ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี บัญชรหัตถกิจ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรรณี บัญชรหัตถกิจ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 6
8 2552 7
9 2551 2
10 2550 1
11 2531 1
12 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ครอบครัวและโรงเรียน เป็นฐานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็ก
ปี พ.ศ. 2558
2 การบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและปัจจัยเอื้อในโรงเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในวัยเด็ก
ปี พ.ศ. 2557
3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
4 การบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและปัจจัยเอื้อในโรงเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในวัยเด็ก
5 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
7 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
9 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชา 515 707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
13 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
14 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชา 515 707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
16 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
17 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
18 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ Paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
19 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
20 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคหอบหืดโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในโรงพยาบาล อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2552
21 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
22 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับวัยเด็กเรียน จังหวัดขอนแก่น
23 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
24 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
25 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
26 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการฝึกผู้นำนักเรียน เพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
27 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
28 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
29 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
30 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
31 ผลของการใช้เครื่องหมายระวังอันตรายในการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กอายุ 1-5 ปี ของผู้ปกครอง ในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
34 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
35 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
36 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ จังหวัดชัยภูมิ
37 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
38 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคหอบหืด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
39 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
40 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ว่างงาน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
41 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
42 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
43 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการฝึกผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
44 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
45 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดระดับไขมันในเลือด ในบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลขอนแก่น