ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤกษา บุกบุญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ ญาณะ 8
2 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 8
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 7
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
5 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
6 ไม่มีข้อมูล 4
7 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
8 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
9 สิรินาฏ นิภาพร 2
10 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
11 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
12 วัชริน สินธวานนท์ 2
13 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
14 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
15 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
16 Tassanee Yana 1
17 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
18 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
19 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
20 Pruksa Bookboon 1
21 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
22 Supattra Srivanichakorn 1
23 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
24 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
25 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
27 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
28 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
29 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
30 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
31 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
32 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
34 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
35 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
36 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
37 สตางค์ ศุภผล 1
38 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
39 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2549 1
4 543 9