ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณราย ทรัพยะประภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 2
3 วรรณา ปูรณโชติ 2
4 ประเสริฐไชย สุขสอาด 1
5 นัยนา เหล่าสุวรรณ 1
6 สุทธิลักษณ์ อินทรทัต 1
7 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
8 วัชรี ทรัพย์มี 1
9 วัลนา ศรีน้อย 1
10 คัคนางค์ มณีศรี 1
11 วิภา เกตุเทพา 1
12 สุจิตรา พรมนุชาธิป 1
13 กุลธิดา เหมาเพชร 1
14 กาญจนา พงศ์พฤกษ์ 1
15 มารศรี กองเกตุ 1
16 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 1
17 วัฒนา พันธุ์เมฆา 1
18 สุรางค์ เมรานนท์ 1
19 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
20 วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี 1
21 จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 1
22 รัตนา นฤภัทร 1
23 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
24 บุญทัน ม่วงชื่น 1
25 ทวี ชำนินอก 1
26 เพียงใจ สินธุนาคร 1
27 บัณฑิตวิืทยาลัย 1
28 อัญชลี บุปผาพิบูลย์ 1
29 อรอนงค์ แจ่มผล 1
30 ประนอม โอทกานนท์ 1
31 อภิวันทน์ วงศ์ข้าหลวง 1
32 จารุวรรณ ตั้งศิริมงคล 1
33 สุกัญญา กุลอึ้ง 1
34 ไพบูลย์ ใจชอบธรรม 1
35 แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว 1
36 เรวดี ศิรินคร 1
37 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
38 วาณีพร หลงสมบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 1
4 2537 1
5 2536 1
6 2534 2
7 2533 2
8 2532 1
9 2531 1
10 2530 2
11 2528 1
12 2526 1
13 2525 2
14 2524 4
15 2523 4
16 2522 3
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
2 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
3 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
4 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2536
5 ผลของการฝึกเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่มีต่อความวิตกกังวลของนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2534
6 ผลของกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาสัจการแห่งตน ของพนักงานในโรงงาน
7 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก ที่มีต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2533
8 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
10 การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2531
11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความร่วมรู้สึกของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาเขตเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
13 สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
14 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
15 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
ปี พ.ศ. 2525
16 ผลของการใช้วิธีลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบในการลดความวิตกกังวลในการสอบ
17 ความสัมพันธ์ระหว่างกันของวุฒิภาวะทางอาชีพ ความสนใจในอาชีพ สัมฤทธิผลทางการเรียน กับการตัดสินใจเลือกอาชีพของนิสิตนักศึกษาปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
18 ความแตกต่างของการประเมินระดับความเห็นใจของผู้ประเมินที่ทราบข้อมูล และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาของปรึกษา
19 ผลของการใช้ตัวแบบและการสอนในการฝึกทักษะการสนองตอบ ด้วยความเห็นใจทางวาจาแก่ผู้ปรึกษา
20 ผลของทัศนคติ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของบิดามารดาที่มีต่อการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในกรุงเทพมหานคร
21 การเปรียบเทียบผลของการสอนทักษะการทวนซ้ำด้วยวิธีบรรยาย การให้ตัว แบบและบทบาทสมมติแก่นักศึกษาจิตวิทยาการปรึกษา
ปี พ.ศ. 2523
22 ผลของการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาหญิง
23 ความสัมพันธ์ระหว่างกันของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกความวิตกกังวล และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
24 ความต้องการการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก และการอบรมเลี้ยงดูตามการรายงานของตนเอง
ปี พ.ศ. 2522
26 การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
27 ความสสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สติปัญญา และความสนใจในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
28 ผลของการฝึกความไวต่อการรับรู้ที่มีต่อทักษะและทัศนคติส่วนบุคคล