ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณนิภา รอดวรรณะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา บุญบงการ 5
2 อัจฉรา จันทร์ฉาย 5
3 สุมน มาลาสิทธิ์ 2
4 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
6 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 2
7 สุรีย์ ภิญโญวรคุณ 1
8 ฐิติพร ชมภูคำ 1
9 กฤษฎา รัตนโนดม 1
10 วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ 1
11 จุฬารัตน์ กันจันวงศ์ 1
12 วีรญา นิพพานนท์ 1
13 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
14 สุพัตรา ศรีทับทิม 1
15 โชติญาณ์ หิตะพงศ์ 1
16 นริศรา ถิ่นวิลัย 1
17 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
18 ธารารัตน์ พัฒนา 1
19 รตี เฮ้งตระกูล 1
20 สิริมา โพธิ์ทอง 1
21 จินตนา เพ็ชรนิล 1
22 ศุลีพร ชินพงสานนท์ 1
23 วันดา พัฒนกิจการุณ 1
24 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
25 ไพลิน ผ่องใส 1
26 ดวงมณี โกมารทัต 1
27 สุพัตรา บุญมาก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 5
3 2548 2
4 2547 5
5 2546 6
6 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความมีคุณค่าข้อมูลของกำไรทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2 การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท กับระดับของการเปิดเผยข้อมูลใน "บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร" ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้วิจารณญาณเชิงจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 การจำแนกกลุ่มการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่มีต่อผู้สอบบัญชี
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพกับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กร
ปี พ.ศ. 2547
10 ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
12 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
13 ผลกระทบจากการเปลี่ยนการบัญชีภาครัฐในระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง
14 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
15 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
16 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทย
17 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในประเทศไทย
18 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีการเกษตร สำหรับธุรกิจการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย
19 ปัญหาในการประยุกต์การบัญชีสำหรับการเกษตร (IAS 41) กับธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ
20 การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์โคนมตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2539
21 ผลกระทบต่อการตอบสนองในตลาดของมาตรการการเปลี่ยนแปลงการบัญชีเงินลงทุนในหุ้นทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้ส่วนเสีย : การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย