ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี พนิตประชา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pannee Panitpracha 13
2 Kasititorn Pooparadai 9
3 กษิติธร ภูภราดัย 9
4 Kalaya Udomvitid 9
5 กัลยา อุดมวิทิต 9
6 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 6
7 Wanwisa Srikram 5
8 สิรินทร ไชยศักดา 5
9 ปัญชลี พึ่งพิศ 4
10 จินตนา พัฒนาธรชัย 3
11 วทัญญู พุทธรักษา 3
12 Puncharee Pungpit 3
13 Jintana Pattanatornchai 3
14 ปรินันท์ วรรณสว่าง 3
15 Sirintorn Chaisakda 3
16 Wantanee Phantachat 2
17 วันทนีย์ พันธชาติ 2
18 Nataporn Chanvarasuth 2
19 อลิสา คงทน 2
20 Alisa Kongthon 2
21 Sumate Lertamonsin 2
22 สุมาวสี ศาลาสุข 2
23 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 2
24 Watanyoo Putharaksa 2
25 Jeerapha Paravanich 2
26 สุเมธ เลิศอมรสิน 2
27 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 2
28 Apinya Kamolsook 2
29 อภิญญา กมลสุข 2
30 นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 2
31 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
32 Nuttapun Supaka 2
33 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2
34 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 2
35 วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 2
36 Buncha Thanaboonsombut 2
37 จีราภา ปาระวนิชย์ 2
38 Patarapong Intarakumnerd 1
39 Rittu Gambhir 1
40 Warangkana Punyakornwong 1
41 สุริสา รีเจริญ 1
42 สุริสา ทิพย์ผ่อง 1
43 รัชราพร นีรนาทรังสรรค์ 1
44 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 1
45 Jurai Tapwong 1
46 Suwannee Phoojaruenchanachai 1
47 Parinund Varnasavang 1
48 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
49 Parinund Varnasavang. 1
50 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
51 Chadamas Thuvasethakul 1
52 บุญทิพย์ สิริธรังศรี 1
53 ปณิตา ล่ำซำ 1
54 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
55 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
56 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
57 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
58 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
59 Panita Lamsam 1
60 วิชญะ นาครักษ์ 1
61 Wichaya Nakrak 1
62 Boonthip Siritharungsri 1
63 จุไร ทัพวงษ์ 1
64 มาลี สุรเชษฐ์ 1
65 อัญชนา ณ ระนอง 1
66 Anchana Na Ranong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 4
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
ปี พ.ศ. 2553
3 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
4 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
5 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
6 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
7 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
8 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
9 RFID กับบทบาทด้านโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
12 รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”
15 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
16 สำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย "ภาษิต"
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย