ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิศ ศิลขวุธท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
5 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
6 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
8 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
11 ออรัศ คงพานิช 2
12 ธนภร ชัยจิต 2
13 Pornpit Silkavute 2
14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
15 ภัทรศิณี ทองไพฑูรย์ 2
16 Chulaporn Limwattananon 2
17 ไม่มีข้อมูล 2
18 กนกพรรณ กมลบุตร 2
19 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
20 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
21 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
22 กมล ไชยสิทธิ์ 2
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
25 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
28 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
29 ภูษิต ประคองสาย 1
30 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
31 ประพนธ์ อางตระกูล 1
32 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
33 Areewan Cheawchanwattana 1
34 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
35 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
36 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
37 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
38 ฉันทนา ผดุงทศ 1
39 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
40 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
41 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
42 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
43 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
44 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
45 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
46 พิมประภา กิจวิธี 1
47 Thananan Rattanachotphanit 1
48 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
49 เชิดชัย สุนทรภาส 1
50 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
51 ธนภร ทองศรี 1
52 อนันต์ ทองทา 1
53 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
54 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
55 Yongyout Kachondham 1
56 ยงยุทธ ขจรธรรม 1
57 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
58 จิตรา เศรษฐอุดม 1
59 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2552 3
5 2550 1
6 2536 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
2 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
3 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
4 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
5 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
8 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
9 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2550
10 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
11 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย