ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรเพ็ญ ลาโพธิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมกริช เชาว์พานิช 3
2 บรรจบ ภิรมย์คำ 3
3 อุดร รัตนภักดิ์ 3
4 ศิริชัย ศรีพรหม 3
5 อำพร ศรียาภัย 3
6 สุพิตร สมาหิโต 3
7 สิริพร ศศิมณฑลกุล 3
8 พินดา วราสุนันท์ 2
9 กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล 2
10 อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 2
11 สุมิตร สุวรรณ 2
12 วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
13 กุลธิดา เหมาเพชร 1
14 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
15 บัณฑิต เทียบทอง 1
16 ราตรี เรืองไทย 1
17 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
18 ทัศนีย์ จันติยะ 1
19 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
20 วินัย พูลศรี 1
21 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 1
22 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
23 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
24 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
25 นันทวัน เทียนแก้ว 1
26 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
27 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
28 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 1
29 มยุรี ถนอมสุข 1
30 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
31 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2553
2 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
ปี พ.ศ. 2552
3 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
5 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี
ปี พ.ศ. 2547
7 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตัน ระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
8 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา