ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤกษา บุกบุญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ ญาณะ 7
2 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
5 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
6 ไม่มีข้อมูล 3
7 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
8 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
9 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
10 สิรินาฏ นิภาพร 2
11 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
12 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
13 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
14 Supattra Srivanichakorn 1
15 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
16 Tassanee Yana 1
17 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
18 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
19 Pruksa Bookboon 1
20 วัชริน สินธวานนท์ 1
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
22 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
23 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
24 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
25 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
26 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
27 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
28 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
30 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
32 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
33 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
34 สตางค์ ศุภผล 1
35 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
36 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
37 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
38 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
39 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2555
2 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล
3 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายสาธารณสุขท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
4 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
5 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
6 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
8 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยหมวดบริการ (รูปแบบบริการ/บทบาทหน่วยบริการ)
ปี พ.ศ. 2549
10 ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร