ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลชาติ ผิวเณร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความแตกต่างทางพันธุกรรมในปลาหมอพันธุ์ใหญ่และเล็กจากแหล่งภาคใต้ของไทย
2 ตรวจประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลานิลของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 5 แห่ง
ปี พ.ศ. 2555
3 ศึกษาผลของฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานต่อพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ปลาเทพา และการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาเทพา
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของการใช้ฮอร์โมนในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อปลากดแก้วทั้งในรูปน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของฮอร์โมนชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนานต่อพัฒนาการของรังไข่ และการวางไข่ของปลานิลและปลานิลสีแดง
6 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ และการทดสอบยืนยันโดยใช้วิเคราะห์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ในกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของฮอร์โมนชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนานต่อพัฒนาการของรังไข่ และการวางไข่ของปลานิลและปลานิลสีแดง
8 ผลของสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตรินต่อฮอร์โมนในปลากดแก้ว
9 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลานิลโดยวิธีแช่แข็ง
10 การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2548
11 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลานิลโดยวิธีแช่แข็ง
12 การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2547
13 การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2545
14 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาดุก 5 ชนิดในประเทศไทยด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี