ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพย์ ภิริวรรณบุศย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ธีระพร อุวรรณโณ 8
3 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 5
5 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
6 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
7 คัดนางค์ มณีศรี 4
8 ชัยพร วิชชาวุธ 2
9 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2
10 สมคิด รักษาสัตย์ 2
11 ไพเราะ แก้วเนย 2
12 พนิดาพร จงราเชนทร์ 1
13 รวมพร อุ่นวรรณธรรม 1
14 สุรีย์ กสิวิทย์อำนวย 1
15 จินต์ชุตา กันไพเราะ 1
16 วัลภา สบายยิ่ง 1
17 ชนม์นิภา โถน้อย 1
18 สุพัตรศรี ขุมทรัพย์ 1
19 นงลักษณ์ วิรัชชัย 1
20 รัฐกมล บรรหาร 1
21 ชิดกมล สังข์ทอง 1
22 อารยา ผลธัญญา 1
23 ช่อทิพย์ บุณยานันทน์ 1
24 กุณฑลี กรภิญโญภาพ 1
25 กิ่งเพชร ชนะชัยวิบูลวัฒน์ 1
26 ภารดี เต็มเจริญ 1
27 สมพร สุทัศนีย์ 1
28 ปริญญา ฤกษ์อรุณ 1
29 กตัญชลี ณรงค์ราช 1
30 สุสารี วิวัฒน์ศุภร, 2518- 1
31 อมรชัย ตันติเมธ 1
32 ดำรง ธรรมารักษ์ 1
33 พัชราวลัย ศิลป 1
34 จุฑามาศ คงอภิรักษ์ 1
35 ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์ 1
36 ประไพ การะเกตุ 1
37 พรรณระพี ชลวณิช 1
38 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
39 สุมาลี ตัณฑยรรยง 1
40 ดิเรก ศรีสุโข 1
41 มิสรา อภัยภักดิ์ 1
42 นงลักษณ์ วงศ์ประเสริฐ 1
43 ชนินทร จันทร์ลา 1
44 เสริมศรี กาญจนสินิทธ์ 1
45 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
46 วณี ออมสิน 1
47 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
48 ลลิตา ฤกษ์สำราญ 1
49 อัครอนงค์ ปราโมช 1
50 วรรณงาม โอบชนธีร์ 1
51 ดวงจิต ชูพันธุ์ 1
52 นัยนา ดิษฐะ 1
53 จุฑาธิป วัชรานนท์ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 สุภางค์ จันทวานิช 1
56 ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ 1
57 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
58 นันทิกา พรหมนาม 1
59 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
60 อำนาจ มั่นทน 1
61 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
62 สุภาพร วรรณสันทัด 1
63 อรอนงค์ นิยมธรรม 1
64 ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ 1
65 อัจฉรา จตุจินดา 1
66 อรชุมา พุ่มสวัสดิ์ 1
67 ภัสรา หากุหลาบ 1
68 อภิญญา จันทร์เจนจบ 1
69 รัตนา เพทายบรรลือ 1
70 ชูชัย สมิทธิไกร 1
71 ประไพพรณ ภูมิวุฒิสาร 1
72 สุรณีย์ จุติดำรงค์พันธ์ 1
73 สุภัทรา เอื้อวงศ์ 1
74 สมหมาย เที่ยงพูนวงศ์ 1
75 อัจฉรา จตุจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 4
12 2544 3
13 2543 1
14 2539 3
15 2537 3
16 2536 3
17 2535 2
18 2534 5
19 2531 2
20 2530 1
21 2529 2
22 2528 2
23 2527 2
24 2526 2
25 2525 6
26 2524 1
27 2523 1
28 2522 3
29 2520 1
30 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อิทธิพลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีการประเมินแก่นแท้ของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบโมเดลระหว่างวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2555
2 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
3 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ
ปี พ.ศ. 2554
4 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547
ปี พ.ศ. 2553
5 ความพึงพอใจในงานและการทำงานต่างกะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2552
6 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยสึนามิ
ปี พ.ศ. 2550
7 เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรัก
8 ความต้องการพื้นฐานของเด็กวัยรุ่นเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสะพานพระพุทธยอดฟ้า
ปี พ.ศ. 2549
9 กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสที่มีระยะเวลาสมรสไม่น้อยกว่า 20 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
11 ลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
12 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
13 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2546
14 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลของระดับการพึ่งพา จำนวนของบุคคลอื่นที่ปรากฏตัวและระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กอายุ 9 ปี
16 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่นตอนปลาย
17 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
18 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
19 จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
20 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
21 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
22 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวันรุ่นชายที่ทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
23 ผลของการจัดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่มีต่อพัฒนาการของทารกอายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
24 การเปรียบเทียบปฏิกิริยาจริยธรรมของพยาบาล ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและต่ำ ต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์
25 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่น ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2537
26 การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
27 ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล
28 พัฒนาการของช่วงความจำตัวเลขและระยะเวลาในการระบุตัวเลข ของเด็กในช่วงอายุ 5-11 ปี
ปี พ.ศ. 2536
29 ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนของนักเรียนวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น
30 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์
31 การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวินัยในตนเองของวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2535
32 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น ที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน
33 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2534
34 การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลในสามช่วงไตรมาสของหญิงครรภ์แรก ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้แตกต่างกัน
35 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นปกติกับวัยรุ่นติดยาเสพติดในสถานบำบัดรักษา กรุงเทพมหานคร
36 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของครูที่เตรียมตัว และไม่เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ
37 การศึกษาอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นเพศชายที่กระทำผิดในสถานฝึกและอบรมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
38 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อตนเอง ของวัยรุ่นติดสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษา ในสถานบำบัดรักษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
39 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา และคุณลักษณะตามความคาดหวังของบุคลากรต่อผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นชายรักร่วมเพศ กับวัยรุ่นชายรักต่างเพศ ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2530
41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
42 ความเชื่อทางจริยธรรมของคนไทยในปัจจุบัน
43 ทัศนคติต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในคลีนิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2528
44 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้อื่น
45 ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้การ์ตูนจากแถบบันทึกภาพ ต่อช่วงความสนใจในการทำงานของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2527
46 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
47 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2526
48 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
49 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2525
50 การศึกษาพัฒนาการทางการคิดของเด็กไทย เกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเท่าเทียมกันของสิ่งเร้า
51 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
52 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อตนเองของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
53 การเปรียบเทียบการคิดแบบอนุรักษ์ตามทฤษฎีเพียเจท์ของเด็กไทย ต่างระดับอายุและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
54 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
55 ความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมสังคมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2524
56 การยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามและสี่ ในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
57 การศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญาตามทัศนะของพีอาเจท์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2522
58 พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา ในภาคใต้
60 พัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2520
61 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดาต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา กับชนิดของนมที่ใช้เลี้ยงบุตร
ปี พ.ศ. 2518
62 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง