ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี กาญจนพลู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 Yeshey Penjor 1
4 สุมิตรา พูลทอง 1
5 กำจัด มงคลกุล 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 ๋Janes, Gavin W. 1
8 ประคอง ชอบเสียง 1
9 ชอุ่ม มลิลา 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
12 นภสร โกวรรธนะกุล 1
13 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
14 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
15 Chonticha Srisawang 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 วินัย งามแสง 1
18 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
21 Chakkaphan Sutthirat 1
22 Naiyana Chaiyabutr 1
23 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Ampa Luiengpirom 1
27 บรรจง คณะวรรณ 1
28 Sompol Sanguanrungsirikul 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 ละอองทิพย์ เหมะ 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
34 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
35 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
38 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
39 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
40 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
41 สุวดี ยาป่าคาย 1
42 Suchin Arunsawatwong 1
43 Thanathon Sesuk 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 ศุกันยา ห้วยผัด 1
46 กระมล ทองธรรมชาติ 1
47 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 ประธาน ดาบเพชร 1
51 Thada Jirajaras 1
52 Rajalida Lipikorn 1
53 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
54 อวย เกตุสิงห์ 1
55 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 สมชัย วัฒนการุณ 1
58 Pantharee Boonsatorn 1
59 Waraporn Siriterm 1
60 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
61 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
62 Kasidit Nootong 1
63 Anawatch Mitpratan 1
64 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
65 Chayaporn Supachartwong 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
69 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
72 Acom Sornsute 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 Chariya Uiyyasathian 1
75 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
76 Jittima Chatchawansaisin 1
77 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
81 ธวัชชัย สันติสุข 1
82 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
83 วัลลภ แย้มเหมือน 1
84 สำเริง แย้มโสภี 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 อุทัย บุญประเสริฐ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 สมพร พรมดี 1
97 Pornpimol Muanjai 1
98 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 เอกชัย อดุลยธรรม 1
103 Walaisiri Muangsiri 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 สิริพร สิวราวุฒิ 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
114 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
117 Kittisak Likhitwitayawuid 1
118 Jaitip Paiboon 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Sumphan Wongseripipatana 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Vimolmas Lipipun 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 Panee Boonthavi 1
131 Garnpimol C. Ritthidej 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 Vanida Chantarateptawan 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
137 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2513 1