ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 44
2 ติน ปรัชญพฤทธิ์ 9
3 มานวิภา อินทรทัต 9
4 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
5 ถวิลวดี บุรีกุล 9
6 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
7 บรรเจิด สิงคะเนติ 9
8 พัชรี สิโรรส 9
9 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
10 สมบูรณ์ สุขสำราญ 5
11 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 4
12 กนลา สุขพานิช ขันทปราบ 4
13 วิทยา สุจริตธนารักษ์ 3
14 สนิท จรอนันต์ 3
15 คุณาวุฒิ บุญกว้าง 2
16 กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ 2
17 เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ 2
18 วัลลภ ลำพาย 2
19 ชัยอนันต์ สมุทวณิช 2
20 อมร รักษาสัตย์ 2
21 ประณต นันทิยะกุล 2
22 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 2
23 อำนาจ ศรีพูนสุข 2
24 กระมล ทองธรรมชาติ 2
25 ชลธี ยังตรง 2
26 สุจิต บุญบงการ 2
27 ชาญชัย บุญเสนอ 1
28 นัฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์ 1
29 นฤมล นิตยจินต์ 1
30 ณรงค์ ศิวาพานิช 1
31 นพวัชร สิงห์ศักดา 1
32 เกศินี หงสนันทน์ 1
33 ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ 1
34 ณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม 1
35 ชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ 1
36 ปิยวัชร์ บุญยืน 1
37 ชุมพล แพร่หลวง 1
38 ชาติชาย สุขัคคานนท์ 1
39 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 1
40 อมรา พงศาพิชญ์ 1
41 อภิชัย เจนธีรวงศ์ 1
42 พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 1
43 หฤทัย จารุชัยนิวัฒน์ 1
44 พรศักดิ์ เจียรณัย 1
45 ประสพโชค พร้อมมูล 1
46 ประสาน สิทธิชุม 1
47 พงศธร จันทร์แก้ว 1
48 เอกรินทร์ ชัยสุข 1
49 อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ 1
50 พิธา ถาวรกุล 1
51 นพดล เพ็ชรคำ 1
52 ฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล 1
53 คึกฤทธิ์ สวัสดิผล 1
54 วินัย ทับทอง 1
55 กุศล รักษา 1
56 คัชเขต ครองบุญ 1
57 วิเชียร แสงพิทักษ์ 1
58 เจฏิกา เอกแสงศรี 1
59 พอพล มณีรินทร์ 1
60 ขจร ศรีสกุล 1
61 กิติพงษ์ วงษ์สามี 1
62 ขวัญจิต สุดสวัสดิ์ 1
63 นาตาชา วศินดิลก 1
64 จุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
66 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 1
67 นิพันธ์ บุญหลวง 1
68 ธีรัชช์ โอสถานนท์ 1
69 คมสัน สุขมาก 1
70 ปวิณ ชำนิประศาสน์ 1
71 พงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ 1
72 โกสิทธิ์ สว่างโรจน์ 1
73 มานพ จิตต์ภูษา 1
74 จิตติมา เศรษฐ์ศิริวรกุล 1
75 พจนีย์ ไชวาริล 1
76 ชวลิตธำรง โกฎิตระกูล 1
77 นิคม สุวรรณรุ่งเรือง 1
78 พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ 1
79 มรกต ไศละบาท 1
80 วิชัย คงรัตนชาติ 1
81 สมเจตน์ พันธุโฆษิต 1
82 ธีรพล เกษมสุวรรณ 1
83 สุรพล อยู่นุช 1
84 ไพรัตน์ เตชาเสถียร 1
85 สันติ คณานุรักษ์ 1
86 ชัยพร วิชชาวุธ 1
87 ปรีชา ตงมณี 1
88 วีระชาติ ดาริชาติ 1
89 กิตติ อมตชีวิน 1
90 สุขุม ดลโสภณ 1
91 อำนาจ อุตรมาตย์ 1
92 บำเพ็ญ บินไทยสงค์ 1
93 บุญชาติ พรหมพูล 1
94 มธุรส ใหญ่ขยัน 1
95 จิรายุทธ วัจนะรัตน์ 1
96 นิคม ปัญจวัฒน์ 1
97 กรีรินทร์ อินทร์แก้ว 1
98 วรภาส รุจิโภชน์ 1
99 วิชิต นวลแก้ว 1
100 เอื้อมพร นิลคูหา 1
101 อมร ราชณรงค์ 1
102 สุชาติ ราษฎร์ดุษดี 1
103 สมพร เขียวเม่น 1
104 สำฤทธิ์ ราชสมณะ 1
105 สกนธ์ จันทรักษ์ 1
106 ศุภชัย เอี่ยมละออ 1
107 เสน่ห์ นนทะโชติ 1
108 สมพงษ์ บุญประดิษฐ์ 1
109 ประยงค์ บัตรสมบูรณ์ 1
110 สมิหรา จิตตลดากร 1
111 สุวรรณี กุลวิจิตรรังส์ 1
112 สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร 1
113 เสนีย์ คำสุข 1
114 เสนาะ เรียนเมฆ 1
115 พิเชษฐ สิชฒรังษี 1
116 เอนก จงวัฒนบัณฑิตย์ 1
117 วรรโณ ภักดี 1
118 วรกิจ ประภานนท์ 1
119 วัชรี คณานุรักษ์ 1
120 วิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ 1
121 พนม ทินกร ณ อยุธยา 1
122 รังสิมา ศิริรังษี 1
123 สิทธินันท์ มานิตกุล 1
124 ศักดา ช่างเรือ 1
125 มณฑล มีอนันต์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
127 ชำนาญ พจนา 1
128 ยุทธพร อิสรชัย 1
129 ละออ วัจนะสาริกากุล 1
130 พัฒนา รุ่งเริงสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 2
3 2544 3
4 2543 5
5 2541 2
6 2540 7
7 2539 14
8 2538 11
9 2537 3
10 2536 8
11 2535 9
12 2534 5
13 2533 4
14 2532 2
15 2531 6
16 2530 3
17 2529 13
18 2528 1
19 2527 2
20 2526 2
21 2525 2
22 2524 1
23 2523 4
24 2522 4
25 2521 3
26 2520 5
27 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
2 การทำให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้ได้รับการปฏิบัติตามเจตนารมย์ : กรณีการเลือกตั้งสมาชิก
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2544
4 โลกาภิวัตน์ การเมืองและนโยบายแปรรูป : กรณีบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2543
7 ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
8 การทำให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้ได้รับการปฏิบัติตามเจตนารมย์ : กรณีการเลือกตั้งสมาชิก
9 บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม
10 การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
11 การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2541
12 บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม
13 ฐานข้อมูลสารบบกฏหมายรัฐธรรมนูญไทยและข้อบังคับการประชุม
ปี พ.ศ. 2540
14 โครงสร้างอำนาจในชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีเมืองพัทยา
15 การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
16 การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย
17 การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง
18 คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ
19 องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย
20 กำนันและผู้ใหญ่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2539
21 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ
22 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
23 อิทธิพลของพระสงฆ์ต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
24 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
25 บทบาทของปลัดอำเภอกับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
26 การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ
27 องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
28 กำนันและผู้ใหญ่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
29 การเกิดกลุ่มสมาคมในประเทศไทย
30 ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์
31 การระดมมวลสมาชิกเพื่อสร้างพลังของกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณีกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน
32 ตำรวจบ้านกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
33 ความเหินห่างทางการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการบริหารราชการของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระหว่าง มีนาคม 2536-มีนาคม 2538
34 การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ปี พ.ศ. 2538
35 ผู้นำท้องถิ่นราชบุรี : ศึกษาทรัพยากรและเครือข่าย
36 การศึกษากระบวนการทางการเมือง : วิธีการคิดคะแนนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก รอบเดียวกับแบบสัดส่วน
37 ฐานข้อมูลสารบบกฏหมายรัฐธรรมนูญไทยและข้อบังคับการประชุม
38 คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ
39 องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย
40 ความรู้และความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
41 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร
42 บทบาทและหน้าที่ของตำรวจสายตรวจกับความไม่สงบทางการเมือง
43 แบบแผนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสาตร์การเลือกตั้ง
44 ความแตกต่างในแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง
45 การก่อเกิดพรรคการเมืองและปัญหาพัฒนาการ : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่
ปี พ.ศ. 2537
46 การมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ ประสิทธิภาพในงานของพนักงานธนาคารออมสิน
47 อิทธิพลของการรับรู้ผลการสำรวจประชามติที่มีต่อการเปลี่ยนทัศนคติ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
48 ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลอายุ 18-19 ปี
ปี พ.ศ. 2536
49 ความเมินห่างทางการเมืองของตำรวจจราจร
50 การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง
51 บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ
52 การเมืองกับตำรวจ
53 เหตุผลของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณี เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา
54 การรวมกลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 การเรียนรู้และความสำนึกทางการเมือง ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
56 กระบวนการเลือกสรร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ปี พ.ศ. 2535
57 กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลผสม : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2531
58 แรงจูงใจ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพและอุปนิสัยทางการเมือง ของผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดมหาสารคาม
59 การรณรงค์ของกลุ่มอิทธิพลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเรียกร้องขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
60 ผลกระทบของการใช้เงินซื้อเสียงต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
61 แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
62 บทบาทของกองกำลังกึ่งทหารในกระบวนการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง : ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดเลย
63 ความคิดทางการเมือง ของนายทหารระดับสูงของกองทัพไทยที่ศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ที่ 30-33
64 บทบาทของตำรวจสันติบาลในระบอบประชาธิปไตย / คมสัน สุขมาก
65 ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการซื้อเสียงเลือกตั้งของคนต่างวัยในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2534
66 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาในประเทศไทย
67 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา
68 เจ้ามือหวยใต้ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลทางการเมือง
69 ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา
70 บุคลิกภาพทางการเมืองกับการมีส่วนทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2533
71 ภาวะผู้นำในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) : ศึกษาเฉพาะกรณีประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป) ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดราชบุรี
72 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งผู้ตรวจราชการแผ่น ดินของรัฐสภาในประเทศไทย
73 การย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
74 ผู้นำศาสนาอิสลามกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษา เฉพาะกรณี เขตหนองจอก มีนบุรี บางกะปิ พระโขนง
ปี พ.ศ. 2532
75 การศึกษากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง
76 ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
77 การปฎิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
78 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป 27 กรกฎาคม 2529 ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
79 ความสัมพันธ์ระหว่างหัวคะแนนกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบการเลือกตั้งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
80 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีกำนัน ผ้ใหญ่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร
81 ความสำนึกทางการเมืองของประชาชนในบริเวณชายแดนภาคใต้
82 ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจของชุมชนชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
83 ความสำนึกในความเป็นคนไทยของชาวเขา
84 กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
85 ตำรวจตระเวนชายแดนกับการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2529
86 แรงจูงใจในการเป็นนักการเมือง : ศึกษากรณีนักการเมืองของจังหวัดเชียงราย
87 ความรู้สึกเมินห่างทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
88 ผลของการเรียนรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชน
89 ภาพพจน์และความคาดหวังเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจ
90 ภาวะผู้นำของสตรีในการปกครองท้องที่ของไทย
91 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2528
92 แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนไทย : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
93 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าเย้า
94 ความผูกพันพรรคการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร
95 การปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวง
96 ความสอดคล้องระหว่างหลักการประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบ้ติ ที่เป็นประชาธิปไตย : ศึกษากรณีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 ประสิทธิผลของการใช้หนังสือพิมพ์ เป็นตัวการให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมือง : ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่
98 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
99 ผลกระทบของเทคนิคการพัฒนาองค์การต่อพฤติกรรมองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด และการเคหะแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2527
100 ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย
101 ปัญญาชนสตรี : ศึกษาทัศนคติทางการเมืองและสังคมของอาจารย์สตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
102 การออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอป่าติ้ว : ศึกษากรณีการไปออกเสียงเลือกตั้งในอัตราสูง
103 การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบกับการปรับปรุงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
104 ความสำนึกต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์
105 การไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2524 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
106 การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในชุมชนชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านวังคล้า อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2523
107 การอบรมและเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรือไทย
108 บุคลิกภาพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูประชาบาล จังหวดัอุบลราชธานี / ประยงค์ บัตรสมบูรณ์
109 ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย (2522)
110 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2522
111 การเรียนรู้ทางการเมืองในลัทธิประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ศึกษาทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
112 วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลชั้นนำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลชั้นนำจังหวัดสิงห์บุรี
113 ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
114 ทัศนคติทางการเมืองของกรรมกร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
115 ทัศนคติของครูประถมศึกษาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
116 ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
117 ภาพพจน์เกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองของนักเรียนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
118 ความขัดแย้งในการบริหารงานเทศบาลระหว่างคณะเทศมนตรี กับพนักงานเทศบาล : ศึกษาถึงบุคลิกภาพทางการบริหาร ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
119 ความสำนึกต่อชาติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120 การเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรืออากาศไทย
121 ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน
122 ความเชื่อทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรุงเทพมหานคร