ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลสัณห์ มหาขันธ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พลสันห์ มหาขันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยราที่มีศักยภาพ จากระบบนิเวศวิทยาป่าพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี
2 การขยายขนาดการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
3 ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
4 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ
5 การพัฒนาถังปฏิกรณ์อย่างง่ายเพื่อผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาถังปฏิกรณ์อย่างง่ายเพื่อผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
7 การผลิตไฮโดรเจนชีวิภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
8 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2556
9 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2555
10 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
11 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า
12 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี II
13 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยสีท ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ และค้นหาสารที่สามารถต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์และพืช
14 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
15 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
16 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
17 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
18 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
19 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
20 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
21 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
22 การศึกษาเชื้อแอคติโนมัยสีทในดินบริเวณเขื่อนสิรินธรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เชื้อผลิต
ปี พ.ศ. 2554
23 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
24 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า II
25 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
26 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
27 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
28 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
29 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
30 ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยสีทในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และค้นหาสารที่สามารถต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์และพืช
31 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
32 การประยุกต์ใช้เซลลูโลไลติกเอนไซม์จากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
33 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
34 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
35 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า
36 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
37 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
38 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายเซลลูโลสจากยีสต์ที่ได้คัดเลือกแล้วจากป่าภูตากา เขื่อนจุฬาภรณ์ และ เขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2552
39 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
40 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา
41 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
42 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2551
43 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
44 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
45 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากาและเขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2550
46 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2540
47 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองของระบบ โฟลว์อินเจ็คชันอะนาไลซีส เพื่อการพัฒนาเทคนิคใหม่ ในการหาปริมาณของเหล็ก
ปี พ.ศ. 2539
48 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองของระบบ โฟลว์อินเจ็คชันอะนาไลซีส เพื่อการพัฒนาเทคนิคใหม่ ในการหาปริมาณของเหล็ก