ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิศ ศิลขวุธท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
7 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
9 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
10 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
11 กมล ไชยสิทธิ์ 2
12 กนกพรรณ กมลบุตร 2
13 ออรัศ คงพานิช 2
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
15 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
16 ภัทรศิณี ทองไพฑูรย์ 2
17 ธนภร ชัยจิต 2
18 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
19 Chulaporn Limwattananon 2
20 Pornpit Silkavute 2
21 ไม่มีข้อมูล 2
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
23 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
24 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
25 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
26 Yongyout Kachondham 1
27 จิตรา เศรษฐอุดม 1
28 ยงยุทธ ขจรธรรม 1
29 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
30 อนันต์ ทองทา 1
31 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
32 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
34 ภูษิต ประคองสาย 1
35 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
37 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
39 ประพนธ์ อางตระกูล 1
40 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
41 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
42 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
43 Areewan Cheawchanwattana 1
44 Thananan Rattanachotphanit 1
45 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
46 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
47 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
48 ฉันทนา ผดุงทศ 1
49 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
50 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
51 เชิดชัย สุนทรภาส 1
52 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
53 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
54 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
55 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
56 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
57 พิมประภา กิจวิธี 1
58 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
59 ธนภร ทองศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2552 3
5 2550 1
6 2548 1
7 2546 1
8 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
2 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
3 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
4 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
5 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
8 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
9 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2550
10 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2546
12 โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2536
13 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย