ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณพิมล กุลบุญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 4
3 สุจรรยา จินดาวงศ์ 2
4 ศุลีพร ช่วยชูวงศ์ 2
5 ณัฐวี ตั้งตาเจริญ 1
6 ทักษพร จินตพยุงกุล 1
7 ทิพวรรณ อินทมหันต์ 1
8 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
9 นฤมล รักษาสุข 1
10 วิริยา อุทัยรัตน์ 1
11 ฟริยา ขอนแก่น 1
12 สุกานดา อาบีดิน 1
13 จีราภา พิมพ์ศรีกล่ำ 1
14 วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ 1
15 วราพรรณ อภิศุภะโชค 1
16 นลินี วงศ์ธนะชัย 1
17 อุษณีย์ เพ็งเที่ยง 1
18 เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี 1
19 กิ่งแก้ว วัฒนาเดชาพร 1
20 ทองหยด ประทุมวงศ์ 1
21 ชวนพิศ พรรัมย์ 1
22 รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน 1
23 อนงค์ วรคุณพิเศษ 1
24 ศรัณยา ดำรงกิจการวงศ์ 1
25 รัตนาวดี เถกิงสุขวัฒนา 1
26 จินตนา กระแสชัย 1
27 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
28 จิราภรณ์ ชื่นปรีชา 1
29 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
30 ภารดี รัตนอุดม 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร 1
33 ศิริพร มาศิริ 1
34 รุ้งฟ้า ฐิโณทัย 1
35 พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 1
36 ชนันนา ผสมกุศลศีล 1
37 น้ำทิพย์ วิภาวิน 1
38 ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ 1
39 นันทนา เดชเกิด 1
40 จุฑารัตน์ นกแก้ว 1
41 ไพจิตร สุทธิวรรณ 1
42 อทิตยา พรชัยเกตุ 1
43 ยุพิน เกียรติสุวิมล 1
44 ศุลีพร พันธุ์ธนวิบูลย์ 1
45 อัจฉรา จันทสุวรรณ์ 1
46 จันทนา ชินะชัชวารัตน์ 1
47 ณัฏฐา รัตนกนกพร 1
48 สุนันทา วงศ์จตุรภัทร 1
49 ศศินาฎ ศรีคง 1
50 รมณ คงสิมะชาติ 1
51 นฤมล พฤกษศิลป์ 1
52 จอมใจ ศรีสวัสดิ์ 1
53 สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 1
54 สักกะ จราวิวัฒน์ 1
55 ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 1
56 เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2518- 1
57 วัลภา ปลีหะจินดา 1
58 เรืองศรี จุลละจินดา 1
59 รัชฎา ชลารัตน์ 1
60 สุมนา วัสสระ 1
61 กมลรัตน์ สุขมาก 1
62 ฐากูร จินตะนฤมิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2548 3
4 2547 4
5 2546 3
6 2545 3
7 2543 3
8 2542 2
9 2541 1
10 2540 3
11 2539 6
12 2538 1
13 2537 2
14 2536 1
15 2535 2
16 2534 2
17 2533 1
18 2532 2
19 2531 1
20 2530 1
21 2528 6
22 2527 2
23 2526 2
24 2525 1
25 2524 1
26 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาอังกฤษของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัย และบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
3 การใช้หอสมุดกลางของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
4 พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2548
5 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
6 การแสวงหาและการใช้สารนิเทศของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
7 การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
8 การรู้สารนิเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
9 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การใช้สารนิเทศของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11 การรู้สารนิเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
12 การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุดในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
13 ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
14 พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของอาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ปี พ.ศ. 2545
15 ความต้องการและการใช้สารนิเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำสถานีอนามัย จังหวัดนครราชสีมา
16 การใช้ศูนย์ข้อมูลโทรทัศน์ของบุคลากรฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร
17 พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของบรรณารักษ์หอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การวิเคราะห์เครื่องมือในการควบคุมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่ผลิตในประเทศไทย
19 การวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทย ในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
20 การจัดการภาพในศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. 2542
21 การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
22 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
23 ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2540
24 การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ
25 การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
27 การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
28 การผลิตวารสารทางการทหารในประเทศไทย
29 การวิเคราะห์วารสารวิชาการทางการเกษตรที่พิมพ์เผยแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
30 การผลิตวารสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย
31 ทัศนคติของผู้ใช้ต่อการจัดเก็บวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
32 การผลิตวารสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
33 การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2537
34 ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาเกษตร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
35 การผลิตวารสารทางการเกษตรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
36 ความต้องการหัวเรื่องกฤตภาคของบุคลากรฝ่ายข่าว ของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2535
37 ความซ้ำซ้อนของวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ที่บอกรับในห้องสมุดสาขาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
38 ผลของการบำบัดด้วยหนังสือต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์
ปี พ.ศ. 2534
39 ทัศนคติของอาจารย์และผู้ช่วยวิชาการที่มีต่อบริการวัสดุย่อส่วน ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40 การใช้วารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2533
41 การใช้บัตรดรรชนีวารสารของนักศึกษาในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2532
42 ความต้องการและการใช้ข้อสนเทศของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
43 การใช้เอกสารของผู้เขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2531
44 การคัดเลือกวารสารวิชาการสำหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศึกษาจากปัญหาทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2530
45 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่เขียน เป็นภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2528
46 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
47 การใช้วารสารวิชาการในสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
48 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การคัดเลือกวารสารวิชาการสำหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาจากปัญหาทางคลีนิค
50 ปัญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
51 การดำเนินงานห้องสมุดเสียงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
52 ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ในประเทศไทย
53 ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
54 ความต้องการใช้บริการห้องสมุดของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
55 การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในห้องสมุดกลางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2525
56 สถานภาพของวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
57 ปัญหาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อการเขียนตำราของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2519
58 โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย