ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรสุดา บ่มไล่
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ Ba(Ti Sn)O3 (Ba C)(Ti Zr)O3 (Na K Li)NbO3 สำหรับประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ Ba(Ti, Sn)O3 – (Ba, Ca)(Ti, Zr)O3 – (Na, K, Li)NbO3 สำหรับประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
4 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน
5 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่ว ในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต-ลิเทียมแทนทาเลตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2550
6 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
7 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติ ของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ ในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
8 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกที่มีมิสมัทโซเดียมไทเทเนตเป็นฐาน
9 โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล
ปี พ.ศ. 2548
10 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเขตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
11 ผลของขั้วไฟฟ้าโลหะที่มีต่อลักษณะเฉพาะของพีทีซีของเซรามิกแบเรียม - สทรอนเชียมติตาเนต / พรสุดา บ่มไล่