ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลพิบูล สตางค์พุฒิ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ponpiboon Satangput 14
2 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 9
3 Surachai Sathitkunarat 6
4 สุชาต อุดมโสภกิจ 5
5 Suchat Udomsopagit 5
6 โสภิดา ทองโสภิต 4
7 ปวรภัส โพธิสุข 4
8 Theresa Mathawaphan 4
9 ธีรีสา มัทวพันธุ์ 4
10 วัสสลิสา ไตรสัจจ์ 3
11 สมบัติ เหสกุล 2
12 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
13 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
14 อภิชาติ สีทาแก 2
15 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
16 นเรศ ดํารงชัย 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
18 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2
19 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค 2
20 วัชริน มีรอด 2
21 นเรศ ดำรงชัย 2
22 Sopida Tongsopit 2
23 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
24 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
25 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
26 มรกต ตันติเจริญ 2
27 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
28 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
29 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
30 Piyawut Srichaikul 1
31 Paworrapus Potisook 1
32 มยุรี วัฒนกุลจรัส 1
33 อุเทน ยะราช 1
34 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
35 ศิริพรรณ รักษาคำ 1
36 Mayuree Vathanakuljarus 1
37 เสาวนีย์ ปานสีนุ่น 1
38 สุนีย์ เสริมศิริโสภณ 1
39 นันทิกร ภิญโญ 1
40 Nunthikorn Pinyo 1
41 Sunee Sermsirisophon 1
42 Chaichana Mitrpant 1
43 Saowanee Panseenoon 1
44 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 12
3 2550 2
4 2549 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ระหว่างแบบกลั้นหายใจและไม่กลั้นหายใจในการวัดค่า T2* เพื่อประเมินภาวะเหล็กเกินในกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์
2 การหาพารามิเตอร์ของการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ เพื่อประเมินผลกระทบของความไม่สม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กหลัก ต่อการวัดค่า T2* mapping ในหุ่นจำลอง
ปี พ.ศ. 2551
3 รายงานสถานภาพปัจจุบันของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
4 Technology Roadmapping for Vaccine
5 Technology Roadmapping for Treatment
6 Technology roadmapping for diagnostics
7 Technology Roadmapping for Tracking
8 Technology Roadmapping for Ubiquititous Computing
9 Technology Roadmapping for Modelling and Simulation
10 มองอนาคต CDG
11 ภาพอนาคตคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน 10 ปี
12 การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
13 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต: กรณีการใช้พลังงานนิวเคลียร์
14 แผนที่นำทางเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
15 การทำแผนที่นำทางงานวิจัยของศว.
16 การพัฒนากรณีศึกษาการมองอนาคตเมือง ลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการศึกษาฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการพัฒนากลไกวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุไทย