ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรเพ็ญ วรสิทธา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พรเพ็ญ วาสิทธา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำพล ศิริพันธุ์ 2
2 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
3 อำพัน พรหมบุตร 2
4 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
5 รำจวน เบญจศิริ 2
6 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
7 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
8 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
9 สุภา ทองคง 2
10 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
11 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
12 สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ 2
13 ทองศรี กำภู ณ อยุธยา 2
14 จิตรี โพธิมามกะ 2
15 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
16 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
17 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
18 วิเชียร ทองสิน 2
19 อารยา ศานติสรร 2
20 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
21 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 2
22 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
23 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
24 บุษกร สำโรงทอง 2
25 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
26 สมสุข โชติปาละกุล 2
27 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
28 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
29 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
30 ชวลิต สันถวะโกมล 2
31 โชคชัย เดชรอด 2
32 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
33 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
34 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
35 นภาพร หงษ์ภักดี 2
36 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
37 นรา หัตถสิน 2
38 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
39 ธราธิป พุ่มกำพล 2
40 รัชนี แสงศิริ 2
41 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
42 วิทยา อินทรพิมล 2
43 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
44 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
45 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
46 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
47 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
48 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
49 บัณฑิต ศรีเมือง 2
50 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
51 บุญเฉิด โสภณ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2550 4
4 2547 3
5 2546 2
6 2541 1
7 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สนับสนุนการเขียนบทความวิจัย 5 บทความในโครงการวิจัย เรื่อง "ไขปริศนากองทุนรวม : ความหวังและความจริง"
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
4 การศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอการดำเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
5 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
6 ความเสมอภาคในด้านการได้มา และใช้ไปของเงินออมภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
7 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
8 ความเสมอภาคในด้านการได้มาและใช้ไปของเงินออมภายในประเทศ
9 อนาคตสินค้าส่งออกของไทยภายใต้กรอบ WTO
ปี พ.ศ. 2546
10 ความเสมอภาคในด้านการได้มา และใช้ไปของเงินออมภายในประเทศ
11 คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2541
12 ความเสมอภาคในด้านการได้มาและใช้ไปของเงินออมภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2539
13 คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคใต้