ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2547 2
4 2540 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2549
2 การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-lening ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
3 การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2547
4 โครงการการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5 การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดี บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2540
6 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
7 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร