ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงรัตน์ บุึญญานุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 33
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
3 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
4 พรชุลี อาชวอำรุง 2
5 จินตนา ญาติบรรทุง 1
6 ทัศนา บุญทอง 1
7 ทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ 1
8 ฉวีวรรณ แก้วพรหม 1
9 จินตนา จันทร์โคตร 1
10 เกษรา ชัยกิจวัฒนะ 1
11 เกศแก้ว วิมนมาลา 1
12 เดือนเพ็ญ พัฒนศิษฎางกูร 1
13 เขมารดี มาสิงบุญ 1
14 จวงจันทร์ สุทธศิริ 1
15 นิตยา สวัสดิ์วงศ์ 1
16 พรทิพย์ ประยูรวงษ์ 1
17 พรทิพย์ กวินสุพร 1
18 นิรามัย อุสาหะ 1
19 ประนอม รอดคำดี 1
20 นันทา เลียววิริยะกิจ 1
21 จารุวรรณ เอกอะมัยผล 1
22 เยาวลักษณ์ พึ่งสุข 1
23 ฉันทนา กาญจนพนัง 1
24 ดวงใจ สิงห์วิเศษ 1
25 ศิริพร เกษบุรมย์ 1
26 ดุษฎีวรรณ เรืองรุจิระ 1
27 อนงค์นุช ภูยานนท์ 1
28 ลัดดา เซี่ยงเห็น 1
29 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
30 เรณู พุกบุญมี 1
31 จุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธุ์ 1
32 ลิลลี่ โอฬารนุกูล 1
33 พนอพรรณ สุรสิทธิ์ 1
34 เดือนฉาย เนียมทรัพย์ 1
35 สิทธิพร จันโทภาส 1
36 สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ 1
37 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 1
38 อรรณภา พูลศิลป์ 1
39 ประกายแก้ว ก๋าคำ 1
40 วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล 1
41 โสภิดา ทัดพินิจ 1
42 สุภา อยู่ยืน 1
43 สหัทยา รัตนจรณะ 1
44 วาสนา นารักษ์ 1
45 รัตนาวดี บุญญประภา 1
46 ปัลดี อุณหเลขกะ 1
47 รัชนี อยู่ศิริ 1
48 จินตนา ปรีชา 1
49 สุพิศ ณ เชียงใหม่ 1
50 วนิภา ว่องวัจนะ 1
51 เรณู โรจนะสิริ 1
52 สายใจ พัวพันธ์ 1
53 สุวรรณา สุวรรณผล 1
54 สมศร เชื้อหิรัญ 1
55 สอิ้ง อภิปาลกุล 1
56 ประพิณ วัฒนกิจ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 สุขศรี บูรณะนิษฐ์ 1
59 วิภาดา คุณาวิกติกุล 1
60 นฤมล ปทุมารักษ์ 1
61 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 1
62 กุลยา ตันติผลาชีวะ 1
63 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
64 อลิสา พงษ์อมรพรหม 1
65 วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ 1
66 ศิริวรรณ เจริญ 1
67 เยาวลักษณ์ โพธิดารา 1
68 ทวีศรี กรีทอง 1
69 อารีย์ อรรถนุพรรณ 1
70 อารี สุจิมนัสกุล 1
71 อารี ชีวเกษมสุข 1
72 อาภา นิตยศักดิ์ 1
73 เสาวลักษณ์ พัวพัฒนกุล 1
74 นันทนา เมษประสาท 1
75 นภา ตั้งตระกูล 1
76 พึงพิศ การงาม 1
77 พรชุลี อาชวอำรุง 1
78 ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 1
79 พิศมัย เพิ่มกระโทก 1
80 อรวรรณ เกตุแก้ว 1
81 ลำยอง รัศมีมาลา 1
82 สุกัญญา นิมานันท์ 1
83 ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 1
84 ประชิด ศราธพันธุ์ 1
85 หฤทยา ปรีชาสุข 1
86 อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ 1
87 นิษฐิดา ลีนะชุนางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2542 2
3 2539 1
4 2537 5
5 2536 2
6 2535 5
7 2534 8
8 2533 9
9 2532 3
10 2531 4
11 2530 10
12 2529 3
13 2528 1
14 2524 6
15 2523 3
16 2522 1
17 2521 3
18 2520 5
19 2519 4
20 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2542
2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2539
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับเสรีภาพทางวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2537
5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม พฤติกรรมการเจรรจาต่อรอง การได้รับการอบรมทางการบริหาร ประสบการณ์ในการบริหาร และความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
7 การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
8 การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล โดยใช้แนวคิดเชิงธุรกิจของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
10 บทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังของผู้ชำนาญพิเศษเฉพาะทางการพยาบาล ตามการรายงานของตนเอง ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
11 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาด้านบริหารงาน ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึก โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
12 การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
13 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลังกับความสามารถในการทำงาน ตามการรับรู้ของตนเอง ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เหตุผลทางจริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาล ค่านิยมทางวิชาชีพ และภูมิหลังกับพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
15 ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อระดับความวิตกกังวลในมารดาของทารกป่วยแรกเกิด
16 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสื่อข้อมูล ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
17 ผลการสอนสุขภาพอนามัยโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบ ต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
18 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึก โดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ที่บูรณาการกระบวนการพยาบาลกับรูปแบบที่มุ่งปัญหา
19 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพัฒนาฐานอำนาจโดยตำแหน่ง ฐานอำนาจส่วนบุคคล การรับรู้ต่อความยึดมั่นต่อกันภายในกลุ่มวิชาชีพ กับการรับรู้สัมพันธภาพในการร่วมกันทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 การวิเคราะห์การใช้เวลาของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
21 ผลของการช่วยเหลือของสามีต่อผู้คลอดครรภ์แรกในระยะเจ็บครรภ์ต่อการควบคุมตนเองความต้องการยาระงับปวด ระยะเวลาในการคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอด
22 ผลของการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอด โดยใช้วิธีบรรยายร่วมกับสถานการณ์จำลองต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวของมารดา
23 การวิเคราะห์ความสามารถในการตัดสินใจ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
24 การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและปัญหาการสอนสุขภาพแก่สตรีมีครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
25 การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้
26 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิต สัมพันธภาพของคู่สมรสการสนับสนุนทางการพยาบาล และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของสตรีหลังคลอด
27 การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการวินิจฉัยการพยาบาลทารกแรกเกิด
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลังกับความสามารถในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
29 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของโรงพยาบาลเพื่อการสอน สำหรับการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
30 การศึกษาการจัดการต่อความเสี่ยงของการปฏิบัติการพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐ
31 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ ของพยาบาลประจำการกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ ของตนเองและหัวหน้าหอผู้ป่วย
32 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับระดับความวิตกกังวล ของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด ในกรุงเทพมหานคร
33 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ การรับรู้การนิเทศ ความพึงพอใจในงานของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกับระดับการบริการการดูแลก่อนคลอดในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
34 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของตนเอง
35 การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 บทบาทและปัญหาของหัวหน้าหอผู้ป่วยด้านการตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ์ และการสื่อข้อมูล ตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ
ปี พ.ศ. 2531
37 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การคลอดกับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกตามการรับรู้ของมารดา ที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง อย่างมีแผนและไม่มีแผน
38 ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
39 ผลการสอนเรื่องการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดโดยการใช้สถานการณ์จำลอง ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของมารดาหลังคลอด
40 ผลการสอนบิดาและมารดาต่อการมีส่วนร่วมของบิดา ในการดูแลทารกแรกเกิดตามการรายงานของบิดาและมารดา
ปี พ.ศ. 2530
41 การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการวินิจฉัย การพยาบาล
42 ผลของการมีส่วนร่วมในกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ภายหลังการตัดเต้านมออก
43 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์ : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนครราชสีมา
44 ลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
45 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ : การศึกษา เฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี
47 ความสัมพันธ์ระหว่างการร่วมกิจกรรมกับอัตมโนทัศน์ ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
48 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของพยาบาลกับผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยจิตเวช
49 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในการตัดสินใจ ของพยาบาลหัวหน้าตึกในโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
50 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคมที่รับรู้กับสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
51 การวิเคราะห์พฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
52 การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล
53 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับระดับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
54 การศึกษาพฤติกรรมผู้นำตามสถานการณ์ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ในหน่วยงานของสภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2524
55 การจัดอัตรากำลังบุคคลากรพยาบาลในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โดยใช้ความต้องการการพยาบาลเป็นพื้นฐาน
56 พฤติกรรมและความต้องการในการสัมผัสของผู้ป่วยหลังคลอด
57 ประสิทธิผลของการสอนแบบสาธิตและฝึกปฏิบัติในการเตรียมเต้านม ของหญิงมีครรภ์เพื่อใช้เลี้ยงบุตร
58 ปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพจิตชุมชนของประชาชนในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ในกรุงเทพมหานคร
59 ความคิดเห็นของบิดาและมารดาต่อการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
60 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอนการปฏิบัติตนภายหลังคลอด ระหว่างการสอนเป็นกลุ่มกับการสอนเป็นรายบุคคล
ปี พ.ศ. 2523
61 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยหลังคลอด
62 โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล
63 เปรียบเทียบการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
64 การสร้างแบบสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูพยาบาลปฏิบัติการคลินิก
ปี พ.ศ. 2521
65 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก
66 การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล
67 ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2520
68 การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลของอาจารย์ปฏิบัติการคลินิคในสถานศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
69 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
70 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ความรู้และการสำรวจตนเองเรื่องโรคเบาหวาน" สำหรับประชาชน
71 ความพึงพอใจในงานของผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลจิตเวช ในประเทศไทย
72 บทบาทของพยาบาลหัวหน้าตึกในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2519
73 ลักษณะงานของครูปฏิบัติการคลีนิคประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
74 การศึกษาเปรียบเทียบขวัญของพยาบาลในสถาบันที่มีผู้บริหารงาน อยู่ในวิชาชีพพยาบาลกับผู้บริหารงานอยู่นอกวิชาชีพพยาบาล
75 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาวุโส ในการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช
76 ความต้องการบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2519-2523
ปี พ.ศ. 2518
77 การสร้างแบบสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล