ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล เชื้อดวงผุย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
2 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
3 การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง : กรณีการจัดการทรัพยากรกั้งตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตำบลตันหยงโปอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของอาหารสดและเวลาการให้อาหารที่แตกต่งกันต่อการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตน
7 การผลิตก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จากยีสต์เพื่อใช้เลี้ยงพรรณไม้น้ำ
8 การเจริญเติบโตและการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนที่เลี้ยงในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
9 อัตราการปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงกั้งตั๊กแตน
ปี พ.ศ. 2550
10 โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก: ด้านการประมง
ปี พ.ศ. 2546
11 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
12 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา