ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลสัณห์ มหาขันธ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พลสันห์ มหาขันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยราที่มีศักยภาพ จากระบบนิเวศวิทยาป่าพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี
2 การขยายขนาดการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
3 ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
4 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ
5 การพัฒนาถังปฏิกรณ์อย่างง่ายเพื่อผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาถังปฏิกรณ์อย่างง่ายเพื่อผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
7 การผลิตไฮโดรเจนชีวิภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
8 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2556
9 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2555
10 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
11 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า
12 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี II
13 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
14 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
15 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
16 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
17 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
18 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
19 การศึกษาเชื้อแอคติโนมัยสีทในดินบริเวณเขื่อนสิรินธรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เชื้อผลิต
ปี พ.ศ. 2554
20 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
21 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า II
22 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
23 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
24 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
25 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
26 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
27 ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยสีทในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และค้นหาสารที่สามารถต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์และพืช
28 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
29 การประยุกต์ใช้เซลลูโลไลติกเอนไซม์จากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
30 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
31 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
32 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า
33 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
34 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
35 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายเซลลูโลสจากยีสต์ที่ได้คัดเลือกแล้วจากป่าภูตากา เขื่อนจุฬาภรณ์ และ เขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2552
36 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
37 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
38 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2551
39 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
40 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
41 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากาและเขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2550
42 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์