ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2553 7
5 2552 5
6 2551 6
7 2550 2
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 1
13 2542 1
14 2541 3
15 2539 1
16 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Development of rice bran oil emulsions by using pectin and zein as emulsifiers
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการเพิ่มอัตราการละลายและการดูดซึมจากการรับประทานของยาละลายน้ำยากโดยใช้ไขมันและสารลดแรงตึงผิว
3 การเตรียมและการประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวดัดแปรสำหรับใช้เป็นสารต้านจุลชีพทางเลือก
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาเด็กซ์ตรินนาโนเจลชนิดตอบสนองต่อพีเอชสำหรับการนำส่งยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้า: การเตรียมระบบนำส่งยา
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา โดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
6 โครงการ การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง
7 การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา โดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
8 การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง
9 การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา โดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
10 การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง
11 การสังเคราะห์และการศึกษาคุณลักษณะของเพกตินที่เชื่อมต่อกับกรดดีออกซีโคลิก
ปี พ.ศ. 2552
12 เพคติน/เพคติก โอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกผลส้มโอ : การศึกษาสมบัติการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
13 สมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคติน : การศึกษาเชิงกลไกเพื่อใช้ในการออกแบบระบบนำส่งยา
14 การพัฒนาเจลไล่ยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
15 เพคติน/เพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกผลส้มโอ: การศึกษาสมบัติ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
16 การพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนจากเพคตินสำหรับนำส่งยาโดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2551
17 สมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคติน : การศึกษาเชิงกลไกเพื่อใช้ในการออกแบบระบบนำส่งยา
18 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
19 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
20 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเพคตินและเพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกผลส้มโอ
21 การพัฒนาอนุพันธ์เกลือไคโตซานสำหรับระบบนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ที่เตรียมโดยเทคนิคการตอกเคลือบ
22 สมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคติน :
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาเจลไล่ยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
24 การพัฒนาเจลไล่ยุง ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหาร ในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด
ปี พ.ศ. 2547
26 ศึกษาการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังจำลองของรูปแบบยาเตรียม (ฟิล์ม) methimazole สำหรับนำส่งยาทางผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2546
27 การพัฒนายาเม็ด 5-aminosalicylic acid เคลือบฟิล์ม สำหรับนำส่งยาไปสู่ลำไส้ใหญ่
28 การวิจัยและพัฒนาโพลีแซคคาไรด์โพลิเมอร์ เพื่อเป็นตัวพาสำหรับระบบนำส่งยาโปรตีนที่ให้โดยการรับประทาน : การศึกษานอกร่างกายในการปลดปล่อยโปรตีนต้นแบบจากตัวพา
ปี พ.ศ. 2545
29 การพัฒนายาเม็ด 5-aminosalicylic acid เคลือบฟิล์ม สำหรับนำส่งยาไปสู่ลำไส้ใหญ่
30 การพัฒนายาเม็ด 5-aminosalicylic acid เคลือบฟิล์มสำหรับนำส่งยาไปสู่ลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2544
31 ศึกษาการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังจำลองของรูปแบบยาเตรียม (ฟิล์ม) methimazole สำหรับนำส่งยาทางผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2542
32 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของยาเม็ดเพคตินเมทริกซ์
ปี พ.ศ. 2541
33 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของยาเม็ดเพคตินเมทริกซ์
34 การวิจัยและพัฒนาโพลีแซคคาไรด์โพลิเมอร์ เพื่อเป็นตัวพาสำหรับระบบนำส่งยาโปรตีนที่ให้โดยการรับประทาน : การศึกษานอกร่างกายในการปลดปล่อยโปรตีนต้นแบบจากตัวพา
35 การวิจัยและพัฒนาโพลีแซคคาไรด์โพลิเมอร์เพื่อเป็นตัวพาสำหรับระบบนำส่งยาโปรตีนที่ให้โดยการรับประทาน : การศึกษานอกร่างกายในการปลดปล่อยโปรตีนต้นแบบจากตัวพา
ปี พ.ศ. 2539
36 การใช้เปกตินเพื่อการพัฒนาตำรับยาออกฤทธิ์นานที่ โอฟิลลีนเพลเลท