ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 2
3 สุปราณี ภู่ระหงษ์ 2
4 สมคิด รักษาสัตย์ 2
5 ประพันธ์ ภานุภาค 2
6 สมทรง วงศ์อุไร 2
7 สิทธิชัย เอกอรมัยผล 2
8 นภา ศิวรังสรรค์ 1
9 กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์ 1
10 ประนอม รอดคำดี 1
11 รัตติยา หงษ์สกุล 1
12 บุริมรพี ดำรงรัตน์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 มลฤทัย แก้วกิริยา 1
15 สุลัดดา พงศ์รัตนามาน 1
16 วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 1
17 บุญรื่น ไชยชนะ 1
18 เพ็ญแข พินิจ 1
19 อรุณรัตน์ รอดเชื้อ 1
20 วันเพ็ญ อาจฤทธิรงค์ 1
21 นันทนา เทพบริรักษ์ 1
22 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
23 ทิศนา แขมมณี 1
24 พวงรัตน์ บุญญานุรัตน์ 1
25 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
26 สุดารัตน์ สิมเสน 1
27 นพวรรณ เทียมสิงห์ 1
28 สุชานันท์ บำรุงวงค์ 1
29 กาญจนา บุตรชน 1
30 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
31 นวลศรี สายเชื้อ 1
32 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 จันทร สังข์สุวรรณ 1
35 เกษก่อง สีหะวงษ์ 1
36 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
37 มธุรี วรวณิชชา 1
38 จินตนา วราภาสกุล 1
39 วารุณี มีหลาย 1
40 กาญจนา เหลืองอุบล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 4
5 2547 1
6 2546 4
7 2545 4
8 2542 4
9 2541 1
10 2539 1
11 2538 1
12 2536 2
13 2534 1
14 2533 1
15 2527 1
16 2526 1
17 2524 1
18 2520 1
19 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในองค์กร และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2552
2 ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture
ปี พ.ศ. 2551
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
6 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน
7 ผลของกระบวนการซิกซ์ ซิกมาในการให้สารน้ำและยาฉีดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กต่ออัตราความผิดพลาดและความพึงพอใจของพยาบาล
8 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจำการห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์
9 การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2547
10 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2546
11 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากองค์การ กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
12 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย
13 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
15 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการมีส่วนร่วมในงานกับความยึดมั่นผูกพันในองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
16 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำนาจทางด้านจิตใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
17 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการพยาบาล ตามระบบต้นทุนกิจกรรม:หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของทีมพยาบาล ทักษะการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลของทีมพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2542
19 ผลของการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลตนเองตามการรายงานของผู้สูงอายุ
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฎิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
22 ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจกต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการและความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2541
23 ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาบัน ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การับรู้ภาวะสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
25 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2536
26 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ
27 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของมารดากับความพึงพอใจของมารดาต่อการปฏิบัติการพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 6
ปี พ.ศ. 2534
28 การศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ เกี่ยวกับการบริหารงานหอผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2533
29 การศึกษากิจกรรมการวางแผนการบริหารของผู้บริหารการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2527
30 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
31 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการวางแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2524
32 การผลิตและการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2520
33 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน