ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศิริ หมื่นไชยศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 ธนิต เหรียญตระกูล 2
3 สุทธิรักษ์ แสงจันทร์ 2
4 นครทิพย์ พร้อมพูล 2
5 ชลิตา ชีววิริยะนนท์ 2
6 นนทศักดิ์ จันทร์ชุม 2
7 ชาญวิทย์ สินธพพันธุ์ 1
8 กิรพัฆน์ วิเชียรกิจ 1
9 ชัชวีร์ ตั้งสายัณห์ 1
10 จันทร์พร ลัภยพร 1
11 ศรัณย์ ชัยวรวิทย์กุล 1
12 ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ 1
13 นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์ 1
14 ฟูเกียรติ จุลนวล 1
15 สุวิช ถิระโคตร 1
16 เมธาวี แดงเพ็ง 1
17 นฤชิต ดำรงวิถีธรรม 1
18 สมหวัง แซ่ตั้ง 1
19 โปรดปราน พิตรสาธร 1
20 รัฐพงษ์ วงศ์เปียง 1
21 สรชัย พิศาลบุตร 1
22 กำธน ชวนะเวสน์ 1
23 ธันยวัต จันทร์เปีย 1
24 อติโรจน์ สืบวงศ์คล้าย 1
25 สายพิณ ทวีศรี 1
26 นครินทร์ มณีรัตน์ 1
27 สถาพร สงวนวงษ์ 1
28 พเยาว์ บุญอ่อน 1
29 ณัฏฐา เยาวรัตนประเสริฐ 1
30 อลิสา แสงภู่วงษ์ 1
31 ปารัช สุพงษ์พันธุ์ 1
32 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
33 ปวินท์ อยู่พวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 2
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 2
9 2547 4
10 2546 4
11 2545 4
12 2543 2
13 2542 1
14 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ในขั้นตอนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
ปี พ.ศ. 2556
2 การประมาณค่าความเสถียรของการออกแบบซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแบบอินคริเมนทัล
3 การจัดลำดับการใช้งานวิธีรีแฟคทอริงในการปรับแก้ไขโค้ด โดยการใช้มาตรวัดเชิงวัตถุและอัลกอริทึมละโมบ
4 วิธีการจัดกลุ่มแบบจำลองคุณลักษณะตามพฤติกรรมการปรับสำหรับสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พลวัต
5 การออกแบบและพัฒนาวิธีการค้นหาข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพกราฟและแผนภาพต้นไม้
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิง
7 การพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิง
ปี พ.ศ. 2554
8 การตามรอยเชิงฟีเจอร์สำหรับวิวัฒนาการสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
9 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ขณะทำงาน
10 การระบุตัวเลือกสินทรัพย์ร่วมในสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วยการตรวจหาสำเนาโค้ด
11 การระบุตัวเลือกสินทรัพย์ร่วมในสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วยการตรวจหาสำเนาโค้ด
ปี พ.ศ. 2553
12 การทำนายร่องรอยที่ไม่ดี ของโมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง
13 วิธีการสกัดรูปแบบการใช้งานของอ็อบเจกต์โดยการค้นคืนด้วยชนิดของบริบทที่หลากหลาย
ปี พ.ศ. 2551
14 การประมาณค่าความเสถียรเชิงตรรกะโดยใช้การอุปมาจากแผนภาพคลาสและแผนภาพลำดับ
15 การทวนสอบเชิงฟังก์ชันสำหรับแบบจำลองประกอบของการออกแบบบนพื้นฐานของกระแสด้วยภาวะนามธรรมประวัติ
16 การทวนสอบเชิงฟังก์ชันสำหรับแบบจำลองประกอบของการออกแบบบนพื้นฐานของกระแส ด้วยภาวะนามธรรมประวัติ
17 การประมาณค่าความเสถียรเชิงตรรกะโดยใช้การอุปมา จากแผนภาพคลาสและแผนภาพลำดับ
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาโครงร่างสำหรับหารูปแบบที่เหมาะสมของโมเดลการออกแบบเชิงวัตถุ
19 การปรับปรุงอ็อบเจกต์โมเดลที่ปรับเปลี่ยนได้ด้วยยูนิตโมเดล
ปี พ.ศ. 2549
20 การสร้างการติดตามความต้องการโดยใช้การคำนวณพจน์ความคล้ายกัน
21 การตรวจจับข้อบกพร่องในขั้นตอนการออกแบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2547
22 การตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีสำหรับรีแฟคทอริง โดยใช้มาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
23 โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
24 ช่วงของค่ามาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีของโปรแกรม
25 การใช้มาตรวัดเชิงวัตถุทำนายเสถียรภาพของเมทธอด
ปี พ.ศ. 2546
26 การแปลงแผนภาพซีเควนซ์หลายแผนภาพไปเป็นพฤติกรรมในระดับปฏิบัติการของรหัสคำสั่งภาษาจาวา
27 การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวัตถุในการออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม
28 การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล
29 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา
ปี พ.ศ. 2545
30 การออกแบบกฎการแปลงยูเอ็มแอลซีเควนซ์ไดอะแกรมเป็นชุดคำสั่งภาษาจาวา
31 การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ของรูปแบบการออกแบบด้วยจาวาบีน
32 การออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานและวิธีการสำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
33 การทวนสอบแบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับโปรแกรมระบบวัตถุพร้อมทำงานเชิงโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2543
34 การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
35 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2542
36 การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล
ปี พ.ศ. 2529
37 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ