ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พร้อมพรรณ อุดมสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
3 ปัทมา ศรขาว 1
4 ศศิธร ม่านทอง 1
5 วรงค์ศรี แสงบรรจง 1
6 เจษฎ์สุดา จันทร์เอี่ยม 1
7 ชูเกียรติ กะปิตถา 1
8 จินตนา เล็กล้วน 1
9 ปรุง อินทมาตร์ 1
10 อัมพร ม้าคนอง 1
11 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
12 ปิยะลักษณ์ โพธิ์ถาวร 1
13 ยุพิน พิพิธกุล 1
14 สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ 1
15 เจตนา ทองรักษ์ 1
16 ไพโรจน์ เบขุนทด 1
17 สุธน อ๋องคณา 1
18 ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 1
19 สุนันทา ตันติวณิชย์ 1
20 ญาณี เทียนพิทักษ์ 1
21 ประสงค์ ศรีโสภณ 1
22 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
23 จันทร์เพ็ญ ธนาศุภกรกุล 1
24 วันชัย เตชะมหานนท์ 1
25 กรัณณา ทองอาญา 1
26 จรรยา ภูอุดม 1
27 จรุง ขำพงศ์ 1
28 แน่งน้อย ทองธวัช 1
29 จันทนีย์ กาญจนะโรจน์ 1
30 ณัฐ อิ่มปิติวงศ์ 1
31 นิตยา เลิศวีรนนทรัตน์ 1
32 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
33 สุชาติ เจริญนิตย์ 1
34 ศรีสุภา ธนสินทรัพย์ 1
35 สุพงษ์ ควรอนันต์ 1
36 สุวรรดี นิมมานพิสุทธิ์ 1
37 สุริยา ผลโพธิ์ 1
38 อรษา เจริญพร 1
39 อนุรักษ์ นวพรไพศาล 1
40 สินชัย จิตรพีระ 1
41 พันทิพา อุทัยสุข 1
42 บุญเลิศ กล่อมจิตต์ 1
43 จินดา ลิ่มถาวรศิริพงศ์ 1
44 บุญมา พรชัย 1
45 สมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ 1
46 สหัสศรี เพ็งบุญ 1
47 ศุภวรรณ ตัณฑ์พูนเกียรติ 1
48 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
49 กรีฑายุทธ เทิงใหญ่ 1
50 กำจร มุณีแก้ว 1
51 สมทรง ไชยวัต 1
52 สุรินทร สวนทอง 1
53 สันต์ชัย เบี้ยมุขดา 1
54 วิชัย สนทอง 1
55 ชมภูนุช วงค์ตัน 1
56 ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ 1
57 ยศ รุ่งเรืองวานิช 1
58 ภิรดี มีสวัสดิ์ 1
59 ยุวดี อึ้งศรีวงษ์ 1
60 ประกายศรี แคนทอง 1
61 ทัศนี โรจนรวีวงศ์ 1
62 โชติ จันทร์วัง, 2521- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 4
2 2545 3
3 2544 2
4 2542 4
5 2541 2
6 2540 2
7 2539 1
8 2538 2
9 2537 1
10 2535 2
11 2534 4
12 2533 1
13 2532 2
14 2531 2
15 2530 3
16 2529 5
17 2528 8
18 2527 4
19 2526 3
20 2525 2
21 2524 3
22 2523 1
23 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ผลของการใช้กระบวนการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 ผลของการใช้เทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความสามารถในการนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ด้วยแผนภาพของนักเรียนเตรียมทหาร
3 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 การติดตามผลครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ : รายงานการวิจัย
7 การทำนายเจตนาเชิงพฤติกรรมในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
8 ผลของการเรียนแบบร่วมมือ 3 วิธีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความร่วมมือในการทำ งานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระหว่างกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือและรายบุคคล
ปี พ.ศ. 2542
10 ผลของการใช้กลวิธีเมตาคอคนิชัน ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
11 ผลของการฝึกคิดตามแบบของบาลกาในการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
12 ผลของการใช้เครื่องคำนวณกราฟฟิกที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
13 การศึกษาความสามารถและกลวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2541
14 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
15 ผลของการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2540
16 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
17 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ ในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้สมการและอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2539
18 ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียงที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2538
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสาตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกลุ่มเรียนที่แตกต่างกัน
20 การศึกษาความต้องการครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
21 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
22 การวิเคราะห์เนื้อหาและปัญหาการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
23 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร์ เชาวน์ปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
24 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีรูปแบบการคิดแตกต่างกัน
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีภูมิหลังด้านการศึกษา ของผู้ปกครองแตกต่างกัน
26 ผลของการฝึกสมรรถภาพทางสมองที่มีต่อทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
27 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2533
28 การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
29 การจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมความสนใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
30 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนักเรียน องค์ประกอบด้านครู สภาพแวดล้อมทางบ้านและสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
31 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2530
33 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
34 ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรมตามการรับรู้ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยเทคนิค
35 พัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์สายอาชีพในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2464-พ.ศ.2529
ปี พ.ศ. 2529
36 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างนิสิตฝึกสอนกับนักเรียน ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
37 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบบางประการของตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ในกรุงเทพมหานคร
38 การเปรียบเทียบความสนใจและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เลือกใช้แนวทางการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
39 การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
40 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน แผนการเรียนเกษตรกรรม เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2528
41 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพการวิจัยทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
42 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
43 ความคิดเห็นของผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัยครู เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ของสภาการฝึกหัดครู
44 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์กับภูมิหลังของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
45 การเปรีบบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ที่มีแบบการคิดต่างกัน
46 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
48 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรก และ ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
49 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำ และความสามารถในการใช้นิยามและทฤษฎีบทกับความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
50 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1
51 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
52 ผลของการใช้เครื่องคิดเลขในการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน และในการทำการบ้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2526
53 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
54 การสร้างลำดับขั้นเนื้อหาวิชาจากการวินิจฉัยการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง "จำนวนเต็ม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
55 ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่อง "การดำเนินการของเซต" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ และมัธยมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2525
56 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
57 ผลของเงื่อนไขการแข่งขันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2524
58 สัมพันธภาพระหว่างความสามารถด้านจำนวนและเหตุผลเชิงนามธรรม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
59 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามการประเมินของครู
60 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างการทำแบบฝึกหัด และการทดสอบย่อยหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2523
61 การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา
ปี พ.ศ. 2521
62 การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีทดลองกับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2