ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรเทพ ถนนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 13
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 10
3 ผกาวดี แก้วกันเนตร 10
4 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8
5 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 6
6 สามารถ มูลอามาตย์ 6
7 พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 5
8 ทิพวรรณ ผาลี 4
9 ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 4
10 ประสิทธิ์ ใจศิล 4
11 พนิดา รัตนพลที 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
13 สำรวย นางทะราช 3
14 อลิศรา เรืองแสง 3
15 นายปิยะเมธ ทองละมุน 2
16 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 2
17 อัศวิน วานิชชัง 2
18 คณิต วิชิตพันธุ์ 2
19 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 2
20 สุกานดา วิชิตพันธุ์ 2
21 ทัชชา อ่อนสร้อย 1
22 ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ 1
23 กนกภัทร งานว่องไว 1
24 รัตนากร มนต์แข็ง 1
25 ดวงใจ ศิลปรายะ 1
26 สุนันท์ กันตา 1
27 สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 1
28 Pornthap Thanonkeo 1
29 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
30 มุกดา คูหิรัญ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 อนันตภัทร บุญยะกมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 4
6 2554 14
7 2553 5
8 2552 10
9 2551 11
10 2550 9
11 2549 2
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 1
16 2542 1
17 2538 1
18 2537 1
19 543 105
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยที่สภาวะอุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน Pichia kudriavzevii
2 ผลของ divalent cation ต่อการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ภายใต้การหมักที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2558
3 การปรับปรุงการผลิต Bacillus thuringiensis
4 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของ divalent cation ต่อการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ภายใต้การหมักที่อุณหภูมิสูง
6 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่
7 การศึกษากลไกการทนร้อนของแบคทีเรียผลิตเอทานอล Zymomonas mobilis.
8 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีสต์ทนร้อนที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำคั้นหัวแก่นตะวัน
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103(A)
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมีนาย จตุพัฒน์ สมัปปิโต เป็นผู้รับทุน
11 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 ระหว่างวิธีการหมักแบบกะและต่อเนื่อง
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
ปี พ.ศ. 2555
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
16 การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน
17 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
18 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 ระหว่างวิธีการหมักแบบกะและต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2554
19 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
20 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103(A)
21 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย II
22 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
23 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน Dihydroflavonol-4-reductase(DFR) ในกล้วบไม้สกุลแอสโคเซนด้า (Ascocenda)
24 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นางนันทิภา คำขจร เป็นนักศึกษา คปก.
25 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวาน โดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103
26 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ (เพิ่มเติม 2553)
27 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากถั่วเหลืองโดยอาศัยกระบวนการหมักด้วยเชื้อผสม
28 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
29 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
30 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย่อยสารอินูลินในหัวแก่นตะวันโดยใช้เอนไซม์และสารเคมี
31 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
32 การศึกษาผลของสารอะมิโนทอกซีไวนิลไกลซีนต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
ปี พ.ศ. 2553
33 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103
34 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย
35 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ
36 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อย โดยเชื้อ Clostridium butyricum
37 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง
ปี พ.ศ. 2552
38 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
39 การวิจัยและพัฒนาการผลิตสารเบต้า-เอคไดโซน จากเซลล์เพาะเลี้ยงต้นไข่เน่าเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในเชิงพานิชย์
40 การพัฒนาสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารเบตาเอคไดโซนที่แยกสกัดได้จากต้นไข่เน่า
41 การผลิตสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแฮรีรูทของต้นกวาวเครือขาว
42 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
43 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
44 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
45 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
46 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน BAD2 และ P5CS ในแคลลัสข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาวะเครียด
47 การผลิตสารดาอิดเซอินและเจนิสเตอินจากแฮรีรูทของกวาวเครือขาว
ปี พ.ศ. 2551
48 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
49 ผลของสาร N-Lauroylethanolamine (NAE) ต่อการสังเคราะห์เอทธิลีนและการแสดงออกของ ACC sythase และ ACC oxidase gene ในกล้วยไม้สกุลหวาย
50 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
51 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
52 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
53 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
54 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมักเอทานอลแบบกะจากน้ำคั้นจากหัวแก่นตะวัน
56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตเอทานอลจากหัวแก่นตะวัน โดยใช้ Zymomonas mobilis TISTR 548 ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
57 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
58 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2550
59 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
60 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
61 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
62 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
63 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
64 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
65 ศักยภาพของการใช้กากมันสำปะหลังในการผลิตเอทานอลและโปรตีนเซลล์เดี่ยว เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ผลิต [Schwaniomyces occidentalis] โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชั่น เพื่อใช้ยีสต์สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น [40-50 ํc]
66 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
67 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
ปี พ.ศ. 2549
68 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
69 การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส และการศึกษา Heat Shock Proteins ในเห็ดกระด้าง
ปี พ.ศ. 2548
70 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
71 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
72 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2547
73 การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว
74 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
75 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
ปี พ.ศ. 2546
76 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
77 การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะและกึ่งกะ โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis
ปี พ.ศ. 2545
78 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2542
79 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2538
80 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrine
ปี พ.ศ. 2537
81 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อราที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
82 การศึกษาอิทธิพลของ putrescine ต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้
83 ผลของ Divalent cation ต่อการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ภายใต้การหมักที่อุณหภูมิสูง
84 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae
85 การพัฒนาสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารสกัดเบตา-เอคไดโซนที่แยกสกัดได้จากเซลล์เพาะเลี้ยงต้นไข่เน่า
86 การเพิ่มปริมาณโปรตีนในจากกากถั่วเหลืองโดยอาศัยกระบวนการหมักด้วย Lactobacillus acidophilus และ Bacillus amyloliquefaciens
87 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน dihydroflavonol-4 reductase (DFR) ในกล้วยไม้สกุลแอสโคเซนด้า (Ascocenda)
88 การศึกษาผลของสารอะมิโนอิทอกซีไวนิลไกลซีนต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
89 การโคลนยีนและการศึกาการแสดงออกของยีน WRKY ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
90 การโคลน การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารไอโซฟลาโวนอยด์ในกาวเครือขาว
91 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง
92 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย