ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
2 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
3 ธีรพร ชินชัย 6
4 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
5 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
6 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
7 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
8 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
9 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
10 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
11 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
12 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
13 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
14 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
15 กมล สกุลวิระ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 ยง ภู่วรวรรณ 6
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
27 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
28 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
29 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
30 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
31 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 อิศรางค์ นุชประยูร 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 วสุ กำชัยเสถียร 3
36 ภาสุรี แสงศุภวานิช 3
37 ปัญจมา ปาจารย์ 3
38 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 3
39 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 3
40 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
41 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
42 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 2
43 บุญสาม รุ่งภูวภัทร 1
44 ต่อพงษ์ ทองงาม 1
45 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
46 สงวนศักดิ์ นาวิรัตนานิจ 1
47 Pongsakorn Tantilipikorn 1
48 ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ 1
49 นวลจันทร์ ปราบพาล 1
50 อิโรชิ จันทาภากุล 1
51 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
52 มงคล เหล่าอารยะ 1
53 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
54 อารียา เทพชาตรี 1
55 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
56 ปนัดดา สุวรรณ 1
57 รุ่งนภา ปัญญานิลพันธุ์ 1
58 สุพินดา ชูสกุล 1
59 นารัต เกษตรทัต 1
60 สุปราณี ฟูอนันต์ 1
61 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
62 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
63 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
64 อรพรรณ โพชนุกูล 1
65 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
66 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
67 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
68 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
69 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
70 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
71 อธิก แสงอาสภวิริยะ 1
72 ประภาศรี กุลาเลิศ 1
73 สิระ นันทพิศาล 1
74 กันย์ พงษ์สามารถ 1
75 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
76 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
77 ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2548 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
2 การวัดระดับของ IgG และ IgG subclasses ต่อโปรตีนในนมวัว เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะแพ้นมวัว
3 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลลัพธ์ของการให้ความรู้เพื่อการจัดการด้วยตนเองแก่ผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ใช้ยาชนิดสูด
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์