ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรสิริ สืบพงษ์สังข์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรสิริ สืบพงษ์สังข์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่่ยวเชิงเกษตรในสวนส้มอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
3 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของส้มเขียวหวาน ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือก
4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำพูน
5 ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของไทย ระหว่างปี 2527-2549 โดยการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดคงที่