ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 33
2 พรชุลี อาชวอำรุง 2
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
4 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
5 ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 1
6 สุกัญญา นิมานันท์ 1
7 อรวรรณ เกตุแก้ว 1
8 อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ 1
9 พิศมัย เพิ่มกระโทก 1
10 ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 1
11 พรชุลี อาชวอำรุง 1
12 ลำยอง รัศมีมาลา 1
13 ประชิด ศราธพันธุ์ 1
14 หฤทยา ปรีชาสุข 1
15 สุวรรณา สุวรรณผล 1
16 เรณู โรจนะสิริ 1
17 รัชนี อยู่ศิริ 1
18 จินตนา ปรีชา 1
19 สายใจ พัวพันธ์ 1
20 สอิ้ง อภิปาลกุล 1
21 ศิริวรรณ เจริญ 1
22 อารี ชีวเกษมสุข 1
23 สมศร เชื้อหิรัญ 1
24 เยาวลักษณ์ โพธิดารา 1
25 อารีย์ อรรถนุพรรณ 1
26 ประนอม รอดคำดี 1
27 พรทิพย์ ประยูรวงษ์ 1
28 พรทิพย์ กวินสุพร 1
29 นิรามัย อุสาหะ 1
30 นันทา เลียววิริยะกิจ 1
31 ฉันทนา กาญจนพนัง 1
32 ดวงใจ สิงห์วิเศษ 1
33 จารุวรรณ เอกอะมัยผล 1
34 นิตยา สวัสดิ์วงศ์ 1
35 ประกายแก้ว ก๋าคำ 1
36 นิษฐิดา ลีนะชุนางกูร 1
37 อาภา นิตยศักดิ์ 1
38 ทวีศรี กรีทอง 1
39 สุพิศ ณ เชียงใหม่ 1
40 เสาวลักษณ์ พัวพัฒนกุล 1
41 พึงพิศ การงาม 1
42 นันทนา เมษประสาท 1
43 ปัลดี อุณหเลขกะ 1
44 นภา ตั้งตระกูล 1
45 อารี สุจิมนัสกุล 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
47 อรรณภา พูลศิลป์ 1
48 ศิริพร เกษบุรมย์ 1
49 รัตนาวดี บุญญประภา 1
50 เยาวลักษณ์ พึ่งสุข 1
51 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 1
52 วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล 1
53 สหัทยา รัตนจรณะ 1
54 วาสนา นารักษ์ 1
55 โสภิดา ทัดพินิจ 1
56 เกศแก้ว วิมนมาลา 1
57 เกษรา ชัยกิจวัฒนะ 1
58 จินตนา จันทร์โคตร 1
59 ทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ 1
60 เดือนเพ็ญ พัฒนศิษฎางกูร 1
61 ทัศนา บุญทอง 1
62 จินตนา ญาติบรรทุง 1
63 เขมารดี มาสิงบุญ 1
64 จวงจันทร์ สุทธศิริ 1
65 ฉวีวรรณ แก้วพรหม 1
66 สุภา อยู่ยืน 1
67 สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ 1
68 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 1
69 สุขศรี บูรณะนิษฐ์ 1
70 วิภาดา คุณาวิกติกุล 1
71 นฤมล ปทุมารักษ์ 1
72 กุลยา ตันติผลาชีวะ 1
73 วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ 1
74 ประพิณ วัฒนกิจ 1
75 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
76 อลิสา พงษ์อมรพรหม 1
77 ลิลลี่ โอฬารนุกูล 1
78 พนอพรรณ สุรสิทธิ์ 1
79 ลัดดา เซี่ยงเห็น 1
80 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
81 สิทธิพร จันโทภาส 1
82 อนงค์นุช ภูยานนท์ 1
83 ดุษฎีวรรณ เรืองรุจิระ 1
84 เดือนฉาย เนียมทรัพย์ 1
85 จุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธุ์ 1
86 เรณู พุกบุญมี 1
87 วนิภา ว่องวัจนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2539 1
3 2537 5
4 2536 2
5 2535 5
6 2534 8
7 2533 9
8 2532 3
9 2531 4
10 2530 10
11 2529 3
12 2528 1
13 2524 6
14 2523 3
15 2522 1
16 2521 3
17 2520 5
18 2519 4
19 2518 1
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2539
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับเสรีภาพทางวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2537
3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม พฤติกรรมการเจรรจาต่อรอง การได้รับการอบรมทางการบริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร และความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
5 การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล โดยใช้แนวคิดเชิงธุรกิจของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
7 การวิเคราะห์กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
8 บทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังของผู้ชำนาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของตนเอง ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
9 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาด้านบริหารงาน ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึก โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
10 การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
11 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลังกับความสามารถในการทำงาน ตามการรับรู้ของตนเอง ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เหตุผลทางจริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาล ค่านิยมทางวิชาชีพ และภูมิหลังกับพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
13 ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อระดับความวิตกกังวลในมารดาของทารกป่วยแรกเกิด
14 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสื่อข้อมูล ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
15 ผลการสอนสุขภาพอนามัยโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบ ต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
16 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึก โดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ที่บูรณาการกระบวนการพยาบาลกับรูปแบบที่มุ่งปัญหา
17 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพัฒนาฐานอำนาจโดยตำแหน่ง ฐานอำนาจส่วนบุคคล การรับรู้ต่อความยึดมั่นต่อกันภายในกลุ่มวิชาชีพ กับการรับรู้สัมพันธภาพในการร่วมกันทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
18 การวิเคราะห์การใช้เวลาของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
19 ผลของการช่วยเหลือของสามีต่อผู้คลอดครรภ์แรกในระยะเจ็บครรภ์ต่อการควบคุมตนเองความต้องการยาระงับปวด ระยะเวลาในการคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอด
20 ผลของการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอด โดยใช้วิธีบรรยายร่วมกับสถานการณ์จำลองต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวของมารดา
21 การวิเคราะห์ความสามารถในการตัดสินใจ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
22 การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและปัญหาการสอนสุขภาพแก่สตรีมีครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
23 การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้
24 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิต สัมพันธภาพของคู่สมรสการสนับสนุนทางการพยาบาล และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีหลังคลอด
25 การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการวินิจฉัยการพยาบาลทารกแรกเกิด
26 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลังกับความสามารถในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
27 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของโรงพยาบาลเพื่อการสอน สำหรับการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
28 การศึกษาการจัดการต่อความเสี่ยงของการปฏิบัติการพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐ
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ ของพยาบาลประจำการกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ ของตนเองและหัวหน้าหอผู้ป่วย
30 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับระดับความวิตกกังวล ของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด ในกรุงเทพมหานคร
31 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ การรับรู้การนิเทศ ความพึงพอใจในงานของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกับระดับการบริการการดูแลก่อนคลอดในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของตนเอง
33 การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 บทบาทและปัญหาของหัวหน้าหอผู้ป่วยด้านการตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ์ และการสื่อข้อมูล ตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ
ปี พ.ศ. 2531
35 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การคลอดกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกตามการรับรู้ของมารดา ที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง อย่างมีแผนและไม่มีแผน
36 ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
37 ผลการสอนเรื่องการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดโดยการใช้สถานการณ์จำลอง ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของมารดาหลังคลอด
38 ผลการสอนบิดาและมารดาต่อการมีส่วนร่วมของบิดา ในการดูแลทารกแรกเกิดตามการรายงานของบิดาและมารดา
ปี พ.ศ. 2530
39 การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการวินิจฉัย การพยาบาล
40 ผลของการมีส่วนร่วมในกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ภายหลังการตัดเต้านมออก
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์ : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนครราชสีมา
42 ลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
44 การวิเคราะห์การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ : การศึกษา เฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี
45 ความสัมพันธ์ระหว่างการร่วมกิจกรรมกับอัตมโนทัศน์ ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
46 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของพยาบาลกับผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยจิตเวช
47 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในการตัดสินใจ ของพยาบาลหัวหน้าตึกในโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
48 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคมที่รับรู้กับสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
49 การวิเคราะห์พฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
50 การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล
51 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับระดับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
52 การศึกษาพฤติกรรมผู้นำตามสถานการณ์ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ในหน่วยงานของสภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2524
53 การจัดอัตรากำลังบุคคลากรพยาบาลในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โดยใช้ความต้องการการพยาบาลเป็นพื้นฐาน
54 พฤติกรรมและความต้องการในการสัมผัสของผู้ป่วยหลังคลอด
55 ประสิทธิผลของการสอนแบบสาธิตและฝึกปฏิบัติในการเตรียมเต้านม ของหญิงมีครรภ์เพื่อใช้เลี้ยงบุตร
56 ปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพจิตชุมชนของประชาชนในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ในกรุงเทพมหานคร
57 ความคิดเห็นของบิดาและมารดาต่อการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
58 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอนการปฏิบัติตนภายหลังคลอด ระหว่างการสอนเป็นกลุ่มกับการสอนเป็นรายบุคคล
ปี พ.ศ. 2523
59 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยหลังคลอด
60 โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล
61 เปรียบเทียบการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
62 การสร้างแบบสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูพยาบาลปฏิบัติการคลินิก
ปี พ.ศ. 2521
63 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก
64 การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล
65 ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2520
66 การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลของอาจารย์ปฏิบัติการคลินิคในสถานศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
67 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
68 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ความรู้และการสำรวจตนเองเรื่องโรคเบาหวาน" สำหรับประชาชน
69 ความพึงพอใจในงานของผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลจิตเวช ในประเทศไทย
70 บทบาทของพยาบาลหัวหน้าตึกในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2519
71 ลักษณะงานของครูปฏิบัติการคลีนิคประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
72 การศึกษาเปรียบเทียบขวัญของพยาบาลในสถาบันที่มีผู้บริหารงาน อยู่ในวิชาชีพพยาบาลกับผู้บริหารงานอยู่นอกวิชาชีพพยาบาล
73 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาวุโส ในการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช
74 ความต้องการบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2519-2523
ปี พ.ศ. 2518
75 การสร้างแบบสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล