ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม
ปี พ.ศ. 2549
2 การผลักดันนโยบายวิทยุชุมชนสู่การปฏิบัติ
3 การผนึกกำลังของกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณี "สภาที่อยู่อาศัยไทย"
ปี พ.ศ. 2547
4 บทบาทของ "สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย" ในการผลักดันการกระจายอำนาจ
5 ธุรกิจการเมือง กับการควบคุมสื่อมวลชน : ศึกษากรณีสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2540
6 การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2539
7 ความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างรัฐกับสังคมในเรื่องสิทธิของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
8 การก่อตัวขององค์กรประชาชนกับการเสริมอำนาจประชาชน : ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2535
9 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาปี พ.ศ. 2534
ปี พ.ศ. 2534
10 บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลประโยชน์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2531
11 การผลักดันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในยุค "ประชาธิปไตยแบบราชการ" : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการพิมพ์
12 อิทธิพลและอำนาจของกลุ่มอิทธิพลด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน 2525-2529
ปี พ.ศ. 2530
13 การศึกษาความไว้วางใจทางการเมืองและความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ทางการเมืองของชนชั้นนำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร