ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงทิพย์ แก้วทับทิม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พวงทิพย์ แก้วทับทิบ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาอัตราการปล่อยของเรดอนในดิน ในวัสดุก่อสร้าง และระดับความ เข้มข้นของเรดอนภายในอาคารบ้านเรือน บริเวณอำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอรามัน และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ปี พ.ศ. 2559
2 ประสิทธิภาพชุดทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดกำลังและการวัดพลังงานไฟฟ้า ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3 การตรวจวัดปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2558
4 Phytostabilization of radiations and heavy metals in mangrove soil using various mangrove trees
5 การตรวจวัดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2557
6 วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2556
7 วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2553
8 ปริมาณสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติ ที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2552
10 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
11 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
ปี พ.ศ. 2551
12 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2545
13 การตรวจปริมาณยูเรเนียมในตะกอนพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2544
14 การสำรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีในหินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
15 การตรวจสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
16 การสำรวจปริมาณยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมระดับพื้นผิวในจังหวัดยะลาด้วยวิธีแกรมมาสเปกโตรเมตรี
17 การสำรวจปริมาณกัมมันตภาพรังสีของหินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
18 ศึกษาอัตราการตกตะกอนของอ่าวปัตตานีโดยวิธีทางนิวเคลียร์
19 การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
20 การตรวจปริมาณยูเรเนียมในตะกอนพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2543
21 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
22 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี
23 การตอบสนองต่อรังสีของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ในตัวอย่างสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือก และกระดอง
24 การศึกษา ยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2541
25 การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การตรวจวัดปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้