ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิศ ศิลขวุธท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
5 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
6 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
8 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
10 ไม่มีข้อมูล 2
11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
12 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
13 กมล ไชยสิทธิ์ 2
14 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
15 Pornpit Silkavute 2
16 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
17 กนกพรรณ กมลบุตร 2
18 Chulaporn Limwattananon 2
19 ภัทรศิณี ทองไพฑูรย์ 2
20 ออรัศ คงพานิช 2
21 ธนภร ชัยจิต 2
22 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
23 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
24 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
25 อนันต์ ทองทา 1
26 จิตรา เศรษฐอุดม 1
27 ธนภร ทองศรี 1
28 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
29 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
30 ยงยุทธ ขจรธรรม 1
31 Yongyout Kachondham 1
32 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
33 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
35 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
36 ประพนธ์ อางตระกูล 1
37 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
38 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
41 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
42 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
43 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
44 Areewan Cheawchanwattana 1
45 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
46 ฉันทนา ผดุงทศ 1
47 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
48 ภูษิต ประคองสาย 1
49 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
50 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
51 Thananan Rattanachotphanit 1
52 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
53 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
54 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
55 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
56 พิมประภา กิจวิธี 1
57 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
58 เชิดชัย สุนทรภาส 1
59 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2552 3
5 2550 1
6 2536 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
2 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
3 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
4 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
5 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
8 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
9 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2550
10 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
11 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย