ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 6
7 2551 2
8 2550 1
9 2542 1
10 2538 2
11 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการปลดปล่อยอะซิมุททอลของ K+ เมซอน ในการชนของ Ni+Ni ที่พลังงาน 1.91 A GeV
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาคุณสมบัติของฮาดรอนในสสารแบริออนนิคที่พลังงาน (1-2 A GeV)
ปี พ.ศ. 2556
3 การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นฐานในปัสสาวะของคนไทยในภาคเหนือตอนล่าง
4 การศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนัก
5 การศึกษาคุณสมบัติของฮาดรอนในสสารแบริออนนิคที่พลังงาน (1-2 A GeV)
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนัก
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนักโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลเหนือสัมพันธภาพ (UrQMD)
ปี พ.ศ. 2553
8 การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5-10 GeV/nucleon
9 การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon
10 ศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนัก
11 การศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนักโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลเหนือสัมพันธภาพ (UrQMD)
12 ศึกษาพลศาสตร์ของการสร้างอนุภาคแปลกในการชนของไอออนหนัก
13 การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5-10 GeV/nucleon /
ปี พ.ศ. 2551
14 การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5 - 10 GeV/nucleon
15 การวิเคราะห์ธาตุหลักในดิน ณ พื้นที่ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาแบบฉับพลัน
ปี พ.ศ. 2550
16 การวัดคุณภาพและปริมาณรังสีแกมมาในดินโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง (HPGe)
ปี พ.ศ. 2542
17 การวิเคราะห์ธาตุหลักบางชนิดในดิน ณ พื้นที่โดยใช้เทคนิคนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2538
18 การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน
19 การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน