ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 สิทธิชัย เอกอรมัยผล 2
3 สมทรง วงศ์อุไร 2
4 สุปราณี ภู่ระหงษ์ 2
5 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 2
6 สมคิด รักษาสัตย์ 2
7 ประพันธ์ ภานุภาค 2
8 สุชานันท์ บำรุงวงค์ 1
9 สุดารัตน์ สิมเสน 1
10 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
11 นวลศรี สายเชื้อ 1
12 นพวรรณ เทียมสิงห์ 1
13 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
14 กาญจนา บุตรชน 1
15 วารุณี มีหลาย 1
16 พวงรัตน์ บุญญานุรัตน์ 1
17 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
18 จันทร สังข์สุวรรณ 1
19 มธุรี วรวณิชชา 1
20 เพ็ญแข พินิจ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 จินตนา วราภาสกุล 1
23 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
24 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
25 รัตติยา หงษ์สกุล 1
26 มลฤทัย แก้วกิริยา 1
27 นภา ศิวรังสรรค์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
29 วันเพ็ญ อาจฤทธิรงค์ 1
30 เกษก่อง สีหะวงษ์ 1
31 กาญจนา เหลืองอุบล 1
32 ประนอม รอดคำดี 1
33 กรรณิการ์ ธรรมสิทธิ์ 1
34 อรุณรัตน์ รอดเชื้อ 1
35 วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 1
36 สุลัดดา พงศ์รัตนามาน 1
37 นันทนา เทพบริรักษ์ 1
38 บุริมรพี ดำรงรัตน์ 1
39 ทิศนา แขมมณี 1
40 บุญรื่น ไชยชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 4
5 2547 2
6 2546 4
7 2545 5
8 2544 1
9 2542 4
10 2541 2
11 2539 2
12 2538 1
13 2537 1
14 2536 2
15 2535 1
16 2534 2
17 2533 1
18 2527 1
19 2526 1
20 2524 1
21 2520 1
22 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในองค์กร และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2552
2 ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture
ปี พ.ศ. 2551
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
6 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน
7 ผลของกระบวนการซิกซ์ ซิกมาในการให้สารน้ำและยาฉีดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กต่ออัตราความผิดพลาดและความพึงพอใจของพยาบาล
8 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจำการห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์
9 การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2547
10 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
11 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2546
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากองค์การ กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
13 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย
14 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้ และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการมีส่วนร่วมในงานกับความยึดมั่นผูกพันในองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
17 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำนาจทางด้านจิตใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
18 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการพยาบาล ตามระบบต้นทุนกิจกรรม:หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
19 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของทีมพยาบาล ทักษะการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลของทีมพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2544
21 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2542
22 ผลของการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลตนเองตามการรายงานของผู้สูงอายุ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
24 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฎิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
25 ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจกต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการและความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2541
26 ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาบัน ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
27 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ เอดส์ในสถานที่ทำงาน
ปี พ.ศ. 2539
28 แบบแผนจิตสังคมของชาวไทยที่ติดเชื้อเอดส์ : กรณีศึกษา
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การับรู้ภาวะสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
30 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2537
31 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ เอดส์ในสถานที่ทำงาน
ปี พ.ศ. 2536
32 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ
33 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของมารดากับความพึงพอใจของมารดาต่อการปฏิบัติการพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 6
ปี พ.ศ. 2535
34 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2534
35 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
36 การศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ เกี่ยวกับการบริหารงานหอผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2533
37 การศึกษากิจกรรมการวางแผนการบริหารของผู้บริหารการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2527
38 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
39 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการวางแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2524
40 การผลิตและการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2520
41 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 แบบแผนจิตสังคมของชาวไทยที่ติดเชื้อเอดส์ : กรณีศึกษา