ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี นุกูลคาม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกเฟินใบมะขามและโปร่งฟ้า เป็นไม้ตัดใบในวัสดุผสมโพลิเมอร์
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนศึกษากรณี ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม 5 ส ของวิทยาเขตพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกเฟิร์นใบมะขามและโปร่งฟ้าเป็นไม้ตัดใบ ในวัสดุผสมโพลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2545
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนศึกษากรณี ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
6 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกเฟิร์นใบมะขามและโปร่งฟ้า เป็นไม้ตัดใบในวัสดุผสมโพลิเมอร์
7 การประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม 5 ส ของวิทยาเขตพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกเฟินใบมะขามและโปร่งฟ้าเป็นไม้ตัดใบในวัสดุผสมโพลิเมอร์
9 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2540
10 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า