ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 19
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
3 วลัยพร ศิริภิรมย์ 9
4 ปองสิน วิเศษศิริ 8
5 นันทรัตน์ เจริญกุล 7
6 พิษเณศ เจษฎาฉัตร 5
7 บุญมี เณรยอด 4
8 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 4
9 ธีรภัทร กุโลภาส 3
10 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
11 สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ 2
12 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 2
13 สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ 2
14 สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา 2
15 ปกรณ์ วิชยานนท์ 2
16 วัสสิกา รุมาคม 2
17 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
18 สุภาพร ธรรมศิริ 2
19 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 2
20 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 2
21 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 2
22 สมจิตร พึ่งหรรษพร 2
23 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
24 ศิริพร สัจจานันท์ 2
25 สิรินพร วิทิตสุภาลัย 1
26 กรรณิการ์ สัจกุล 1
27 สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง 1
28 จรรยาภรณ์ พานิชเจริญนาม 1
29 สุภัค โอฬาพิริยกุล 1
30 กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ 1
31 โชดก ปัญญาวรานันท์ 1
32 บุษกร เลิศวีระศิริกุล 1
33 จารุลักษณ์ พินพรหมราช 1
34 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
35 ศักดา สกนธวัฒน์ 1
36 เยาวเรศ จิตต์ตรง 1
37 โกเศศ ด้วงอินทร์ 1
38 สมยศ ชี้แจง 1
39 โรจนา ศุขะพันธุ์ 1
40 อมรชัย ตันติเมธ 1
41 ราตรี ศรีไพรวรรณ 1
42 ลิ้นจี่ หะวานนท์ 1
43 วราภรณ์ ขจรไชยกูล 1
44 ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ 1
45 เสาวภาคย์ วัฒนวิเชียร 1
46 พิพัฒน์ ภู่ภีโญ 1
47 กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน 1
48 ประวีณา ชะลุย 1
49 จีระ ประทีป 1
50 วรกานต์ อินทรโสภา 1
51 สุรดา ไชยสงคราม 1
52 เฟี่องอรุณ ปรีดีดิลก 1
53 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
54 จุฑาทิพย์ พาลพ่าย 1
55 อัจฉรา ศรีพันธ์ 1
56 วิชุดา กิจธรธรรม 1
57 วาทยุทธ พุทธพรหม 1
58 จินตนา จันทร์เจริญ 1
59 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 1
60 อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว 1
61 กฤษณะ บุหลัน 1
62 ครรชิต จามรมาน 1
63 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
64 วรรณจรรย์ ศุภชาต 1
65 ดำรงค์ ศรีอร่าม 1
66 เกสิณี ชิวปรีชา 1
67 ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์ 1
68 ลือชัย แก้วสุข 1
69 ดรุณี ไรเปี่ยม 1
70 จันทนี ตันสกุล 1
71 ขวัญชัย พานิชการ 1
72 สุธาสินี แสงมุกดา 1
73 ฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์ 1
74 ชญาพิมพ์ อุสาโห 1
75 สุวัฒนา แก้วสุวรรณ์ 1
76 ศมากร พาน้อย 1
77 สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ 1
78 สิริภักตร์ ศิริโท 1
79 จำนงค์ แจ่มจันทราวงษ์ 1
80 ศรีดา ตันทะอธิพานิช 1
81 แฉล้ม ลิมปิจักร์ 1
82 ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ 1
83 รับขวัญ ภูษาแก้ว 1
84 วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ 1
85 วิไลวรรณ หงษ์ภู่ 1
86 ธงชาติ วงษ์สวรรค์ 1
87 เจริญศรี พันปี 1
88 รัชนี พลารักษ์ 1
89 กนกวรรณ ชูชีพ 1
90 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
91 รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง 1
92 ณรงค์ แซมสีม่วง 1
93 ศาลินา บุญเกื้อ 1
94 ศิริวรรณ จาบทะเล 1
95 สิริยากร กองทอง 1
96 เสาวภา นิสภโกมล 1
97 สรินทร เชี่ยวโสธร 1
98 ชาร์รีฟท์ สือนิ 1
99 ฐาปณัฐ อุดมศรี 1
100 เยาวลักษณ์ ระงับพิศม์ 1
101 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
102 พนิดา ศรีธรรมา 1
103 พนิตนาถ เย็นบุตร 1
104 เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 1
105 เอกธิป สุขวารี 1
106 วันชัย รัตนวรรณ์ 1
107 อุไรวาส ปรีดีดิลก 1
108 ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 1
109 วีรยา สุขสนเทศ 1
110 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตณาโณ) 1
111 อาจารี สุวัฒนพงษ์ 1
112 ชุลีพร ศรีเทวินทร์ 1
113 ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ 1
114 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 1
115 พันธุ์พัฒน์ กัลยา 1
116 อรชร กิตติชนม์ธวัช 1
117 ชนะวัฒน์ โอกละคร 1
118 ประทุมทอง ไตรรัตน์ 1
119 พนม พงษ์ไพบูลย์ 1
120 ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ 1
121 สรรชัย ชูชีพ 1
122 สิงห์ขร กลางใจ 1
123 บุณฑริกา บูลภักดิ์ 1
124 รุจิรา สืบสุข 1
125 ภิญโญ คล้ายบวร 1
126 แววตา เอกชาวนา 1
127 สุริยะ เจียมประชานรากร 1
128 ทองเอื้อน อภิณหสมิต 1
129 สุจิรา ภูวสรรเพ็ชญ์ 1
130 ชื่นชนก โควินท์ 1
131 ดำรง แสนสิงห์ 1
132 สุวดี อุปปินใจ 1
133 อิศรา ศานติศาสน์ 1
134 โถม บุญต่อ 1
135 วิทยา สุจริตธนารักษ์ 1
136 ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา 1
137 ต่อตระกูล อุบลวัตร 1
138 วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ 1
139 ธีรวัฒน์ พันธ์ศรี 1
140 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
141 พินิจ อุสาโห 1
142 เดชา บุญมาสุข 1
143 สุรพล บัวพิมพ์ 1
144 ภูมิภาคิณศม์ อิสสระยางกูล 1
145 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
146 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
147 สมพิศ ใช้เฮ็ง 1
148 วัชรี เทพพุทธางกูร 1
149 ฤทัยวรรณ หาญกล้า 1
150 ปลวัชร รุจิรกาล 1
151 เพ็ญพิศ อาจสัญจร 1
152 จรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2504- 1
153 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
154 สมศรี จินะวงษ์ 1
155 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
156 ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร 1
157 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 1
158 ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, 2504- 1
159 กมลวรรณ เภกะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 27
3 2557 7
4 2556 8
5 2555 11
6 2554 16
7 2553 16
8 2552 3
9 2551 2
10 2550 6
11 2549 5
12 2546 4
13 2545 1
14 2544 2
15 2543 1
16 2540 4
17 2539 1
18 2538 2
19 2537 1
20 2535 3
21 2534 1
22 2533 4
23 2532 2
24 2531 1
25 2530 3
26 2529 6
27 2528 2
28 2522 1
29 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นแนวคิดการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2558
2 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
3 การพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
4 การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา
5 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
6 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาล
7 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาล
8 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
9 การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา
10 การพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
11 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
12 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
13 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำสำหรับผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย
14 กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา
16 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
17 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา
18 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
19 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
20 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
21 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
22 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
23 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์
24 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
25 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน
26 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
27 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
28 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
29 การนำเสนอรูปแบบโครงสร้างองค์การสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
30 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
31 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
33 กลยุทธ์การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
34 ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจ
35 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2556
36 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
38 การพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
39 การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน
40 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาล
41 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
42 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
43 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
44 การนำเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
45 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
46 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
47 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
48 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา
49 กลยุทธ์การบริหารการตลาดสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
50 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
51 กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
52 กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา-ขั้นพื้นฐาน
53 การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
54 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
55 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล
56 การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 การพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
58 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
59 กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวเพื่อผู้จัดการทั่วไป
60 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
61 รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก
62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
63 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
64 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
65 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
66 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท
67 การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
68 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
69 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล
70 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปี พ.ศ. 2553
71 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษา
72 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
73 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
74 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
75 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
76 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
77 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
79 การพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
80 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งสำหรับสถานศึกษาของรัฐ
81 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
82 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ
83 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
84 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
85 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
86 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
87 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
89 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
90 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
91 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
92 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 103
93 การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า
94 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
95 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
96 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
97 การนำเสนอรูปแบบการบูรณาการเชิงผสานรวมความรู้สู่การจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลหลังการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
98 การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนในการป้องกันการทุจริต
99 การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
100 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
101 การคาดการณ์อนาคตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ
102 การวิเคราะห์ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเงินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2546
103 การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย
104 การวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ. 2530-2544)
105 ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
106 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายใน
ปี พ.ศ. 2545
107 บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ปี พ.ศ. 2544
108 การวิเคราะห์ผลของเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีต่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
109 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2543
110 การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
111 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อส่งเสริม เด็กปัญญาเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
112 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ
113 การวิเคราะห์ต้นทุนและทางเลือกในการลดต้นทุนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 การวิเคราะห์ต้นทุนและทางเลือกในการลดต้นทุน สำหรับโปรแกรมระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
115 สภาพและปัญหาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างกัน
ปี พ.ศ. 2538
116 พฤติกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำของนักเรียน และบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำของครู ซึ่งมีภูมิหลังต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่บริเวณริมผั่งแม่น้ำแม่กลอง
117 การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
118 การประมาณการรูปแบบต้นทุนต่อหน่วยและทางเลือก ในการลดต้นทุนหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2535
119 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยโค้งลอเรนซ์และดัชนีจินิ
120 สภาพและปัญหาการศึกษาของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) ไทย-พม่า การศึกษาเฉพาะกิจ บ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี
121 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2534
122 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโอกาสในการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2533
123 การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า
124 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรมในเขตการศึกษา 6 ที่มีภูมิหลังและการเรียนวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดต่างกัน
125 การเสริมสร้างค่านิยมทางการเมืองให้แก่นักเรียน ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
126 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูและคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น
ปี พ.ศ. 2532
127 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
128 บทบาทของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2531
129 สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2530
130 ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
131 การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศไทย
132 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการลงทุน ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในภาคตะวันออก ที่มีมาตรฐานการศึกษาและขนาดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
133 การเปรียบเทียบทัศนคติทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครที่มีภูมิหลังทางครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนต่างกัน
134 การเปรียบเทียบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาวิทยาลัยครู กลุ่มนครหลวงที่มีภูมิหลังต่างกัน
135 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก กับคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2528
136 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิหลังต่างกัน ในจังหวัดราชบุรี
137 ความคิดเห็นของบุคคลบางกลุ่มอาชีพที่มีต่อการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ
138 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2528
139 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
140 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าตามคำรายงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2522
141 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร