ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรเทพ ถนนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 13
2 ผกาวดี แก้วกันเนตร 10
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 10
4 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8
5 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 6
6 สามารถ มูลอามาตย์ 6
7 พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 5
8 ประสิทธิ์ ใจศิล 4
9 พนิดา รัตนพลที 4
10 ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
12 ทิพวรรณ ผาลี 4
13 สำรวย นางทะราช 3
14 อลิศรา เรืองแสง 3
15 คณิต วิชิตพันธุ์ 2
16 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 2
17 สุกานดา วิชิตพันธุ์ 2
18 นายปิยะเมธ ทองละมุน 2
19 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 2
20 อัศวิน วานิชชัง 2
21 สุนันท์ กันตา 1
22 ทัชชา อ่อนสร้อย 1
23 รัตนากร มนต์แข็ง 1
24 Pornthap Thanonkeo 1
25 ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ 1
26 กนกภัทร งานว่องไว 1
27 อนันตภัทร บุญยะกมล 1
28 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
29 มุกดา คูหิรัญ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 1
32 ดวงใจ ศิลปรายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 6
6 2554 15
7 2553 7
8 2552 19
9 2551 16
10 2550 12
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 3
15 2545 1
16 2544 1
17 2542 3
18 2538 2
19 2537 1
20 543 76
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยที่สภาวะอุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน Pichia kudriavzevii
2 ผลของ divalent cation ต่อการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ภายใต้การหมักที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2558
3 การปรับปรุงการผลิต Bacillus thuringiensis
4 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของ divalent cation ต่อการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ภายใต้การหมักที่อุณหภูมิสูง
6 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่
7 การศึกษากลไกการทนร้อนของแบคทีเรียผลิตเอทานอล Zymomonas mobilis.
8 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีสต์ทนร้อนที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำคั้นหัวแก่นตะวัน
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103(A)
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมีนาย จตุพัฒน์ สมัปปิโต เป็นผู้รับทุน
11 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 ระหว่างวิธีการหมักแบบกะและต่อเนื่อง
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
ปี พ.ศ. 2555
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
16 การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน
17 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
18 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53 ระหว่างวิธีการหมักแบบกะและต่อเนื่อง
19 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
20 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย่อยสารอินซูลินในหัวแก่นตะวัน โดยใช้เอนไซม์ และสารเคมี
ปี พ.ศ. 2554
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKU-53
22 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103(A)
23 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย II
24 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
25 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
26 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน Dihydroflavonol-4-reductase(DFR) ในกล้วบไม้สกุลแอสโคเซนด้า (Ascocenda)
27 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นางนันทิภา คำขจร เป็นนักศึกษา คปก.
28 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวาน โดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103
29 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ (เพิ่มเติม 2553)
30 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากถั่วเหลืองโดยอาศัยกระบวนการหมักด้วยเชื้อผสม
31 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
32 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
33 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย่อยสารอินูลินในหัวแก่นตะวันโดยใช้เอนไซม์และสารเคมี
34 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
35 การศึกษาผลของสารอะมิโนทอกซีไวนิลไกลซีนต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
ปี พ.ศ. 2553
36 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103
37 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย
38 การศึกษาการสลายตัวของไบโอพลาสติกที่ผลิตจากน้ำอ้อยภายใต้ปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพ
39 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
40 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อย โดยเชื้อ Clostridium Butyricum.
41 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อย โดยเชื้อ Clostridium butyricum
42 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง
ปี พ.ศ. 2552
43 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
44 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
45 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อย โดยเชื้อ Clostridium Butyricum.
46 การผลิตสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแฮรีรูทของต้นกวาวเครือขาว
47 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
48 การผลิตไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
49 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันได้ในระดับสูง
50 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
51 การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากแก่นตะวัน
52 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
53 การวิจัยและพัฒนาการผลิตสารเบต้า-เอคไดโซน จากเซลล์เพาะเลี้ยงต้นไข่เน่าเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในเชิงพานิชย์
54 การพัฒนาสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารเบตาเอคไดโซนที่แยกสกัดได้จากต้นไข่เน่า
55 การผลิตสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแฮรีรูทของต้นกวาวเครือขาว
56 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
57 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
58 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
59 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
60 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน BAD2 และ P5CS ในแคลลัสข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาวะเครียด
61 การผลิตสารดาอิดเซอินและเจนิสเตอินจากแฮรีรูทของกวาวเครือขาว
ปี พ.ศ. 2551
62 การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้ Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
63 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
64 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
65 “การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง”
66 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
67 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรีนที่เหลือจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
68 ผลของสาร N-Lauroylethanolamine (NAE) ต่อการสังเคราะห์เอทธิลีนและการแสดงออกของ ACC sythase และ ACC oxidase gene ในกล้วยไม้สกุลหวาย
69 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
70 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
71 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
72 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
73 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
74 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมักเอทานอลแบบกะจากน้ำคั้นจากหัวแก่นตะวัน
75 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตเอทานอลจากหัวแก่นตะวัน โดยใช้ Zymomonas mobilis TISTR 548 ด้วยวิธีการหมักแบบกะ
76 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
77 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2550
78 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
79 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
80 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
81 การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส และการศึกษา Heat Shock Proteins ในเห็ดกระด้าง
82 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
83 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
84 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
85 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
86 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
87 ศักยภาพของการใช้กากมันสำปะหลังในการผลิตเอทานอลและโปรตีนเซลล์เดี่ยว เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ผลิต [Schwaniomyces occidentalis] โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชั่น เพื่อใช้ยีสต์สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น [40-50 ํc]
88 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
89 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
ปี พ.ศ. 2549
90 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
91 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
92 การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส และการศึกษา Heat Shock Proteins ในเห็ดกระด้าง
ปี พ.ศ. 2548
93 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
94 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
95 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
96 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2547
97 การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว
98 การโคลนยีนบางส่วนและการศึกษาคุณลักษณะบางประการของ cytochrome P450 gene ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารเอคไดโซนในต้นไข่เน่า
99 การผลิตเอทานอลจากชานต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบกะ
ปี พ.ศ. 2546
100 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105
101 การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส และการศึกษา Heat Shock Proteins ในเห็ดกระด้าง
102 การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง โดยการหมักแบบกะและกึ่งกะ โดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis
ปี พ.ศ. 2545
103 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน โดย Saccharomyces cereviseae ด้วยวิธีการหมักแบบกะและกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2544
104 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2542
105 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
106 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
107 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2538
108 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์
109 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrine
ปี พ.ศ. 2537
110 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อราที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
111 การศึกษาอิทธิพลของ putrescine ต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้
112 ผลของ Divalent cation ต่อการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ภายใต้การหมักที่อุณหภูมิสูง
113 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae
114 การพัฒนาสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารสกัดเบตา-เอคไดโซนที่แยกสกัดได้จากเซลล์เพาะเลี้ยงต้นไข่เน่า
115 การเพิ่มปริมาณโปรตีนในจากกากถั่วเหลืองโดยอาศัยกระบวนการหมักด้วย Lactobacillus acidophilus และ Bacillus amyloliquefaciens
116 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน dihydroflavonol-4 reductase (DFR) ในกล้วยไม้สกุลแอสโคเซนด้า (Ascocenda)
117 การศึกษาผลของสารอะมิโนอิทอกซีไวนิลไกลซีนต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
118 การโคลนยีนและการศึกาการแสดงออกของยีน WRKY ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
119 การโคลน การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารไอโซฟลาโวนอยด์ในกาวเครือขาว
120 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง
121 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย