุทธชัย ลิขิตเจริญ 1
27 รัชนี ภู่ไพจิตร์กุล 1
28 สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 1
29 ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ 1
30 ณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี 1
31 โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ 1
32 ชาวิท ตันวีระสกุลชัย 1
33 เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา 1
34 เรวดี วงศ์ปการันย์ 1
35 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
36 คนึงนิจ ไชยลังการณ์ 1
37 ณหทัย วงศ์ปการันย์ 1
38 วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ 1
39 ทินกร วงศ์ปการันย์ 1
40 วรินทร์ บุญเลี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 3
11 2545 2
12 2543 2
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 1
16 2534 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : สูตรคลายซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการวิจัยพัฒนาแบบประเมิน CERAD เพื่อการวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 ความฉลาดทางอารมณ์ของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกา
ปี พ.ศ. 2552
5 ความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อย
6 ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์
7 ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของผู้ติดสารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2551
8 ความชุกของภาวะซึมเศร้า ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก คลินิกต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
9 ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ปี พ.ศ. 2550
10 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Mood disorder questionnaire (MDQ) ฉบับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
13 พฤติกรรมการดื่มสุรา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ปี พ.ศ. 2546
14 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
15 ภาวะวิตกกังวล และซึมเศร้าในนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ปี พ.ศ. 2545
17 ประสิทธิผลของโดนิเพซิล ในการลดการเสียความสามารถทางพุทธิปัญญาจากการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรคจิตเภท
18 สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2543
19 ความชุกของความเครียดจากการทำงานและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของคนงาน ส่วนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมแมกเนติกเทปและอัลคาไลน์แบตเตอรี่แห่งหนึ่ง
20 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ปี พ.ศ. 2537
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวล ในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค
ปี พ.ศ. 2536
22 การพัฒนาแบบทดสอบสำหรับการค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
ปี พ.ศ. 2535
23 ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2534
24 ผลของการฝึกทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออก ของผู้ป่วยจิตเภท