ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล เชื้อดวงผุย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
3 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
4 การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง : กรณีการจัดการทรัพยากรกั้งตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตำบลตันหยงโปอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของอาหารสดและเวลาการให้อาหารที่แตกต่งกันต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตน
8 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จากยีสต์เพื่อใช้เลี้ยงพรรณไม้น้ำ
9 การเจริญเติบโตและการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนที่เลี้ยงในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 อัตราการปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก: ด้านการประมง
ปี พ.ศ. 2546
12 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
13 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา