ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณระพี สุทธิวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 17
2 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 8
3 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 6
4 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 5
5 ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์ 5
6 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
7 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
8 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 5
9 ธีระพร อุวรรณโณ 5
10 คัดนางค์ มณีศรี 4
11 ชัยยุทธ กลีบบัว 3
12 วิไลวรรณ ทาศรีภู 2
13 เพิ่มพูน สานิชวรรณกุล 2
14 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 2
15 อาภาพร อุษณรัศมี 2
16 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
17 ไพเราะ แก้วเนย 2
18 ภัทธ์ธรณ์ กิตธาธำรง 1
19 กันต์กนิษฐ์ อนันตศิลป์ 1
20 สรัลชนา บญชูสนอง 1
21 ปัญญ เขื่อนขันธ์สถิตย์ 1
22 ทรงเกียรติ ล้นหลาม 1
23 สักกพัฒน์ งามเอก 1
24 กนกวรรณ โสภณอดิศัย 1
25 สุกานดา รัศมีภัค 1
26 บุณณดา แจ่มกระจ่างภาดา 1
27 สุรวิชญ์ มนตรีโชค 1
28 หทัยฉัฐ หวังไพสิฐ 1
29 Panrapee Suthiwan 1
30 Penrapee Chintadee 1
31 วิภาวี พงษ์สังข์ 1
32 เพ็ญระพี จินตดี 1
33 กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 1
34 ปณิธิตา เอมอ่อง 1
35 ยงยุทธ เติมศรีเจริญพร 1
36 ดุจฤทัย โรจน์ปัญญากิจ 1
37 ณฐกร จันทระ 1
38 กรพรรณ วินิจเจริญศรี 1
39 เอกสิทธิ์ สุริยาพรพันธุ์ 1
40 ณัฐพร ตันติกาญจนากุล 1
41 วัชรพล แสงสุวรรณ 1
42 ธีระพงศ์ แสงนาค 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 1
45 กิรติ สุวรรณศรี 1
46 ณัฏฐพร ขุนไชย 1
47 เรวดี วัฒฑกโกศล 1
48 แสงดาว การุณยวนิช, 2515- 1
49 ดุสิดา ดีบุกคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2554 1
4 2553 11
5 2552 7
6 2551 3
7 2550 8
8 2549 1
9 2547 5
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาการด้านการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ในเด็กอายุ 6 - 10 ปี
3 อิทธิพลของรูปร่างในอุดมคติจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Instagram ที่ส่งผลต่อการมีค่านิยมทางวัตถุโดยมีเจนเนอเรชนั่ เอ็กซ์และวายเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2554
4 คุณสมบัติของภรรยาในอุดมคติก่อนและหลังสมรส
ปี พ.ศ. 2553
5 คุณสมบัติของสามีในอุดมคติ ก่อนและหลังสมรส
6 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กภาวะพัฒนาการผิดปรกติหลายด้านต่อพฤติกรรมการเข้าสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขณะเข้ากลุ่ม
7 โมเดลเชิงสาเหตุของสุขภาวะผู้สูงอายุไทยหลังเกษียณอายุงาน : อิทธิพลของการรับรู้สุขภาพ รายได้ และระดับการศึกษา ที่ส่งผ่านระดับกิจกรรมและการควบคุมการตัดสินใจ
8 อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมและความรู้สึกอยากเรียนและผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีลักษณะเป้าหมายส่วนตนของนักเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
9 โมเดลเชิงสาเหตุการมีส่วนร่วมของแม่ในโปรแกรมการสร้างเสริมพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
10 โมเดลสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้หญิง : อิทธิพลของการสนับสนุนทางอารมณ์ การสื่อสารเรื่องเพศที่ส่งผ่านความใกล้ชิดผูกพัน และความพึงพอใจทางเพศ
11 อิทธิพลของการคุกคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิง โดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
12 โมเดลเชิงสากลของสุขภาวะผู้สูงอายุไทยหลังเกษียณอายุงาน :
13 โมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของแม่ในโปรแกรมการสร้างเสริมพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
14 อิทธิพลของการคุมคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิงโดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สุขภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
15 โมเดลสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้หญิง :
ปี พ.ศ. 2552
16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงาน ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
17 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ
18 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน : การประยุกต์โมเดลความต้องการทรัพยากรของงาน
19 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
20 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน : การประยุกต์โมเดลความต้องการ-ทรัพยากรของงาน
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
22 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่นและการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ /
ปี พ.ศ. 2551
23 เหตุผลและพฤติกรรมในการเล่นการพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
24 การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ อิทธิพลของบุคคลสำคัญ และพฤติกรรมการไปรับคำพยากรณ์ดวงชะตา
ปี พ.ศ. 2550
26 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าของตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
27 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่ออาชาบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
28 แหล่งความเครียดของนิสิตนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีสุดท้าย
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทำงานและเพศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กับคะแนนการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
30 การสำรวจหน่วยงานกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กในกรุงเทพมหานคร
31 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการขาดงาน
32 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพในสังคมเสมือนออนไลน์
33 วิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหวังแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
34 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ปี พ.ศ. 2547
35 ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน
36 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
37 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
38 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
39 ความแตกต่างของพื้นฐานอารมณ์ในเด็กแฝดเหมือนและแฝดคล้าย
ปี พ.ศ. 2546
40 พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน
ปี พ.ศ. 2545
41 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
42 การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา