ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี บัญชรหัตถกิจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พรรณี บัญชรหัตถกิจ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 4
7 2553 9
8 2552 9
9 2551 2
10 2550 1
11 2545 2
12 2544 3
13 2543 1
14 2531 1
15 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ครอบครัวและโรงเรียน เป็นฐานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็ก
ปี พ.ศ. 2558
2 การบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและปัจจัยเอื้อในโรงเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในวัยเด็ก
ปี พ.ศ. 2557
3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
4 การบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและปัจจัยเอื้อในโรงเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในวัยเด็ก
5 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
7 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
9 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
12 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชา 515 707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
14 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพนวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
15 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
16 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชา 515 707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
17 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
18 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
19 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
20 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
21 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
22 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
23 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ Paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
24 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
25 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคหอบหืดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในโรงพยาบาล อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2552
26 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
27 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
28 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
29 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับวัยเด็กเรียน จังหวัดขอนแก่น
30 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
31 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
32 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
33 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการฝึกผู้นำนักเรียน เพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
34 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
35 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
36 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
37 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
38 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
39 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการในจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แบบพึ่งตนเองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
40 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
41 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการในจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 การพัฒนาสื่อพื้นบ้านเผยแพร่สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แนวอีสานสำหรับเด็กวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2543
43 การพัฒนาสื่อพื้นบ้านเผยแพร่สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการแนวอีสาน สำหรับเด็กวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2531
44 ผลของการใช้เครื่องหมายระวังอันตรายในการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
46 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กอายุ 1-5 ปี ของผู้ปกครอง ในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
47 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
48 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
49 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ จังหวัดชัยภูมิ
50 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
51 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคหอบหืด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
52 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
53 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ว่างงาน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
54 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
55 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
56 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการฝึกผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
57 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
58 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดระดับไขมันในเลือด ในบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลขอนแก่น