ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงทิพย์ แก้วทับทิม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พวงทิพย์ แก้วทับทิบ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การตรวจวัดปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
2 ประสิทธิภาพชุดทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดกำลังและการวัดพลังงานไฟฟ้า ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ. 2558
3 Phytostabilization of radiations and heavy metals in mangrove soil using various mangrove trees
ปี พ.ศ. 2557
4 วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2556
5 วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2554
6 ปริมาณสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
7 ปริมาณสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
9 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติ ที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2552
10 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
11 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
12 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
ปี พ.ศ. 2551
13 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
14 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2550
15 ศึกษาผลของระยะเวลาก่อนขึ้นรูปต่อสมบัติทางกายภาพของยางวัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกรมมา
ปี พ.ศ. 2545
16 การตรวจปริมาณยูเรเนียมในตะกอนพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์
17 การสำรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีในหินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
ปี พ.ศ. 2544
18 การสำรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีในหินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
19 การตรวจสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
20 การสำรวจปริมาณยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมระดับพื้นผิวในจังหวัดยะลาด้วยวิธีแกรมมาสเปกโตรเมตรี
21 การสำรวจปริมาณกัมมันตภาพรังสีของหินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
22 ศึกษาอัตราการตกตะกอนของอ่าวปัตตานีโดยวิธีทางนิวเคลียร์
23 การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
24 การตรวจปริมาณยูเรเนียมในตะกอนพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์
25 การสำรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีในหินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
26 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี
27 การตอบสนองต่อรังสีของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ในตัวอย่างสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือก และกระดอง
ปี พ.ศ. 2543
28 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
29 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี
30 การตอบสนองต่อรังสีของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ในตัวอย่างสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือก และกระดอง
31 การศึกษา ยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
32 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี
33 การตอบสนองต่อรังสีของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ในตัวอย่างสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือก และกระดอง
34 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
35 การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
36 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2541
37 การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
38 การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 เครื่องวัดความสุกของผลลองกองและผลปาล์มน้ำมัน
40 การตรวจวัดปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้