ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 19
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
3 วลัยพร ศิริภิรมย์ 9
4 ปองสิน วิเศษศิริ 8
5 นันทรัตน์ เจริญกุล 7
6 พิษเณศ เจษฎาฉัตร 5
7 บุญมี เณรยอด 4
8 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 4
9 ธีรภัทร กุโลภาส 3
10 วัสสิกา รุมาคม 2
11 สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา 2
12 สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ 2
13 สมจิตร พึ่งหรรษพร 2
14 สุภาพร ธรรมศิริ 2
15 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
16 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 2
17 สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ 2
18 ศิริพร สัจจานันท์ 2
19 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 2
20 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
21 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 2
22 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
23 ปกรณ์ วิชยานนท์ 2
24 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 2
25 รุจิรา สืบสุข 1
26 สิงห์ขร กลางใจ 1
27 ชุลีพร ศรีเทวินทร์ 1
28 บุณฑริกา บูลภักดิ์ 1
29 สรรชัย ชูชีพ 1
30 ชนะวัฒน์ โอกละคร 1
31 ประทุมทอง ไตรรัตน์ 1
32 ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 1
33 สรินทร เชี่ยวโสธร 1
34 เสาวภา นิสภโกมล 1
35 อาจารี สุวัฒนพงษ์ 1
36 ฐาปณัฐ อุดมศรี 1
37 ชาร์รีฟท์ สือนิ 1
38 ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ 1
39 วีรยา สุขสนเทศ 1
40 พนม พงษ์ไพบูลย์ 1
41 ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์ 1
42 ศาลินา บุญเกื้อ 1
43 สุธาสินี แสงมุกดา 1
44 ฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์ 1
45 เกสิณี ชิวปรีชา 1
46 กฤษณะ บุหลัน 1
47 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 1
48 อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว 1
49 ขวัญชัย พานิชการ 1
50 จันทนี ตันสกุล 1
51 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 1
52 ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ 1
53 อรชร กิตติชนม์ธวัช 1
54 พันธุ์พัฒน์ กัลยา 1
55 ลือชัย แก้วสุข 1
56 ดรุณี ไรเปี่ยม 1
57 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตณาโณ) 1
58 แววตา เอกชาวนา 1
59 ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, 2504- 1
60 ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร 1
61 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
62 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 1
63 จรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2504- 1
64 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
65 เพ็ญพิศ อาจสัญจร 1
66 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
67 สมศรี จินะวงษ์ 1
68 ดำรง แสนสิงห์ 1
69 ชื่นชนก โควินท์ 1
70 อิศรา ศานติศาสน์ 1
71 สุวดี อุปปินใจ 1
72 สุรพล บัวพิมพ์ 1
73 เดชา บุญมาสุข 1
74 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
75 ภูมิภาคิณศม์ อิสสระยางกูล 1
76 อุไรวาส ปรีดีดิลก 1
77 เอกธิป สุขวารี 1
78 เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 1
79 วันชัย รัตนวรรณ์ 1
80 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
81 สิริยากร กองทอง 1
82 เยาวลักษณ์ ระงับพิศม์ 1
83 พนิดา ศรีธรรมา 1
84 พนิตนาถ เย็นบุตร 1
85 วัชรี เทพพุทธางกูร 1
86 สมพิศ ใช้เฮ็ง 1
87 ปลวัชร รุจิรกาล 1
88 ฤทัยวรรณ หาญกล้า 1
89 ภิญโญ คล้ายบวร 1
90 ครรชิต จามรมาน 1
91 ศิริวรรณ จาบทะเล 1
92 รับขวัญ ภูษาแก้ว 1
93 จีระ ประทีป 1
94 วรกานต์ อินทรโสภา 1
95 อัจฉรา ศรีพันธ์ 1
96 ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ 1
97 วราภรณ์ ขจรไชยกูล 1
98 เสาวภาคย์ วัฒนวิเชียร 1
99 ราตรี ศรีไพรวรรณ 1
100 วิชุดา กิจธรธรรม 1
101 จุฑาทิพย์ พาลพ่าย 1
102 ศักดา สกนธวัฒน์ 1
103 สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง 1
104 วาทยุทธ พุทธพรหม 1
105 เฟี่องอรุณ ปรีดีดิลก 1
106 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
107 สุรดา ไชยสงคราม 1
108 พิพัฒน์ ภู่ภีโญ 1
109 ประวีณา ชะลุย 1
110 โถม บุญต่อ 1
111 วิทยา สุจริตธนารักษ์ 1
112 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
113 สุจิรา ภูวสรรเพ็ชญ์ 1
114 ทองเอื้อน อภิณหสมิต 1
115 ณรงค์ แซมสีม่วง 1
116 สุริยะ เจียมประชานรากร 1
117 พินิจ อุสาโห 1
118 ธีรวัฒน์ พันธ์ศรี 1
119 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
120 กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน 1
121 กมลวรรณ เภกะนันทน์ 1
122 ต่อตระกูล อุบลวัตร 1
123 วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ 1
124 ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา 1
125 กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ 1
126 โชดก ปัญญาวรานันท์ 1
127 วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ 1
128 กนกวรรณ ชูชีพ 1
129 จินตนา จันทร์เจริญ 1
130 สิริภักตร์ ศิริโท 1
131 สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ 1
132 จำนงค์ แจ่มจันทราวงษ์ 1
133 ศมากร พาน้อย 1
134 รัชนี พลารักษ์ 1
135 เจริญศรี พันปี 1
136 วรรณจรรย์ ศุภชาต 1
137 ดำรงค์ ศรีอร่าม 1
138 ชญาพิมพ์ อุสาโห 1
139 สุวัฒนา แก้วสุวรรณ์ 1
140 วิไลวรรณ หงษ์ภู่ 1
141 ธงชาติ วงษ์สวรรค์ 1
142 ศรีดา ตันทะอธิพานิช 1
143 ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ 1
144 อมรชัย ตันติเมธ 1
145 สมยศ ชี้แจง 1
146 โรจนา ศุขะพันธุ์ 1
147 สุภัค โอฬาพิริยกุล 1
148 กรรณิการ์ สัจกุล 1
149 จรรยาภรณ์ พานิชเจริญนาม 1
150 สิรินพร วิทิตสุภาลัย 1
151 บุษกร เลิศวีระศิริกุล 1
152 โกเศศ ด้วงอินทร์ 1
153 รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง 1
154 แฉล้ม ลิมปิจักร์ 1
155 ลิ้นจี่ หะวานนท์ 1
156 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
157 เยาวเรศ จิตต์ตรง 1
158 จารุลักษณ์ พินพรหมราช 1
159 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 27
3 2557 7
4 2556 8
5 2555 11
6 2554 16
7 2553 17
8 2552 7
9 2551 2
10 2550 8
11 2549 5
12 2548 2
13 2546 4
14 2545 1
15 2544 2
16 2543 1
17 2540 4
18 2539 1
19 2538 2
20 2537 1
21 2535 3
22 2534 1
23 2533 4
24 2532 2
25 2531 1
26 2530 3
27 2529 6
28 2528 2
29 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นแนวคิดการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2558
2 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
3 การพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
4 การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา
5 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
6 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาล
7 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาล
8 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
9 การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา
10 การพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
11 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
12 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
13 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำสำหรับผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย
14 กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา
16 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
17 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา
18 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
19 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
20 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
21 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
22 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
23 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์
24 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
25 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน
26 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
27 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
28 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
29 การนำเสนอรูปแบบโครงสร้างองค์การสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
30 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
31 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
33 กลยุทธ์การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
34 ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจ
35 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2556
36 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
38 การพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
39 การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน
40 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาล
41 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
42 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
43 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
44 การนำเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรการเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
45 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
46 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
47 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
48 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา
49 กลยุทธ์การบริหารการตลาดสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
50 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
51 กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
52 กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา-ขั้นพื้นฐาน
53 การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
54 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
55 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล
56 การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 การพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
58 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
59 กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวเพื่อผู้จัดการทั่วไป
60 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
61 รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก
62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
63 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
64 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
65 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
66 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท
67 การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
68 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
69 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล
70 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปี พ.ศ. 2553
71 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษา
72 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
73 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
74 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
75 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
76 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
77 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
79 การพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
80 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งสำหรับสถานศึกษาของรัฐ
81 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
82 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
83 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ
84 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
85 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
86 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
87 การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
88 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
89 การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2552
90 ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
91 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน
93 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
94 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
95 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
96 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
97 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 103
98 การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า
99 สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน
100 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
101 โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ
102 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
103 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
104 การนำเสนอรูปแบบการบูรณาการเชิงผสานรวมความรู้สู่การจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลหลังการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
105 การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนในการป้องกันการทุจริต
106 การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
107 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
108 การคาดการณ์อนาคตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ
109 การวิเคราะห์ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเงินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2548
110 กำหนดโจทย์วิจัยทางการศึกษา
111 โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2546
112 การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย
113 การวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ. 2530-2544)
114 ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
115 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายใน
ปี พ.ศ. 2545
116 บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ปี พ.ศ. 2544
117 การวิเคราะห์ผลของเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีต่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
118 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2543
119 การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
120 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อส่งเสริม เด็กปัญญาเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
121 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ
122 การวิเคราะห์ต้นทุนและทางเลือกในการลดต้นทุนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 การวิเคราะห์ต้นทุนและทางเลือกในการลดต้นทุน สำหรับโปรแกรมระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
124 สภาพและปัญหาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างกัน
ปี พ.ศ. 2538
125 พฤติกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำของนักเรียน และบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำของครู ซึ่งมีภูมิหลังต่างกันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่บริเวณริมผั่งแม่น้ำแม่กลอง
126 การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
127 การประมาณการรูปแบบต้นทุนต่อหน่วยและทางเลือก ในการลดต้นทุนหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2535
128 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยโค้งลอเรนซ์และดัชนีจินิ
129 สภาพและปัญหาการศึกษาของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) ไทย-พม่า การศึกษาเฉพาะกิจ บ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี
130 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2534
131 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโอกาสในการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2533
132 การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า
133 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรมในเขตการศึกษา 6 ที่มีภูมิหลังและการเรียนวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดต่างกัน
134 การเสริมสร้างค่านิยมทางการเมืองให้แก่นักเรียน ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
135 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูและคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น
ปี พ.ศ. 2532
136 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
137 บทบาทของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2531
138 สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2530
139 ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
140 การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศไทย
141 การเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการลงทุน ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในภาคตะวันออก ที่มีมาตรฐานการศึกษาและขนาดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
142 การเปรียบเทียบทัศนคติทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครที่มีภูมิหลังทางครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนต่างกัน
143 การเปรียบเทียบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาวิทยาลัยครู กลุ่มนครหลวงที่มีภูมิหลังต่างกัน
144 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก กับคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2528
145 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิหลังต่างกัน ในจังหวัดราชบุรี
146 ความคิดเห็นของบุคคลบางกลุ่มอาชีพที่มีต่อการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ
147 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2528
148 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
149 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าตามคำรายงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2522
150 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร