ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณินี สาคริก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พรรณินี สากริก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2519
1 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "ปัจจุบันกาล" สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
2 ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในระดับมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2518
3 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษ" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
4 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
5 การสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2517
6 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานคร
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความเข้าใจไวยากรณ์และคำศัพท์ กับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2515
8 วิธีสอนแบบเรียนและบทเรียนประกอบที่ใช้ในการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยครู
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และสัมฤทธิผลในการอ่านภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2514
10 โครงการการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2513
11 ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครราชสีมา
12 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
13 ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครราชสีมา
14 การวิเคราะห์แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2511
15 การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ที่สอนในชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย
16 การสำรวจและวิเคราะห์แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
ปี พ.ศ. 2510
17 ประโยคคำสั่งประเภทต่างๆ ที่ใช้พูดในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2509
18 การศึกษามาตรฐานความสามารถสำหรับผู้ที่จะเป็นครูห้องปฏิบัติการภาษา
19 แบบประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้พูดในภาษาไทย