ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Prompilai Buasuwan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กระบวนทัศน?แห่งวิถีปฏิบัติใหม่เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2555
2 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
3 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนล้านนาในการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าก๋อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
6 Thaitelecentre management model for lifelong learning of Ministry of Informationa and Communication Technology
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือขจ่ายสาธารณสุขจังหวัด
8 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในการนำนโยบายกระจายอำนาจ ไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา (Food Safety Campus Tour)
11 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภียในสถานศึกษา
13 การพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนและสถานศึกษาในการสร้างเสริมชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย
14 พฤติกรรมการใช้คอมิวเตอร์และการเลียนแบบพฤติกรรมจากเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ภาวะผู้นำของคณบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
16 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์