ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 44
2 ติน ปรัชญพฤทธิ์ 9
3 มานวิภา อินทรทัต 9
4 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
5 ถวิลวดี บุรีกุล 9
6 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
7 บรรเจิด สิงคะเนติ 9
8 พัชรี สิโรรส 9
9 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
10 สมบูรณ์ สุขสำราญ 5
11 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 4
12 กนลา สุขพานิช ขันทปราบ 4
13 วิทยา สุจริตธนารักษ์ 3
14 สนิท จรอนันต์ 3
15 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 2
16 เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ 2
17 สุจิต บุญบงการ 2
18 กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ 2
19 คุณาวุฒิ บุญกว้าง 2
20 ชัยอนันต์ สมุทวณิช 2
21 อมร รักษาสัตย์ 2
22 ชลธี ยังตรง 2
23 กระมล ทองธรรมชาติ 2
24 วัลลภ ลำพาย 2
25 ประณต นันทิยะกุล 2
26 อำนาจ ศรีพูนสุข 2
27 อมรา พงศาพิชญ์ 1
28 พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 1
29 หฤทัย จารุชัยนิวัฒน์ 1
30 อภิชัย เจนธีรวงศ์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 พิธา ถาวรกุล 1
33 เอกรินทร์ ชัยสุข 1
34 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 1
35 อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ 1
36 พัฒนา รุ่งเริงสุข 1
37 ประสาน สิทธิชุม 1
38 ประสพโชค พร้อมมูล 1
39 พิเชษฐ สิชฒรังษี 1
40 ประยงค์ บัตรสมบูรณ์ 1
41 สมพงษ์ บุญประดิษฐ์ 1
42 สมิหรา จิตตลดากร 1
43 วรรโณ ภักดี 1
44 พงศธร จันทร์แก้ว 1
45 ศุภชัย เอี่ยมละออ 1
46 เสน่ห์ นนทะโชติ 1
47 เสนาะ เรียนเมฆ 1
48 เอนก จงวัฒนบัณฑิตย์ 1
49 สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร 1
50 สุวรรณี กุลวิจิตรรังส์ 1
51 เสนีย์ คำสุข 1
52 พรศักดิ์ เจียรณัย 1
53 คมสัน สุขมาก 1
54 นิพันธ์ บุญหลวง 1
55 ปวิณ ชำนิประศาสน์ 1
56 พงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ 1
57 พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ 1
58 ธีรัชช์ โอสถานนท์ 1
59 โกสิทธิ์ สว่างโรจน์ 1
60 พจนีย์ ไชวาริล 1
61 จิตติมา เศรษฐ์ศิริวรกุล 1
62 ชวลิตธำรง โกฎิตระกูล 1
63 นิคม สุวรรณรุ่งเรือง 1
64 มานพ จิตต์ภูษา 1
65 มรกต ไศละบาท 1
66 ณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม 1
67 นัฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์ 1
68 ชาญชัย บุญเสนอ 1
69 นฤมล นิตยจินต์ 1
70 นพวัชร สิงห์ศักดา 1
71 ปิยวัชร์ บุญยืน 1
72 ณรงค์ ศิวาพานิช 1
73 ชาติชาย สุขัคคานนท์ 1
74 ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ 1
75 ชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ 1
76 เกศินี หงสนันทน์ 1
77 ชุมพล แพร่หลวง 1
78 นพดล เพ็ชรคำ 1
79 สำฤทธิ์ ราชสมณะ 1
80 จิรายุทธ วัจนะรัตน์ 1
81 บุญชาติ พรหมพูล 1
82 นิคม ปัญจวัฒน์ 1
83 กรีรินทร์ อินทร์แก้ว 1
84 กิติพงษ์ วงษ์สามี 1
85 มธุรส ใหญ่ขยัน 1
86 วรภาส รุจิโภชน์ 1
87 อมร ราชณรงค์ 1
88 สุชาติ ราษฎร์ดุษดี 1
89 สมพร เขียวเม่น 1
90 วิชิต นวลแก้ว 1
91 ขจร ศรีสกุล 1
92 ขวัญจิต สุดสวัสดิ์ 1
93 คัชเขต ครองบุญ 1
94 กุศล รักษา 1
95 วิเชียร แสงพิทักษ์ 1
96 ฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล 1
97 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 1
98 คึกฤทธิ์ สวัสดิผล 1
99 วินัย ทับทอง 1
100 นาตาชา วศินดิลก 1
101 จุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ 1
102 พอพล มณีรินทร์ 1
103 เจฏิกา เอกแสงศรี 1
104 เอื้อมพร นิลคูหา 1
105 บำเพ็ญ บินไทยสงค์ 1
106 วัชรี คณานุรักษ์ 1
107 วิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ 1
108 พนม ทินกร ณ อยุธยา 1
109 รังสิมา ศิริรังษี 1
110 สิทธินันท์ มานิตกุล 1
111 ศักดา ช่างเรือ 1
112 มณฑล มีอนันต์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
114 ชำนาญ พจนา 1
115 ยุทธพร อิสรชัย 1
116 ละออ วัจนะสาริกากุล 1
117 สกนธ์ จันทรักษ์ 1
118 ปรีชา ตงมณี 1
119 ธีรพล เกษมสุวรรณ 1
120 วิชัย คงรัตนชาติ 1
121 สุรพล อยู่นุช 1
122 ไพรัตน์ เตชาเสถียร 1
123 อำนาจ อุตรมาตย์ 1
124 สมเจตน์ พันธุโฆษิต 1
125 สันติ คณานุรักษ์ 1
126 วีระชาติ ดาริชาติ 1
127 กิตติ อมตชีวิน 1
128 สุขุม ดลโสภณ 1
129 ชัยพร วิชชาวุธ 1
130 วรกิจ ประภานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2544 2
3 2543 1
4 2540 1
5 2539 13
6 2538 8
7 2537 3
8 2536 7
9 2535 9
10 2534 4
11 2533 3
12 2532 2
13 2531 6
14 2530 3
15 2529 13
16 2528 1
17 2527 2
18 2526 2
19 2525 2
20 2524 1
21 2523 4
22 2522 4
23 2521 3
24 2520 5
25 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2544
2 โลกาภิวัตน์ การเมืองและนโยบายแปรรูป : กรณีบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
3 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2543
4 ภูมิหลังของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ปี พ.ศ. 2540
5 โครงสร้างอำนาจในชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2539
6 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีการพนันขันต่อ
7 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
8 อิทธิพลของพระสงฆ์ต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
9 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
10 บทบาทของปลัดอำเภอกับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
11 การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ
12 องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
13 การเกิดกลุ่มสมาคมในประเทศไทย
14 ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์
15 การระดมมวลสมาชิกเพื่อสร้างพลังของกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณีกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน
16 ตำรวจบ้านกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
17 ความเหินห่างทางการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการบริหารราชการของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระหว่าง มีนาคม 2536-มีนาคม 2538
18 การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ปี พ.ศ. 2538
19 ผู้นำท้องถิ่นราชบุรี : ศึกษาทรัพยากรและเครือข่าย
20 การศึกษากระบวนการทางการเมือง : วิธีการคิดคะแนนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก รอบเดียวกับแบบสัดส่วน
21 ความรู้และความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
22 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร
23 บทบาทและหน้าที่ของตำรวจสายตรวจกับความไม่สงบทางการเมือง
24 แบบแผนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสาตร์การเลือกตั้ง
25 ความแตกต่างในแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง
26 การก่อเกิดพรรคการเมืองและปัญหาพัฒนาการ : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่
ปี พ.ศ. 2537
27 การมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ ประสิทธิภาพในงานของพนักงานธนาคารออมสิน
28 อิทธิพลของการรับรู้ผลการสำรวจประชามติที่มีต่อการเปลี่ยนทัศนคติ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
29 ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลอายุ 18-19 ปี
ปี พ.ศ. 2536
30 ความเมินห่างทางการเมืองของตำรวจจราจร
31 บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ
32 การเมืองกับตำรวจ
33 เหตุผลของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณี เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา
34 การรวมกลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การเรียนรู้และความสำนึกทางการเมือง ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
36 กระบวนการเลือกสรร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ปี พ.ศ. 2535
37 กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลผสม : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2531
38 แรงจูงใจ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพและอุปนิสัยทางการเมือง ของผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดมหาสารคาม
39 การรณรงค์ของกลุ่มอิทธิพลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเรียกร้องขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
40 ผลกระทบของการใช้เงินซื้อเสียงต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41 แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42 บทบาทของกองกำลังกึ่งทหารในกระบวนการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง : ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดเลย
43 ความคิดทางการเมือง ของนายทหารระดับสูงของกองทัพไทยที่ศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ที่ 30-33
44 บทบาทของตำรวจสันติบาลในระบอบประชาธิปไตย / คมสัน สุขมาก
45 ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการซื้อเสียงเลือกตั้งของคนต่างวัยในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2534
46 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา
47 เจ้ามือหวยใต้ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลทางการเมือง
48 ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา
49 บุคลิกภาพทางการเมืองกับการมีส่วนทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2533
50 ภาวะผู้นำในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) : ศึกษาเฉพาะกรณีประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป) ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดราชบุรี
51 การย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
52 ผู้นำศาสนาอิสลามกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษา เฉพาะกรณี เขตหนองจอก มีนบุรี บางกะปิ พระโขนง
ปี พ.ศ. 2532
53 การศึกษากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง
54 ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
55 การปฎิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
56 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป 27 กรกฎาคม 2529 ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
57 ความสัมพันธ์ระหว่างหัวคะแนนกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบการเลือกตั้งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
58 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีกำนัน ผ้ใหญ่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร
59 ความสำนึกทางการเมืองของประชาชนในบริเวณชายแดนภาคใต้
60 ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจของชุมชนชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
61 ความสำนึกในความเป็นคนไทยของชาวเขา
62 กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
63 ตำรวจตระเวนชายแดนกับการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2529
64 แรงจูงใจในการเป็นนักการเมือง : ศึกษากรณีนักการเมืองของจังหวัดเชียงราย
65 ความรู้สึกเมินห่างทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
66 ผลของการเรียนรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชน
67 ภาพพจน์และความคาดหวังเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจ
68 ภาวะผู้นำของสตรีในการปกครองท้องที่ของไทย
69 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2528
70 แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนไทย : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
71 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าเย้า
72 ความผูกพันพรรคการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร
73 การปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวง
74 ความสอดคล้องระหว่างหลักการประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบ้ติ ที่เป็นประชาธิปไตย : ศึกษากรณีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 ประสิทธิผลของการใช้หนังสือพิมพ์ เป็นตัวการให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมือง : ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่
76 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
77 ผลกระทบของเทคนิคการพัฒนาองค์การต่อพฤติกรรมองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด และการเคหะแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2527
78 ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย
79 ปัญญาชนสตรี : ศึกษาทัศนคติทางการเมืองและสังคมของอาจารย์สตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
80 การออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอป่าติ้ว : ศึกษากรณีการไปออกเสียงเลือกตั้งในอัตราสูง
81 การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบกับการปรับปรุงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
82 ความสำนึกต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์
83 การไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2524 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
84 การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในชุมชนชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านวังคล้า อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2523
85 การอบรมและเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรือไทย
86 บุคลิกภาพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูประชาบาล จังหวดัอุบลราชธานี / ประยงค์ บัตรสมบูรณ์
87 ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย (2522)
88 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2522
89 การเรียนรู้ทางการเมืองในลัทธิประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ศึกษาทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
90 วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลชั้นนำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลชั้นนำจังหวัดสิงห์บุรี
91 ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
92 ทัศนคติทางการเมืองของกรรมกร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
93 ทัศนคติของครูประถมศึกษาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
94 ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
95 ภาพพจน์เกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองของนักเรียนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
96 ความขัดแย้งในการบริหารงานเทศบาลระหว่างคณะเทศมนตรี กับพนักงานเทศบาล : ศึกษาถึงบุคลิกภาพทางการบริหาร ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
97 ความสำนึกต่อชาติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
98 การเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรืออากาศไทย
99 ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน
100 ความเชื่อทางการเมืองของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรุงเทพมหานคร