ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณราย ทรัพยะประภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 วรรณา ปูรณโชติ 2
3 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 2
4 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
5 บุญทัน ม่วงชื่น 1
6 อรอนงค์ แจ่มผล 1
7 รัตนา นฤภัทร 1
8 เพียงใจ สินธุนาคร 1
9 อัญชลี บุปผาพิบูลย์ 1
10 ประนอม โอทกานนท์ 1
11 ทวี ชำนินอก 1
12 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
13 จารุวรรณ ตั้งศิริมงคล 1
14 จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 1
15 สุกัญญา กุลอึ้ง 1
16 อภิวันทน์ วงศ์ข้าหลวง 1
17 ไพบูลย์ ใจชอบธรรม 1
18 บัณฑิตวิืทยาลัย 1
19 แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว 1
20 เรวดี ศิรินคร 1
21 กุลธิดา เหมาเพชร 1
22 วิภา เกตุเทพา 1
23 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
24 ประเสริฐไชย สุขสอาด 1
25 วัชรี ทรัพย์มี 1
26 วัลนา ศรีน้อย 1
27 วาณีพร หลงสมบุญ 1
28 สุรางค์ เมรานนท์ 1
29 นัยนา เหล่าสุวรรณ 1
30 สุทธิลักษณ์ อินทรทัต 1
31 วัฒนา พันธุ์เมฆา 1
32 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 1
33 กาญจนา พงศ์พฤกษ์ 1
34 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
35 สุจิตรา พรมนุชาธิป 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี 1
38 มารศรี กองเกตุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2542 1
4 2539 2
5 2537 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 2
9 2532 1
10 2531 1
11 2530 2
12 2528 1
13 2526 1
14 2525 2
15 2524 4
16 2523 4
17 2522 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
2 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
3 เกณฑ์มาตรฐานของแบบสำเรวจความสนใจทั่วไปของคูเดอร์
ปี พ.ศ. 2539
4 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
5 เกณฑ์มาตรฐานของแบบสำเรวจความสนใจทั่วไปของคูเดอร์
ปี พ.ศ. 2537
6 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2536
7 ผลของการฝึกเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่มีต่อความวิตกกังวลของนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2534
8 ผลของกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาสัจการแห่งตน ของพนักงานในโรงงาน
9 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก ที่มีต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2533
10 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
11 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
12 การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2531
13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความร่วมรู้สึกของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
14 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาเขตเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
15 สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
16 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
17 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
ปี พ.ศ. 2525
18 ผลของการใช้วิธีลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบในการลดความวิตกกังวลในการสอบ
19 ความสัมพันธ์ระหว่างกันของวุฒิภาวะทางอาชีพ ความสนใจในอาชีพ สัมฤทธิผลทางการเรียน กับการตัดสินใจเลือกอาชีพของนิสิตนักศึกษาปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
20 ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา
21 ผลของการใช้ตัวแบบและการสอนในการฝึกทักษะการสนองตอบ ด้วยความเห็นใจทางวาจาแก่ผู้ปรึกษา
22 ผลของทัศนคติ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของบิดามารดาที่มีต่อการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในกรุงเทพมหานคร
23 การเปรียบเทียบผลของการสอนทักษะการทวนซ้ำด้วยวิธีบรรยาย การให้ตัว แบบและบทบาทสมมติแก่นักศึกษาจิตวิทยาการปรึกษา
ปี พ.ศ. 2523
24 ผลของการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาหญิง
25 ความสัมพันธ์ระหว่างกันของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกความวิตกกังวล และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
26 ความต้องการการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก และการอบรมเลี้ยงดูตามการรายงานของตนเอง
ปี พ.ศ. 2522
28 การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
29 ความสสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สติปัญญา และความสนใจในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 ผลของการฝึกความไวต่อการรับรู้ที่มีต่อทักษะและทัศนคติส่วนบุคคล