ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงสร้อย วรกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พวงสร้อย วรกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทิกา ทวิชาชาติ 5
2 รัฐ ลอยสงเคราะห์ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 ชุติกาญจน์ มณีผ่อง 1
6 ฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์ 1
7 ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ 1
8 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 1
9 ณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี 1
10 ฐานมาศ แก้วอนันต์ 1
11 ชินัณ บุญเรืองรัตน์ 1
12 โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ 1
13 ชาวิท ตันวีระสกุลชัย 1
14 ยุทธชัย ลิขิตเจริญ 1
15 สุภัทรพร เทพมงคล 1
16 รัชนี ภู่ไพจิตร์กุล 1
17 ชาญทอง ไล้เลิศ 1
18 สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 1
19 ปวีณา จินต์สวัสดิ์ 1
20 นัยนา อุปมา 1
21 นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ 1
22 ดวงใจ กสานติกุล 1
23 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
24 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
25 วรินทร์ บุญเลี่ยม 1
26 จันทร ยี่สุ่นศรี 1
27 จินตนา กมลพันธ์ 1
28 ชาวิท ตันวีระชัยสกุล 1
29 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
30 พร ทิสยากร 1
31 ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ 1
32 เฟื่องฟ้า สีสวย 1
33 พรทรัพย์ สมิติษเฐียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 2
11 2543 2
12 2537 1
13 2536 1
14 2535 1
15 2534 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการวิจัยพัฒนาแบบประเมิน CERAD เพื่อการวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
3 ความฉลาดทางอารมณ์ของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกา
ปี พ.ศ. 2552
4 ความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อย
5 ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์
6 ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของผู้ติดสารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2551
7 ความชุกของภาวะซึมเศร้า ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก คลินิกต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8 ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ปี พ.ศ. 2550
9 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
10 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Mood disorder questionnaire (MDQ) ฉบับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
11 สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
12 พฤติกรรมการดื่มสุรา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ปี พ.ศ. 2546
13 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
14 ภาวะวิตกกังวล และซึมเศร้าในนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ปี พ.ศ. 2545
16 ประสิทธิผลของโดนิเพซิล ในการลดการเสียความสามารถทางพุทธิปัญญาจากการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรคจิตเภท
17 สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2543
18 ความชุกของความเครียดจากการทำงานและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของคนงาน ส่วนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมแมกเนติกเทปและอัลคาไลน์แบตเตอรี่แห่งหนึ่ง
19 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ปี พ.ศ. 2537
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวล ในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค
ปี พ.ศ. 2536
21 การพัฒนาแบบทดสอบสำหรับการค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
ปี พ.ศ. 2535
22 ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2534
23 ผลของการฝึกทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออก ของผู้ป่วยจิตเภท