ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ธีระพร อุวรรณโณ 8
3 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 5
5 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
6 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
7 คัดนางค์ มณีศรี 4
8 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2
9 สมคิด รักษาสัตย์ 2
10 ไพเราะ แก้วเนย 2
11 ชัยพร วิชชาวุธ 2
12 นงลักษณ์ วงศ์ประเสริฐ 1
13 อัจฉรา จตุจินดา 1
14 ชิดกมล สังข์ทอง 1
15 อารยา ผลธัญญา 1
16 กิ่งเพชร ชนะชัยวิบูลวัฒน์ 1
17 ช่อทิพย์ บุณยานันทน์ 1
18 อรชุมา พุ่มสวัสดิ์ 1
19 ภัสรา หากุหลาบ 1
20 กุณฑลี กรภิญโญภาพ 1
21 อภิญญา จันทร์เจนจบ 1
22 สุภาพร วรรณสันทัด 1
23 เสริมศรี กาญจนสินิทธ์ 1
24 อรอนงค์ นิยมธรรม 1
25 ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ 1
26 จินต์ชุตา กันไพเราะ 1
27 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
28 ชนินทร จันทร์ลา 1
29 พรรณระพี ชลวณิช 1
30 สุมาลี ตัณฑยรรยง 1
31 สมพร สุทัศนีย์ 1
32 ดิเรก ศรีสุโข 1
33 รัฐกมล บรรหาร 1
34 วัลภา สบายยิ่ง 1
35 รวมพร อุ่นวรรณธรรม 1
36 สุพัตรศรี ขุมทรัพย์ 1
37 พนิดาพร จงราเชนทร์ 1
38 สุรีย์ กสิวิทย์อำนวย 1
39 ชนม์นิภา โถน้อย 1
40 สุภัทรา เอื้อวงศ์ 1
41 ภารดี เต็มเจริญ 1
42 อำนาจ มั่นทน 1
43 พัชราวลัย ศิลป 1
44 จุฑามาศ คงอภิรักษ์ 1
45 คัคนางค์ มณีศรี 1
46 จุฑาธิป วัชรานนท์ 1
47 ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ 1
48 สุภางค์ จันทวานิช 1
49 ดำรง ธรรมารักษ์ 1
50 อมรชัย ตันติเมธ 1
51 ประไพ การะเกตุ 1
52 มิสรา อภัยภักดิ์ 1
53 ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์ 1
54 กตัญชลี ณรงค์ราช 1
55 ปริญญา ฤกษ์อรุณ 1
56 นันทิกา พรหมนาม 1
57 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
58 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
59 อัครอนงค์ ปราโมช 1
60 ชูชัย สมิทธิไกร 1
61 รัตนา เพทายบรรลือ 1
62 สุรณีย์ จุติดำรงค์พันธ์ 1
63 ประไพพรณ ภูมิวุฒิสาร 1
64 วรรณงาม โอบชนธีร์ 1
65 ลลิตา ฤกษ์สำราญ 1
66 ดวงจิต ชูพันธุ์ 1
67 นัยนา ดิษฐะ 1
68 วณี ออมสิน 1
69 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
70 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
71 สมหมาย เที่ยงพูนวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 3
11 2544 1
12 2543 1
13 2539 3
14 2537 3
15 2536 3
16 2535 2
17 2534 5
18 2531 2
19 2530 1
20 2529 2
21 2528 2
22 2527 2
23 2526 2
24 2525 6
25 2524 1
26 2523 1
27 2522 3
28 2520 1
29 2518 1
30 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อิทธิพลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีการประเมินแก่นแท้ของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบโมเดลระหว่างวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2555
2 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
3 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ
ปี พ.ศ. 2554
4 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547
ปี พ.ศ. 2553
5 ความพึงพอใจในงานและการทำงานต่างกะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2550
6 เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก
7 ความต้องการพื้นฐานของเด็กวัยรุ่นเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสะพานพระพุทธยอดฟ้า
ปี พ.ศ. 2549
8 กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
10 ลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
ปี พ.ศ. 2547
11 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2546
12 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
13 ผลของระดับการพึ่งพา จำนวนของบุคคลอื่นที่ปรากฏตัวและระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กอายุ 9 ปี
14 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่นตอนปลาย
15 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
16 จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
ปี พ.ศ. 2543
17 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวันรุ่นชายที่ทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
18 ผลของการจัดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่มีต่อพัฒนาการของทารกอายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
19 การเปรียบเทียบปฏิกิริยาจริยธรรมของพยาบาล ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและต่ำ ต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์
20 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่น ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2537
21 การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
22 ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล
23 พัฒนาการของช่วงความจำตัวเลขและระยะเวลาในการระบุตัวเลข ของเด็กในช่วงอายุ 5-11 ปี
ปี พ.ศ. 2536
24 ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น
25 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์
26 การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวินัยในตนเองของวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2535
27 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น ที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน
28 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2534
29 การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลในสามช่วงไตรมาสของหญิงครรภ์แรก ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้แตกต่างกัน
30 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นปกติกับวัยรุ่นติดยาเสพติดในสถานบำบัดรักษา กรุงเทพมหานคร
31 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของครูที่เตรียมตัว และไม่เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ
32 การศึกษาอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นเพศชายที่กระทำผิดในสถานฝึกและอบรมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
33 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อตนเอง ของวัยรุ่นติดสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษา ในสถานบำบัดรักษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
34 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา และคุณลักษณะตามความคาดหวังของบุคลากรต่อผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นชายรักร่วมเพศ กับวัยรุ่นชายรักต่างเพศ ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2530
36 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
37 ความเชื่อทางจริยธรรมของคนไทยในปัจจุบัน
38 ทัศนคติต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในคลีนิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2528
39 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้อื่น
40 ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้การ์ตูนจากแถบบันทึกภาพ ต่อช่วงความสนใจในการทำงานของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2527
41 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
42 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2526
43 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
44 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2525
45 การศึกษาพัฒนาการทางการคิดของเด็กไทย เกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเท่าเทียมกันของสิ่งเร้า
46 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
47 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อตนเองของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
48 การเปรียบเทียบการคิดแบบอนุรักษ์ตามทฤษฎีเพียเจท์ของเด็กไทย ต่างระดับอายุและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
49 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
50 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมสังคมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2524
51 การยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามและสี่ ในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
52 การศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญาตามทัศนะของพีอาเจท์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2522
53 พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา ในภาคใต้
55 พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2520
56 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดาต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา กับชนิดของนมที่ใช้เลี้ยงบุตร
ปี พ.ศ. 2518
57 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง