ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
2 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
5 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
6 อลงกร อมรศิลป์ 6
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
8 ธีรพร ชินชัย 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
17 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
18 สันนิภา สุรทัตต์ 6
19 ทศพร วิมลเก็จ 6
20 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
21 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
22 จินตนา จิรถาวร 6
23 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
24 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
25 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
26 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
27 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
28 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
29 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
30 อิศรางค์ นุชประยูร 6
31 ยง ภู่วรวรรณ 6
32 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
33 ทายาท ดีสุดจิต 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 ปัญจมา ปาจารย์ 3
36 วสุ กำชัยเสถียร 3
37 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 3
38 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 3
39 ภาสุรี แสงศุภวานิช 2
40 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
41 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
42 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
43 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
44 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 1
45 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
46 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
47 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
48 อรพรรณ โพชนุกูล 1
49 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
50 สิระ นันทพิศาล 1
51 กันย์ พงษ์สามารถ 1
52 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
53 นวลจันทร์ ปราบพาล 1
54 ปนัดดา สุวรรณ 1
55 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
56 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
57 รุ่งนภา ปัญญานิลพันธุ์ 1
58 นารัต เกษตรทัต 1
59 มงคล เหล่าอารยะ 1
60 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
61 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
62 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
63 อารียา เทพชาตรี 1
64 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
65 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2548 1
5 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวัดระดับของ IgG และ IgG subclasses ต่อโปรตีนในนมวัว เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะแพ้นมวัว
2 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลลัพธ์ของการให้ความรู้เพื่อการจัดการด้วยตนเองแก่ผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ใช้ยาชนิดสูด
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์